Logo
3,7485
(% 0,02)
4,6563
(% 0,15)
Logo

Başvurusu Reddedilen Taşeron İşçi, İtiraz Dilekçesinde Hangi Hususlara Dikkat Etmelidir?

Başvurusu reddedilen taşeron işçi, yazılı itirazını hangi gerekçeler üzerine kuracak? Bu itiraz gerekçesi şekil şartları açısından hangi özellikleri taşımalıdır? Dilekçenin içeriği ne olmalı? Sürekli işçi kadrosuna geçmek isterken başvurusu reddedilen, itirazdan da sonuç alayan taşeron işçi ne yapmalıdır?

Kamu işçisi olmak için Tespit Komisyonlarına başvuran taşeron işçilerden başvurusu reddedilenlerin izleyeceği iki aşamalı yol söz konusudur. İlk aşama, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK), uygulama usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ’de izah edildiği şekilde Komisyonlara itirazlarını yapmalarıdır. Tebliğ’de Komisyonlara itirazları düzenleyen 11. ve 36. maddelerdeki ilgili hüküm şu şekildedir;

Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.”

Madde metninden açıkça anlaşılacağı gibi sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu reddedilen işçiye, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde, gerekçesini belirterek yazılı şekilde itiraz hakkı tanınmaktadır. Maddede bahsi geçen öngörülen sürenin Tebliğ’de tavsiye netliğinde yer alan 3 günlük süre olduğunu değerlendiriyoruz. Zira hem KHK’da hem de Tebliğ’de başka bir süreden bahsedilmemektedir.

TESPİT KOMİSYONU GEREKÇE BİLDİRMEK ZORUNDA DEĞİL

Öte yandan işçiye itirazını gerekçeli ve yazılı yapma zorunluluğu verilirken Tespit Komisyonlarına ret gerekçesini açıklama ve bunu işçiye bildirme yükümlülüğü getirilmemiştir. Tebliğ’in başvuru sonuçlarının ilan edilmesini düzenleyen 10. ve 35. Maddelerindeki ilgili hükümleri şu şekildedir;

“İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” 

“İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.”

SORUMLULUK İŞÇİYE AİT

Özetle Tebliğ ile başvuru sonuçlarına ilişkin duyuları takip etme, itiraz süresini kaçırmama ve itirazını yazıyı ve gerekçeli yapma sorumluluğu tamamen işçiye yüklenmiştir. Ancak başvurusu reddedilen işçiye, Komisyon tarafından ret gerekçesinin bildirilmemesinin bir eksiklik olduğunu, ret gerekçesinin bildirilmesi halinde işçinin itirazını daha kolay yapabileceğini değerlendiriyoruz. Nitekim kimi kurumlar, zorunluluk olmamasına rağmen yaptıkları duyurularda ret gerekçesine yer veriyorlar.

İŞÇİ, İTİRAZINI HANGİ GEREKÇELER ÜZERİNE KURUCAK?

Bu durumda işçi yazılı itirazını hangi gerekçeler üzerine kuracaktır? Bu itiraz gerekçesi şekil şartları açısından hangi özellikleri taşımalıdır?

Tebliğ’de bu hususta bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yine sorumluluk işçiye yüklenmiştir. Bu nedenle şekil şartları açısından işçinin itirazını A4 kağıdına dilekçe formatında yazıp imzalamasının yeterli olacağını değerlendiriyoruz. Ancak dilekçenin içerik kısmı, Tespit Komisyonları tarafından yapılacak itiraz değerlendirmesine konu olacağından önem taşımaktadır. Ayrıca işçinin itirazından sonuç alamaması ve dava yolunu tercih etmesi durumunda da önem taşıyabilir.

Bu nedenle başvurusu reddedilen işçiler, itiraz dilekçelerinde, Tebliğ’de öngörüldüğü şekilde başvuru şartlarını taşıdıklarını, ön inceleme aşamasında kendilerinden istenen belge ve bilgileri eksiksiz olarak verdiklerini, esas inceleme aşamasında öngörülen kapsam içinde olduklarını, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük maaşı almaya hak kazanmadıklarını, çalıştıkları kurum ve süreleri de belirterek ayrıntılı şekilde anlatmalı, başvurularının hak sahipliği açısından ve belgeleri yeniden kontrol edilerek tekrar değerlendirilmesini talep etmelidir.

BAŞVURUSU REDDEDİLEN İŞÇİ İÇİN İKİNCİ YOL, DAVA AÇMASIDIR

Sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuran ancak Komisyon tarafından elenen işçinin itirazından da sonuç alamaması durumunda izleyebileceği ikinci bir yol, dava açmasıdır. Bu aşamada öncelikle Tespit Komisyonlarının yapacağı yazılı bildirim beklenmelidir. İşçinin itirazına ilişkin sonuçların yazılı şekilde bildirileceği, Tebliğ’in 11. ve 36. maddelerinde şu şekilde hüküm altına alınmıştır;

“İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.”

Anayasa ile idarenin her türlü eylem ve işlemenin yargı denetimine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Tespit Komisyonlarının yaptıkları işlemler de birer idari işlem olduğundan dava açılmasının önünde engel bir durum yoktur. Başvurusu reddedilen taşeron işçi, Tespit Komisyonunun ret işlemine ilişkin yapacağı yazılı bildirim ile idare mahkemelerine 60 gün içerisinde dava açabilir. 60 günlük süre, hak düşürücü süredir. Bu süreyi kaçıran dava hakkını kaybeder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲