Kastamonu Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak

Kastamonu Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi 2 Öğretim Görevlisi Alımı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin  aşağıda  yazılı  birimlerine  657  sayılı  Kanun,  2547  sayılı  Kanun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Takvimi
Müracaat Tarihi 23.05. 2022
Son Müracaat Tarihi 06.06.2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 09.06.2022
Giriş Sınavı Tarihi 14.06.2022
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi 20.06.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler
Doktor  Öğretim  Üyesi  ve  Öğretim  Görevlisi  (Ders  Verecek)  adaylarının  ilan  edilen  kadro  birimine  şahsen  veya  posta  yoluyla  müracaat  etmeleri gerekmektedir.
Genel ve Özel Şartlar
1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
2-    Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.
3-     Öğretim Görevlisi adaylarının ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması  gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
4-    Adaylarda,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  5  inci  maddesinin birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu  yabancı  dil  dersini  vermek  üzere  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/ 2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5-    Öğretim Görevlisi  kadrosuna başvuracak adaylarda en  az tezli  yüksek lisans derecesine sahip  olmak veya lisans ve  yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
6- Öğretim Görevlisi adaylarının transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
a.      Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
b.     Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
c.      Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
d.     Transkriptte  hem  dörtlük  hem  yüzlük  not  sistemi  olması  halinde  adayın  mezun  olduğu  dönemde  üniversitenin  resmi  not  sistemi  dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
e.      Transkriptte  hem  beşlik  hem  yüzlük  not  sistemi  olması  halinde  adayın  mezun  olduğu  dönemde  üniversitenin  resmi  not  sistemi  beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.


Müracaatlarda Talep Edilen Evrak
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.
1-  Adayın  müracaat  ettiği  kadroya  ait,  birim,  bölüm,  anabilim  dalı,  kadro  derecesi,  açıklamaları  ve  iletişim  bilgilerini  (yazışma  adresi,  telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2) 2-  Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
3-  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
4-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-  Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı
6-  Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı
7-  Açıktan veya  yeniden  atanacaklar için  Kamu  hastanelerinden  alınmış sağlık kurulu  raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Uzmanı  Hekimlerince  verilmesi  kaydıyla  heyet  raporlarında  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)
8-  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı
9-  Doktor Öğretim Üyesi kadrosu Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2) Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.) Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim- öğretim  faaliyetleri,  yönettiği  doktora  ve  yüksek  lisans  çalışmaları  ve  diğer  bilgileri  içeren  dosya  (müracaat  dilekçesi,  özgeçmiş,  lisans,  yüksek  lisans, doktora, uzmanlık evrakı) olması gerekmektedir.
10- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.) 11- Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için)
12- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için )
Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde
teslim edecektir.
1-  Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim Müracaat Formu(2))
2-    Özgeçmiş
3-    Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi 4-    Lisans Transkripti
5-    Tecrübe  Evrakı  (İlanda  tecrübe  şartı  olan  kadrolar  için  çalışılan  meslek  kodlarını  gösterir  sigortalı  hizmet  döküm evrakı,  çalışılan  yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)
6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
NOT: Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu  belge olması  durumunda  geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Diğer Açıklamalar ve Hususlar
1-  Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretimüyeleri ilandaki kadrolara müracaat edemezler.
2-  Adaylar  son  müracaat  tarihi   mesai  saati  bitimine  kadar  bu  ilanın  “Müracaat  Edilecek  Birime  İlişkin  Bilgiler”  kısmında  belirtilen  birimlere şahsen  veya  posta ile müracaatta  bulunacaklardır.  İlgili birimlere  yapılmayan  veya  süresi  içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.
3-  Adayların tek bir  kadro ilanına müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Birden fazla  kadroya  müracaat  eden adayların  müracaatları  değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-  Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması  iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
(1)   https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.
(2)   https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden temin edilebilir.    

23 May 2022 - 11:27 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.