Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:


İlan Başlama Tarihi   :  27.05. 2022
Son Başvuru Tarihi   :  10.06.2022
Başvuru Yeri             :  Ankara  Müzik  ve  Güzel  Sanatlar  Üniversitesi   Personel  Daire Başkanlığı

Üniversitemiz  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754 sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci  maddesinin  (b)  fıkrası  gereğince’’  Yazılı ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,   KPSS(B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle’’  sözleşmeli  personel  alınacaktır.  Tüm başvurular e-Devlet  şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi  üzerinden  elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1- Üniversitenin  ve  bağlı  olduğu  birimlerin  kapalı  mekanların  ana  girişi  dahil  sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa,  raf,  aydınlatma  armatürleri,  kalorifer  petekleri,  pervaz  ve  benzeri  yerleri  nemli  bezle silmek,
2- Katı  atıkları  ve  geri  dönüşüm  materyallerini  düzenli  olarak  toplamak  ve  ilgili  alana taşımak,
3- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli  olarak temiz tutmak,  kâğıt  havlu ve sıvı  sabun eksildikçe tamamlamak kontrol  formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5- Görevlendirildikleri  birimlerde  çevre  düzenlemesi  yapmak,  çim  biçmek,  çiçek  ve
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8- Görevlendirildikleri   birimlerde   görev  tanımlarına  uygun   olarak  birim  yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve  malzemelere  azami  özen  göstermek,  aynı  zamanda  temizlik  malzemelerinin  ilgili  uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde   belirtilen   şartları taşımak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”ın  Yeniden  İşe  Alınma  başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum   ve   kuruluşlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   yeniden   istihdam   edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
4- Belirtilen  öğrenim  düzeylerinin  birinden  mezun  olmak,  aranan  nitelikleri  taşımak  ve belgelendirmek.
5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6- Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan   emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
7- Sadece  bir  unvan  kodu  için  başvurulacaktır.  Birden  fazla  unvan  kodu  için  başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Adaylarla  hizmet   sözleşmesi   yapılacak  olup   sözleşmede  belirtilen   şartları   yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
10- Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.
11- İş tecrübesi  ve sertifika /  belge şartı  bulunan unvanlar için başvuru  yapan  adayların başvurularının  değerlendirilmeye  alınabilmesi  için  http://personelilan.mgu.edu.tr ilan  adresinden yapılan  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  sekmesi  altında  bulunan  belgeler  alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümünü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
12- 2020 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
13- İlgili  kadro  pozisyonu  için  teslim  edilecek  sertifikaların,  ilan  gününden  önceki  bir tarihte alınmış olması  gerekmektedir ve  yetkilendirilmiş Kamu  Kurum ve Kuruluşlarınca,  Milli Eğitim Bakanlığı’nca Onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurs sonucu alınan eğitim sertifikası veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi http://www.mgu.edu.tr) web adresinde   bulunan   başvuru   formunu   eksiksiz   doldurularak   “https://personelilan.mgu.edu.tr” internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvurular alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların    verdikleri    beyanlar    ile    sunduğu    başvuru    belgelerinin    sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını  kaybedecek  olup  gerçeğe  aykırı  belge  beyan/teslim  edenler  hakkında  yasal  işlem başlatılacaktır.
7- Fotoğraflı     Başvuru     dilekçesine     https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire- baskanligi internet adresinden ulaşılabilir.
8- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler   alanından   kurum  ve   meslek  unvanlarını   gösterir   barkodlu   SGK  Hizmet   Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
9- Sertifika  /  Belge istenen  Unvanlar için  “Diğer Belgeleriniz”  sekmesi  altında bulunan belgeler    alanından    aranılan    belgelerini    ilgili    doküman    alanına    mutlaka    yüklemeleri gerekmektedir.
10- Üniversitemiz  gerekli  durumlarda  ilanın  her  aşamasında  iptal  ve/veya  değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli  belgeler,  bu  belgelerin  teslim edileceği  yer  ve zaman,  Ankara Müzik ve  Güzel  Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://mgu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.
2- Her  unvan  için  asıl  aday  sayısının  kaç  katına  kadar  yedek  aday  belirleneceğine Üniversite  tarafından  oluşturulan  Kurul  ve  Komisyonlar  tarafından  karar  verilecek  olup  asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları   taşımadığı   tespit   edilen   adayların   yerine   yedek   adaylardan   sırasıyla   yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması  halinde  doğum  tarihi  büyük  olan  adaya  öncelik  tanınacaktır.  Ayrıca,  adaylar  sınav sonuçlarına   ilişkin   bilgilere   https://www.mgu.edu.tr   ve   http://personelilan.mgu.edu.tr   adresi üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe  başlama  için  gerekli  evraklar,  başvuru  zamanı  ve  yeri  ile  ilgili  bilgiler  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına  hak  kazandırmaz.  Pozisyon  için  belirtilen  genel  ve  özel  şartlara  sahip  olmayan  adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen  süreler  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak  teslim  etmeyen  adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9- Ayrıca  atanmaya  hak  kazanan  adaylara  Arşiv  Araştırması  yapılacak  olup,  olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.
10- Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca  sözleşmeli  personelin başka bir kuruma naklen tayin hakkı bulunmamaktadır.

Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 486 15 75 veya 0312 486 16 45
e-mail: [email protected]

27 May 2022 - 10:45 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.