Logo
3,7486
(% 0,02)
4,6556
(% 0,13)
Logo

Maliye, SGK ve KİK Genelgeleri Işığında Gri Noktalar ve Çözüm Yolları

Taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilme süreci devam ederken Tespit Komisyonlarının en çok yaşadığı sorunlar nelerdir? Bu konularda Maliye, SGK ve Kamu İhale Kurumu'nun çözüm önerileri nelerdir? Komisyonlar nelere dikkat etmelidir?

Kamu İşçileri Maliye, SGK ve KİK Genelgeleri Işığında Gri Noktalar ve Çözüm Yolları  Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişiyle ilgili süreç devam ediyor. Hak sahiplerini belirlemekle görevli olan Tespit Komisyonları pek çok kurumda çalışmalarını sürdürüyor. Kamu idareleri ise bir yandan geçişe ilişkin hazırlık işlemleri yürütürken bir yandan ortaya çıkan yeni durumlara ilişkin çözüm geliştiriyor. Hem Tespit Komisyonları hem de kamu idareleri bu süreçte karşılaştıkları sorunları aşabilmek için ilgili kurumlardan görüş ve bilgi talep etmektedir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayınlayarak, Kamu İhale Kurumu (KİK) ise 2 ayrı yazı ile çözüm önerilerini ve yapılması gereken işlemleri ortaya koydu.

Bu makalemizde SGK, Maliye Genelgeleri ve KİK yazıları ışığında taşeron işçilerin daimi işçi kadrolarına alınmaları sürecinde ortaya çıkan gri noktalar, çözüm yolları ve kamu idareleri tarafından yapılması gereken işlemler üzerinde duracağız.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

Sürekli işçi kadrolarına geçmek isteyen çalışanların, başvurularını, çalıştıkları kamu kurumlarında ‘hizmet alım sözleşmelerini imzalayan birimlere’ ve süresi içinde yapmaları gerekiyordu. Ancak kimi kurumlarda başvuruların farklı birimlere yapıldığı belirtilirken bu kişilerle ilgili olarak nasıl bir yol izleneceği tartışmaya yol açmıştır. Bu kişilerin başvuruları, 2/1/2018 ile 11/1/2018 tarihleri arasında yapılmış olması kaydıyla geçerli sayılarak ‘hizmet alım sözleşmelerini imzalayan birimlere’ intikal ettirilecek. Böylece işçiler açısından başvuru aşamasında hak kaybına yol açılmayacak.

İŞÇİLER, HAK EDİŞLERİNİN ÖDENDİĞİ BİRİME GEÇİRİLECEK

Sürekli işçi kadrolarına geçirilecek kişilerin istihdam edilmesinde ve bunlara ilişkin kadroların ihdasında yükleniciye hak ediş ödemelerini gerçekleştiren teşkilat ve bütçe esas alınacak. Örneğin, sürekli işçi kadrolarına geçirilme, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki hak ediş ödemeleri idare bütçesinden yapılmış ise idarenin, döner sermayeden yapılmış ise döner sermayenin kadrolarına yapılacak. Bu kişilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları geçtikleri birimden ödenecek. İşçiler fiilen hak edişlerin ödendiği bütçe ve teşkilat dışında başka bir birim veya idarede çalışmış olsalar da kadroya geçirilme işlemleri, hak edişlerin ödendiği bütçe, teşkilat ve birime yapılacak.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLUP OLMADIĞINI, [(A+B)/T]*100 FORMÜLÜ BELİRLEYECEK

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanabilmeleri için personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından istihdam ediliyor olmaları gerekmektedir. Tespit Komisyonlarının en çok sorduğu soruların başında, bu kapsamın belirlenmesinde hangi hususlara dikkat edileceği ve konuda yaşadıkları tereddütler gelmektedir.

Kamu İhale Kurumu, bir formül belirleyerek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının tespiti için kurumların bu formülü kullanmasını önerdi. KİK’in formülü şöyle;

A: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya ihale dokümanında brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), varsa ayni yemek ve yol giderleri ile nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı,
B: A değerine bağlı olarak hesaplanan ve bu değerin yüzde 4’ü oranındaki sözleşme gideri ve genel giderler toplamı (A*0,04),
T: İhale onay belgesinde yer alan kar dahil toplam yaklaşık maliyet tutarı,
olmak üzere “[(A+B)/T]*100” hesabıyla bulunacak yüzdenin 70’in üzerinde olması durumunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddede belirtilen diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, alımın personel çalıştırılmasına dayalı olduğu kabul edilecek.

DANIŞMANLIK, HBYS VE ÇAĞRI MERKEZLERİNDEKİ TEKNİK PERSONEL KAPSAMDA

696 Sayılı KHK ile danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri (HBYS) ve çağrı merkezi hizmetleri kapsam dışı tutularak bu kişilere daimi işçi kadro hakkından yararlandırılmadı. KHK’daki ilgili madde şöyle;

Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.”

Ancak bu hizmetlerin yürütülmesindeki bakım onarım, işletim ve teknik destek kapsamındaki hizmet alımlarının nasıl değerlendirileceği de gri noktalardan birini oluşturmaktaydı. Bilişim sisteminin işletilmesi, geliştirilmesi, teknik desteği, daha etkin ve verimli yürütülmesi ile bu işlerin bakım ve onarımına konu olan hizmet alımları, belirlenen diğer koşulları da taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecek. Böylece danışmanlık, HBYS hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerinde doğrudan çalışan kişiler kapsam dışı tutulurken bu hizmetlerin sunulmasında görev alan yardımcı personel ve teknik destek ekipleri kapsama alındı.

FES EDİLEN PERSONEL İHALESİNİN YERİNE YENİSİ YAPILAMAYACAK

Yer yer kimi kurumlar tarafından, öngörülen şartları taşıdığı için kadroya geçiş işlemine konu olarak sözleşmeleri feshedilen hizmet alım ihalelerinin yerine yenilerinin yapılmak istendiği şeklinde bilgiler gelmekteydi. Ancak fes edilen personel ihalelerinin yerine yenisinin yapılması söz konusu olamayacaktır. 696 Sayılı KHK ile ihdas edilen ilgili hükümler açık olduğu gibi Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklamayla da bu kapı kapatıldı.

CEZAEVLERİNDEKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞANLARIN DURUMU

Bilindiği gibi, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu aracılığıyla cezalarını çekmekte olan hükümlüler, çeşitli hizmetlerde çalıştırılmakta ve üretime katkı sağlayarak ıslah edilmeleri yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda çalışan hükümlülerin 696 Sayılı KHK kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de gelen sorular arasındadır. Hükümlülerin ihtiyaç duyulan hizmetlerde çalıştırılmasının, 696 sayılı KHK’nın 23. Maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmesi söz konusu olamayacaktır.

DOĞDURAN TEMİN ALIMI, İHALEYE DEVAM ETMEYENDEN YAPILMAYACAK

696 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilecek taşeron işçilerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin, mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işlemi yapılıncaya kadar uzamış sayılacağı hüküm altına alınıyor. Bu süre uzatımının uygulanmasında, yüklenicinin kabulü şartı aranmayacak.
Yüklenicinin sözleşmeye devam etmemesi halinde herhangi bir idari yaptırıma tabi tutulmayacak. Bu durumla karşılaşılırsa, hizmetin devamını sağlamak amacıyla doğrudan temin alımı yapılacak. Ancak bu durumda doğrudan temin alımı, sözleşmeye devam etmeyen yükleniciden yapılmayacak.

YÜZDE 70 HESABINDA TÜM PERSONEL İŞÇİLİK GİDERİ DİKKATE ALINACAK

Kamu işçiliğine geçiş sürecinde hak sahipliğinin tespitinde kısmi süreli çalışanlar ile tam zamanlı çalışanların tek bir hizmet alımına konu edilmesi halinde 696 sayılı KHK’nin Geçici 23. Maddesinin onuncu fıkrasında düzenlenen “% 70” oranının hesabı, çalışan tüm personel için yaklaşık maliyette öngörülen işçilik gideri dikkate alınarak yapılacak.

ASGARİ PERSONEL SAYISININ BELİRLENMİŞ OLMASI YETERLİ

Yine hak sahipliğinin tespitinde ihale dokümanında asgari personel sayısının belirlenmiş olduğu durumlarda “ihale dokümanında personel sayısının belirlenmesi” kriterinin gerçekleştiği kabul edilecek.

Niteliği gereği süreklilik arz eden iş” kriterinin tespitinde ise geçici nitelikte olmama, belli dönemler itibarıyla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulma kriterleri dikkate alınacak.

SGK KODU; 696 KHK

SGK, taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleriyle birlikte işyerlerinin tescili, sigortalıların tescili ve tespiti, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi ile aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesine ilişkin tespitlerde bulundu.

İşyerlerinin tescili bakımından son tarih 2/4/2018. Bu tarihe kadar yapılacak işyeri tescilleri yasal süresi içinde yapılmış sayılacak. Kadroya geçirilecek olan işçilerin kadroya geçirilmeden önce çalıştıkları yüklenicilere ait işyeri dosyalarının kapsamdan çıkış nedeni “696 KHK” olarak kodlanacak.

Kamu kurum ve bunları kuracağı şirketler, kadroya geçirmiş oldukları sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili, iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, yeni işyeri dosyası açmayacak. Kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecek.

Kadroya geçirecek kurumların sigortalıların yapmış oldukları işlere uygun (aynı iş kolu kodunda) işyeri dosyalarının olmaması halinde, çalıştırılan işe uygun ayrı ayrı işyeri dosyası açılmak suretiyle yükümlülükler bu dosyalardan yerine getirilecek. Bu işyerlerinin kapsama almış nedeni “696 KHK” olarak kodlanacak.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN DÜZENLEMESİ

Taşeron işçilerin topluca kadroya geçişteki son gün 2/4/2018 tarihi olarak belirlendiğinden, işverenler, yapılan işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyalarının olması halinde, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2/4/2018 tarihinde saat 23:59’a kadar verebilecekler.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kadroya geçirilecek personelin kadroya geçirilmeden önce yapmış olduğu işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyasının olmaması halinde ise işyeri tescili en geç 2/4/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacağından, bu tarih baz alınarak ilk defa tescil edilen işyerleri için işe giriş bildirgesi verme süresinin son günü 2/5/2018 tarihi olarak dikkate alınacak.

ALT İŞVERENLER NİSAN’DA 1 GÜNLÜK SİGORTA BİLDİRECEK

Öte yandan alt işverenlerin sürekli işçi kadrolarına geçecek işçilerin geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapmaya devam etmeleri gerekiyor.

Bu durumda, 2/4/2018 tarihinde kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen personele ait işten ayrılış bildirgesi en geç 11/4/2018 tarihinde yüklenici tarafından e-sigorta yoluyla SGK’ya verilecek ve işten ayrılış tarihi 1/4/2018 olarak bildirgede beyan edilecek.

Kamu kurumunda, alt işverenin çalıştırdığı sigortalıların kadroya geçirildiği tarihin 2/4/2018 olduğu varsayıldığında, yüklenici 2018 yılı Nisan ayına ait 1 günlük çalışmayı aylık prim ve hizmet belgesi ile SGK’ya bildirecek.

Sürekli kadroya geçiş işleminin 2/4/2018 tarihinden önce tamamlanması halinde işten ayrılış bildirgesi yüklenici tarafından kamu idaresince kadroya geçiş tarihinden bir gün önceki tarih esas alınarak düzenlenecek. Bu durumdaki sigortalılar için yüklenici tarafından işten ayrılış nedeni olarak “39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş” kodu kullanılacak.

SONUÇ

Tespit Komisyonları taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilme sürecinde kritik bir görev üstelenmektedir. Bu görev yerine getirilirken hem işçiler açısından hak kaybına yol açmamak hem de kamu zararına meydan vermemek için titiz bir çalışma yürütülmesinden fayda vardır. Kimi kurumlarda Komisyonların hızlı ve hatalı kararlar verdiği görülmektedir.

Tespit Komisyonlarının verdiği kararların kendileri açısından sorumluluk doğurucu nitelikte olduğunu da unutmamak gerekir. Bu bağlamda Tespit Komisyonlarının çalışmalarını yürütürken kendilerine tanınan süreyi doğru kullanıp, ilgili kurumların yapacakları açıklamaları takip ederek bu görüşler çerçevesinde karar vermelerinin yaşanabilecek sorunları en aza indireceğini değerlendiriyoruz.

YASAL UYARI

Bu çalışma Kamutech Yazılım A.Ş. mevzuat grubu uzmanları tarafından hazırlanmıştır. 

Makalenin her türlü yayın hakkı Kamutech Yazılım A.Ş.'ye aittir. 

Kaynak göstermek ve link vermek kaydıyla alıntı yapılabilir. 

Kamu İşçileri Maliye, SGK ve KİK Genelgeleri Işığında Gri Noktalar ve Çözüm Yolları  

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲