Logo
3,7484
(% 0,02)
4,6565
(% 0,15)
Logo

Taşeron İşçilerin Sınav Süreci, Kurul, Komisyon ve Uygulamalar

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için sınav yapılacak. Peki bu sınavlar nasıl yapılacak? Soruları kim hazırlayacak? Nasıl bir sınav uygulanacak? Sınav kurullarında kimler görev alacak? Bu kurullar hangi esaslara göre kurulacak ve sınav yapacak? İtirazlar nasıl değerlendirecek?

Kamu İşçileri Taşeron İşçilerin Sınav Süreci, Kurul, Komisyon ve Uygulamalar  Ali Hikmet UĞURLU

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı

GİRİŞ

Taşeron işçilerin kamu kurum ve kuruluşları ile belediye, il özel idareleri ve mahalli idare şirketlerinde kadroya geçirilmesi, yapılacak sınavların ardından mümkün olacak. Peki bu sınavlar nasıl yapılacak? Soruları kim hazırlayacak? Nasıl bir sınav uygulanacak? Sınav kurullarında kimler görev alacak?  Bu kurullar hangi esaslara göre kurulacak ve sınav yapacak? İtirazları nasıl değerlendirecek?

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

Bu makalemizde sınav süreçleri, sınavların nasıl yapılacağı, Sınav ve İtiraz Kurullarının tespiti, görev ve sorumluluklarıyla ilgili sorulara cevap arayacağız.

1. BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİYLE BİRLİKTE SINAV SÜRECİ BAŞLAYACAK

Taşeron işçilerin kadroya alınmaları sürecinde, idareler bünyesinde oluşturulan “Tespit Komisyonları” çalışmalarına devam ediyor. Bazı kurumlarda ise bu çalışmalar sonuçlanmaya başladı.

Kamu İşçileri Taşeron İşçilerin Sınav Süreci, Kurul, Komisyon ve Uygulamalar

Tespit Komisyonları çalışmalarını tamamladıktan sonra sınava girebileceklerin listesini yayınlayacak. Tebliğ’de komisyonlara başvuruları değerlendirmeleri için tavsiye niteliğinde 40 günlük süre tanındı.

Bu listelere merkezi idarelerde Tespit Komisyonları, yerel yönetimlerde ise İtiraz Komisyonları nezdinde 3 gün içinde yazılı olarak itirazda bulunulabiliyor. İtirazlar, Tespit ve İtiraz Komisyonları tarafından 7 gün içinde yazılı olarak cevaplanacak. İtiraz olmaması ya da itirazların karara bağlanmasının ardından sınava gireceklerin listesi kesinleşerek ilan edilecek. Bu aşamayı takiben sınav süreci başlayacak.

Sınavın gerçekleştirilmesi için tavsiye edilen süre 20 gün ve tarih aralığı 03/03/2018 – 22/03/2018 olarak belirtildi.

Sınav uygulamaları ve Sınav Kurularının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Tebliği ile belirlendi. Tebliğin 13. Maddesi’nde merkezi kurumlara yönelik olarak,

Sınav kurulunun teşkili

(1) Hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde, duyulacak ihtiyaca göre bakanlık merkez teşkilatlarında ilgili bakanın, diğer idarelerin merkez teşkilatlarında üst yöneticinin, taşra teşkilatı il kuruluşlarında valinin, taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez teşkilatında üst yönetici yardımcısının, üniversitelerde genel sekreter yardımcısının, taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürü yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir. Gerekmesi halinde ilgili bakanın onayı ile farklı düzey ve şekilde sınav kurulları oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar.

(3) Sınava ilişkin sekretarya işleri ilgili idarenin insan kaynakları birimince yürütülür.

hükümleri yer aldı.

Tebliğin 38. Maddesinde belediye, il özel idaresi ve mahalli idare birliklerine yönelik olarak;

Sınav kurulunun teşkili

MADDE 38 – (1) Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların görevlendireceği kişinin başkanlığında, biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere, diğer üyeleri atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirlediği bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenen üyelerden birinin insan kaynakları birim temsilcisi olması esastır. Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir tarafından da bir yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamamaları hâlinde, yedek üyeler kurula katılırlar.

(2) Sınav kurulu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Sınav kurulu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar.

(4) Sınava ilişkin sekretarya işleri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin insan kaynakları birimince yürütülür.

hükümleri yer aldı.

Merkezi Yönetimlerde Sınav ve İtiraz Komisyonu Aynı Olacak. Mahalli İdarelerde Sınav ve İtiraz Komisyonu Ayrı Kurulacak

Sınav Kurulları, kadroya geçirilecek taşeron işçilerin sınavlarının gerçekleştirilmesi ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesiyle görevli olacak. Merkezi yönetimler açısından sınav sonuçlarına itirazları da aynı komisyon inceleyerek karara bağlayacaktır. Yerel yönetimler açısından ise sınavlara itirazların değerlendirilip karara bağlanması amacıyla ayrıca Sınav İtiraz Komisyonları kurulacaktır.

2. SINAV KURULLARININ YAPISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı Tebliğ ile sınav kurullarının yapısı da ayrıntılı olarak tespit edilmiştir.

Merkezi idarelerde Sınav Kurullarının başkan, üye ve yedek üyeleri şu şekilde olacaktır:

İdarenin Türü Kurul Başkanı Kurul Üyeleri ve Sayısı Yedek Üyeler
Bakanlık Merkez

Teşkilatları

Müsteşar Yardımcısı Bakanın onayıyla belirlenecek diğer üyeler ve kurul başkanı dahil en az 3 kişi Aynı usul ile 2 yedek üye belirlenir
Diğer İdarelerin Merkez Teşkilatları Üst Yöneticinin Yardımcısı

(Genel Müdür Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcısı…)

Üst yöneticinin onayıyla belirlenecek diğer üyeler ve kurul başkanı dahil en az 3 kişi Aynı usul ile 2 yedek üye belirlenir
Üniversiteler Genel Sekreter Yardımcısı Rektörün onayıyla belirlenecek diğer üyeler ve kurul başkanı dahil en az 3 kişi Aynı usul ile 2 yedek üye belirlenir
Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürünün onayıyla belirlenecek diğer üyeler ve kurul başkanı dahil en az 3 kişi Aynı usul ile 2 yedek üye belirlenir
Taşra Teşkilatı İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Valinin onayıyla belirlenecek diğer üyeler ve kurul başkanı dahil en az 3 kişi Aynı usul ile 2 yedek üye belirlenir

 

Yerel Yönetimlerde ise Sınav Kurullarının başkan, üye ve yedek üyeleri şu şekilde olacaktır:

İdarenin Türü Kurul Başkanı Kurul Üyeleri ve Sayısı Yedek Üyeler
Belediye, İl Özel İdaresi ve Mahalli İdare Birlikleri Atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi veya bunların görevlendireceği kişi Valinin görevlendireceği bir üye Valinin görevlendireceği bir yedek üye
Atamaya yetkili amirin ya da idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirleyeceği başkan ve 4 kişi Atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek bir yedek üye
Atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenen üyelerden birinin insan kaynakları birim temsilcisi olması esastır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamamaları hâlinde, yedek üyeler kurula katılırlar.

 

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavlarında önemli bir yetki ve sorumluluğu olan Sınav Kurullarının oluşturulmasında, ana çerçeve olarak Tespit Komisyonlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara uyulurken bazı değişikliklere gidildiği de görülmektedir. Tespit Komisyonlarında üniversiteler ile bölge ve il müdürlüklerinde Komisyon Başkanı olarak Genel Sekreter, Bölge Müdürü veya İl Müdürü görev yaparken Sınav Kurullarında Kurul Başkanı olarak Genel Sekreter Yardımcısı, Bölge veya İl Müdür Yardımcısı görev alacak.

4. MERKEZİ İDARE İLE YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN FARKLAR

Sınav Kurullarında merkezi yönetim ile yerel yönetimler açısından ise üye sayıları bakımından bir fark söz konusudur. Merkezi idarelerdeki Sınav Kurulları en az 3 üyeden oluşurken yerel yönetimlerdeki Sınav Kurulları başkan ve 4 üye olmak üzere 5 üyeden oluşacak. Ayrıca yerel yönetimlerde görev yapacak kurullar açısından, atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenen üyelerden birinin insan kaynakları birim temsilcisi olması esastır. Merkezi yönetimler açısından ise böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır.

Merkezi İdarelerde Mahalli İdarelerde
Sınav Komisyonu En az 3 üye En az 5 üye
İnsan Kaynakları Birim Temsilcisi Üye Katılımı Zorunlu değil Zorunlu
İtiraz Komisyonu Aynı sınav komisyonu olacak Ayrı bir komisyon kurulacak

 

5. SINAV KURULLARININ KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın usul ve esasları belirleyen Tebliği ile yerel yönetimlerde görev yapacak Sınav Kurullarının üye tam sayısıyla toplanıp ve oy çokluğu ile karar almasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Merkezi idarelerdeki Sınav Kurullarının toplanma ve karar alma sayılarına ilişkin bir hükme ise Tebliğde yer verilmemiştir. Tebliğde bu yönde düzenleme bulunmamasının sehven olduğunu, Tespit Komisyonlarının ve yerel yönetim Sınav Kurullarının çalışma esaslarında olduğu gibi, merkezi yönetimlerde de Sınav Kurullarının üye tam sayısı ile toplanıp oy çokluğu ile karar alabileceğini değerlendiriyoruz.

Sınav Komisyonu üyeleri, çocuklarının, anne babalarının, eşlerinin anne babalarının, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, kardeşlerinin, kardeşlerinin eşlerinin, eşinin kardeşlerinin (kayın, baldız, görümce) ve onların eşleri ile torun ve eşlerinin, büyük anne, büyük baba, eşlerinin büyük anne, büyük babalarının başvurularında görev alamayacaklar. Bu durumlarla karşılaşılması halinde kurullarda yedek üyeler görev alacak.

6. SINAVLAR 5 (BEŞ) FARKLI ŞEKİLDE YAPILABİLECEK

Sınav Kurullarının oluşmasını müteakip taşeron işçilerin kadroya geçirileceği kamu kurumları ile belediye, yerel yönetim ve mahalli idare şirketlerinde sınavlar yapılacak. Tebliğ’de Sınav Kurullarının oluşturulması ve sınavların yapılması için tavsiye niteliğinde olmak üzere 20 günlük süre tanınmış durumda. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri amacıyla yapılacak sınavlar, hem merkezi hem de yerel yönetimlerde beş farklı şekilde yapılabilecek;

  1. Yalnızca Yazılı Sınav
  2. Yalnızca Sözlü Sınav
  3. Yalnızca Uygulamalı Sınav
  4. Yazılı ve Sözlü Sınav
  5. Sözlü ve Uygulamalı Sınav

Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı, bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınavlarda sorulacak sorular, Sınav Kurulları tarafından hazırlanacak.

Belediye, il özel idaresi ve mahalli idare birlikleri açısından ise uygulanacak sınav yöntemi, idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenecek.

Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esas olacak. Sınavlarda sorulacak sorular, Valiliklerce hazırlanıp Sınav Kurullarına gönderilecek. Kurullar, bu sorular arasından seçerek adaylara soracak.

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilecek. Sınava gireceklere ayrıca tebligatta bulunulmayacak.

Sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yaptıkları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olacak. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı sınav yöntemi uygulanabilecek.

Sınav yönetiminin belirlenmesi idarelerin takdirine bırakılırken benzer işleri yapan kurumlar arasında farklı sınav yöntemlerin uygulanması başka sorunlara kapı aralayabilir. Bu noktada idareler arasında bir bütünlük sağlanmasının, mümkünse aynı yöntemlerin tercih edilmesinin doğru olacağını değerlendiriyoruz.

7. KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Eğer yazılı sınav uygulanıyorsa, Sınav Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirme yapılarak tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için 50 puan almak yeterli olacak. Sözlü, Uygulamalı ya da ikisinin bir arada uygulandığı sınavlarda adaylar ‘başarılı’ ya da ‘başarısız’ olarak tutanağa geçirilecek. Adaya Yazılı ve Sözlü sınavın birlikte uygulanması durumunda, Yazılı sınavdan en az 50 puan alması, Sözlü sınavda da ‘başarılı’ olması gerekecek. Yazılı ve uygulamalı sınav birlikte yapılmayacak.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar, Sınav Kurulu tarafından kurumun, idarenin veya idare şirketinin resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

8. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Sınavlarda başarılı olamayanlar için sonuçlara itiraz yolu açık. Bu kişiler sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 4 gün içinde, gerekçesini de belirterek yazılı itirazda bulunabilecekler. İtirazlar merkezi idarelerde, Sınav Kurulları tarafından 5 gün içinde değerlendirilip karara bağlanacak. İtirazın sonucu, başvuruyu yapan işçiye yazılı şekilde bildirilecek.

8. YEREL YÖNETİMLERDE SINAV İTİRAZ KOMİSYONLARI KURULACAK

Sınavlara itiraz süreci, belediye, il özel idaresi ve mahalli idare birliklerinde merkezi idarelerden farklı yürüyecek. Öncelikle itirazları değerlendirip karara bağlamak üzere Valilikler bünyesinde Sınav İtiraz Komisyonları kurulacak. Bir vali yardımcısının başkanlığında kurulacak bu komisyon, valinin uygun göreceği 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerden biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi, diğerleri ise kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilecek. Aynı usulle iki de yedek üye belirlenecek. İtiraz Komisyonları, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başarısız olanlar, bu komisyonlara 4 gün içerisinde, gerekçeli olarak yazılı şekilde itiraz başvurusu yapabilecek. İtiraz Komisyonları, 5 gün içinde itirazları değerlendirip karar bağlayarak sonucu başvuru sahibi ile idareye veya idarenin şirketine yazılı şekilde bildirecek.

İtiraz Komisyonu üyeleri, çocuklarının, anne babalarının, eşlerinin anne babalarının, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, kardeşlerinin, kardeşlerinin eşlerinin, eşinin kardeşlerinin (kayın, baldız, görümce) ve onların eşleri ile torun ve eşlerinin, büyük anne, büyük baba, eşlerinin büyük anne, büyük babalarının başvurularında görev alamayacaklar. Bu durumlarla karşılaşılması halinde kurullarda yedek üyeler görev alacak.

 9. SONUÇ

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi amacıyla yapılacak sınavların eleme sınavı olmaması esas olacak. Bu amaçla idarelere sınav yöntemleri konusunda 5 (beş) ayrı seçenek sunuldu. En az eleme ile sürecin tamamlaması hedefleniyor. Ancak bu yaklaşım, sınavların hakkaniyet ölçüleri ile usul ve esaslar gözetilmeden yapılması anlamına da gelmemeli. Sınav ve İtiraz Kurullarının bu şekilde bir yaklaşımda bulunması sonraki süreçte sorumluluk doğurabilecektir. Bu nedenle komisyonların sınavları objektif ölçütler içerisinde gerçekleştirmeleri önem arz edecektir.

YASAL UYARI
Bu çalışma Kamutech Yazılım A.Ş. mevzuat grubu uzmanları tarafından hazırlanmıştır.
Makalenin her türlü yayın hakkı Kamutech Yazılım A.Ş.'ye aittir.
Kaynak göstermek ve link vermek kaydıyla alıntı yapılabilir.


Kamu İşçileri Taşeron İşçilerin Sınav Süreci, Kurul, Komisyon ve Uygulamalar  

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲