Logo
3,7484
(% 0,02)
4,6550
(% 0,12)
Logo

Taşeron İşçinin Arşiv Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Süreci

Sürekli işçi kadrosuna geçirilecek taşeron işçilerin arşiv araştırma sonuçlarını kim, hangi aşamada, nasıl değerlendirecek? İşçiler için arşiv araştırması yeterli mi? Güvenlik soruşturması istenecek mi? Arşiv araştırması ile güvenlik soruşturması arasında ne gibi farklar vardır?

Sürekli işçi kadrosuna geçirilmek üzere yapılacak sınavlara girecek taşeron işçilerin listesini açıklayan kimi kurumların, “Güvenlik Soruşturması Tamamlanmamış Başvuruları Kabul Edilen…” şeklinde not düştükleri görülmektedir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, bazı kurumlar, güvenlik soruşturması olarak ifade ettikleri arşiv araştırma sonuçları ellerine ulaşmadan sınava girecek kişilerin listelerini açıklamaktadır. Bu durum, taşeron işçilerin arşiv araştırmasının hangi aşamada yapılması gerektiği sorusunu gündeme taşımaktadır. Bu konuda 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği 1 Ocak 2018 tarihli Tebliğ ne diyor? Uygulama nasıl olmalıdır?

ARŞİV ARAŞTIRMASI MI GÜVENLİK SORUŞTURMASI MI?

Öncelikle arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasının farklı olduğunu, güvenlik soruşturmasının, arşiv araştırmasını da kapsayacak şekilde daha geniş bir soruşturmayı ifade ettiğini belirtmek gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde ilgili kavramlar şu şekilde tanımlanmaktadır.

Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını ifade eder.

Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade eder.

TEBLİĞ’DEKİ İLGİLİ HÜKÜMLER NE DİYOR?

Taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmelerine imkan tanıyan 696 Sayılı KHK’nın uygulama usul ve esaslarının belirlendiği Tebliğ’in arşiv araştırmasıyla ilgili 7. Maddesi’nin üçüncü fıkrasındaki hüküm şu şekildedir.

“Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.”

Benzer hüküm, belediye işçileri açısından Tebliğ’in 32. Maddesi’nin üçüncü fıkrasında yer almaktadır.

Tebliğ’de açıkça ifade edildiği gibi sürekli işçi kadrosuna geçirilecek taşeron işçiler için istenen arşiv araştırmasıdır. Kimi kurumların bunu güvenlik soruşturması olarak ifade etmesi, kavram kargaşasından kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 900 bin işçi için, kısıtlı süre içerisinde güvenlik soruşturması yapılabilmesine imkan yoktur.

YETKİ VE SORUMLULUK TESPİT KOMİSYONUNDA

Tebliğ’de, Tespit Komisyonlarına, arşiv araştırma sonuçlarının değerlendirmesini yapma sorumluluğu verilmektedir. Arşiv araştırma sonucunun olumsuz çıkması durumunda ilgili kişinin kadroya geçirilmeyeceği de açıktır. Bu nedenle Tespit Komisyonlarının diğer inceleme işlemlerini tamamlamış olsalar bile arşiv araştırma sonuçlarını beklemeden sınava girebilecek kişilerin listesini ilan etmesinin doğru bir yöntem olmadığını değerlendiriyoruz. Komisyonlar, temel değerlendirme kriterlerinden biri olan arşiv araştırma sonucunu beklemeli, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valiliklerden intikal edecek bilgilere göre arşiv araştırması olumsuz çıkanları kapsam dışı bırakarak listeleri açıklamalıdır.

Kimi kurumların yaptığı uygulamadaki gibi arşiv araştırması tamamlanmadan kadro sınavına girecek listelerin ilan edilmesi durumunda, sınavı kazanmış olan işçiye nasıl bir uygulamaya yapılacaktır? Tebliğ’de sınav sonuçların açıklanmasının ardından arşiv araştırma sonuçlarının dikkate alınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca arşiv araştırma sonuçlarını değerlendirmeye Tespit Komisyonları yetkili kılınmıştır. Tespit Komisyonlarının görevi de sınava girecek hak sahiplerinin listesini tespitle sınırlıdır.

UYGULAMA FARKLILIKLARI NASIL GİDERİLECEK?

Özetle, Tebliğ’e göre izlenmesi gereken yol, arşiv araştırma sonuçlarının sınava gireceklerin listesi açıklamadan Tespit Komisyonları tarafından değerlendirilip listelerin buna göre ilan edilmesidir.

Ancak kimi kurumlar kadro sınavına girecek taşeron işçilerin listesini arşiv araştırma sonuçlarını beklemeden açıklamaktadır. Bu durumda arşiv araştırma sonuçları, işçilerin kadroya geçirilme aşamasında değerlendirilecektir. İşçilerin kadroya alınması, her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca yapılacaktır. Bu aşamada, atamaya yetkili amir,  Tebliğ’in “İşçi kadrosuna geçirilme” başlığı altındaki 16. Maddesi’nin c fıkrasında yer alan “Öngörülen şartları taşımaya devam etmek…” hükmüne dayanarak arşiv araştırma sonuçlarını değerlendirmeli, buna göre kadro işlemini sonuçlandırmalıdır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲