Logo
3,7486
(% 0,02)
4,6550
(% 0,12)
Logo

Kamu İhale Kurumu’ndan 9 Maddelik Yol Haritası

Kamu İhale Kurumu, Tespit Komisyonlarından ulaşan görüş taleplerine cevap verdi. KİK, tereddüt noktalarını ortadan kaldırarak kurumlar arası uygulama birliği sağlanmasını hedefliyor.

Kamu İhale Kurumu (KİK) taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde tereddüt oluşturan konuları tespit ederek bu soru işaretlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Kurumlar arasında uygulama birliği hedefleyen KİK, bu açıklamasıyla Tespit Komisyonlarının çalışmalarına da ışık tutacak. Tespit Komisyonları taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmalarıyla ilgili çalışmalarını yaparken görüş talebiyle KİK’e başvuruyor. Kamu İhale Kurumu’nun 9 maddelik açıklaması şöyle;

KİK, FORMÜLÜ YAYINLADI

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının tespiti için;
A: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya ihale dokümanında brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), varsa ayni yemek ve yol giderleri ile nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı,
B: A değerine bağlı olarak hesaplanan ve bu değerin yüzde 4’ü oranındaki sözleşme gideri ve genel giderler toplamı (A*0,04),
T: İhale onay belgesinde yer alan kar dahil toplam yaklaşık maliyet tutarı,
Olmak üzere “[(A+B)/T]*100” hesabıyla bulunacak yüzdenin 70’in üzerinde olması durumunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddede belirtilen diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, alımın personel çalıştırılmasına dayalı olduğu kabul edilecek.

CEZAEVLERİNDE HÜKÜMLÜ ÇALIŞANLAR KAPSAM DIŞI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında bir protokole dayalı olarak Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu aracılığı ile hükümlülerin ihtiyaç duyulan hizmetlerde çalıştırılmasının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmemesi ve 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapılamayacağı ve buna imkan sağlayan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağına” ilişkin sınırlamaya tabi tutulmayacak.

BİLİŞİM DESTEK PERSONELİ KAPSAMDA

Bilişim sisteminin/hizmetinin işletilmesi, geliştirilmesi, teknik desteği, daha etkin/verimli yürütülmesi ile bu işlerin bakım ve onarımına konu olan hizmet alımlarının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddede belirtilen koşulları taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilebilecek.

FESHEDİLEN PERSONEL İHALELERİNİN YERİNE YENİSİ YAPILAMAYACAK

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin onuncu fıkrasında belirlenen kriterleri taşıyan, bu kapsamda kadroya geçiş işlemine konu olarak sözleşmeleri feshedilen hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, anılan bendin (2) numaralı alt bendinde belirlenen kriterlere göre veya niteliği gereği bu sonucu doğuracak şekilde ihale edilmesi mümkün olmayacak.

SÜRESİ UZAMIŞ KABUL EDİLEN SÖZLEŞMELERE DAİR DETAYLAR TESPİT EDİLDİ

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır.” ibaresinin uygulanmasında,
a)Yüklenicinin kabulü şartı aranmayacak.
b) Yüklenici sözleşmeye devam etmemesi halinde herhangi bir idari yaptırıma tabi tutulmayacak.
c) Bu durumda hizmetin devamını sağlamak amacıyla başvurulacak doğrudan temin alımı, sözleşmeye devam etmeyen yükleniciden yapılmayacak.

375 sayılı KHK’nin geçici 23 üncü maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca uzamış sayılan sözleşmelerde, kesin teminat süresinin yeterli olmayacağının anlaşılması durumunda uzamış sayılma nedeniyle meydana gelecek bedel artışına karşılık olarak ve geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarihi de kapsayan bir teminatın idareler tarafından aranması ve istenmesine;
• Bu durumda yükleniciler tarafından uzamış sayılma nedeniyle meydana gelecek bedel artışını ve geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarihi de kapsayan dokümanda belirtilen oran üzerinden tek bir kesin teminat sunulabilmesinin mümkün olduğuna,
• Bununla birlikte yükleniciler tarafından sadece kesin teminat süresinin, geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarih dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatı uyarınca uzatılabilmesinin, bu durumda uzamış sayılma nedeni ile meydana gelecek bedel artışına karşılık dokümanda belirtilen oranda ve uzatılan süreyi de kapsayacak şekilde, bir ek kesin teminatın sunulabilmesinin de mümkün olduğuna ve ayrıca sözleşmeye devam etmesine rağmen, ek kesin teminat vermeyen yükleniciden ek kesin teminata karşılık gelen bedelin, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceğine karar verildi.

YÜZDE 70 HESABINDA TÜM PERSONEL İŞÇİLİK GİDERİ DİKKATE ALINACAK

Kısmi süreli çalışanlar ile tam zamanlı çalışanların tek bir hizmet alımına konu edilmesi halinde 696 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 23 üncü maddenin onuncu fıkrasında düzenlenen “% 70” oranının hesabının, çalışan tüm personel için yaklaşık maliyette öngörülen işçilik gideri dikkate alınarak yapılacak.

ASGARİ PERSONEL SAYISININ BELİRLENMİŞ OLMASI YETERLİ

İhale dokümanında asgari personel sayısının belirlenmiş olduğu durumlarda “ihale dokümanında personel sayısının belirlenmesi” kriterinin gerçekleştiği kabul edilecek.

Niteliği gereği süreklilik arz eden iş” kriterinin tespitinde, geçici nitelikte olmama, belli dönemler itibarıyla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulma kriterleri dikkate alınacak.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲