Güney Belediye Başkanlığı 3 Sürekli İşçi Alacak

Güney Belediye Başkanlığı 3 Sürekli İşçi Alımı

Afyonkarahisar İli Güney Belediye Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Güney  Belediye  Başkanlığı  ve  bağlı  birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/d  maddesi  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  ilgili  yönetmelik hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  sürekli  işçi  alınacaktır.  Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.  Şartlara  durumu  uyan  adayların,  ilanın  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet sitesinde  yayınlandığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  başvurularını  ‘’esube.iskur.gov.tr’’  internet adresinden  "İş  Arayan"  linki  üzerinden  TC  kimlik  numarası  ve  şifre  ile  giriş  yaparak  başvuru yapabilir.  Başvuruların  www.iskur.gov.tr  adresinden  yapılması  gerekmektedir.  Son  müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ: GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMALAR
1.İlan edilen kadrolara, yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar arasından,  657  sayılı  Kanunun  4/D  Maddesi  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  yukarıda  belirtilen  tabloda  belirtilen  unvanlarda  noter kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.
2.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
3.Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.GÜNEY   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI’NA   ALINACAK   OLAN   SÜREKLİ   İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE  TABİ TALEPLERDEN; Elektrikçi ( Genel), Beko Loder (kazıcı- yükleyici) Operatörü ve Servis Aracı Şoförü mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR    tarafından    Güney   Belediyesi’ne    gönderilmesine    müteakip    Türkiye    İş    Kurumu (İŞKUR)’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Güney Belediyesi web sayfasında (http://afyonguney.bel.tr/) ilan edilecektir.
5.Yerleştirme  sonucu  atama için  öngörülen niteliklere sahip  olmayan  adaylar ile  yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır.  Sehven  yapılsa dahi  atama işlemleri  iptal  edilecektir.  Yerleştirildiği  kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.  Belirlenen  asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Güney  Belediyesi  web  sayfasında (http://afyonguney.bel.tr/ ) ilan edilecektir.
6.Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarına   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar Hakkında   Yönetmeliğin   5’nci   maddesinde   belirtilen   "işe   göndermede   öncelikli   olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7.Başvuru   yapan   adayların   başvuru   sürecini   Güney   Belediyesi   web   sayfasından
(http://afyonguney.bel.tr/) takip etmeleri önem arz etmektedir.
8.Noter  Kurası  sonucuna  göre  Güney Belediyesine  alınacak  olan  sürekli  işçilerin  görev yerleri Güney Belediyesi tarafından belirlenecektir.
9.Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1.657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)
bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 3.Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan   emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı
almıyor olmak.
4.Deneme   süresi   iki   ay   olup,   bu   süre   içerisinde   başarısız   olanların   iş   akitleri
belediyemizce feshedilecektir.
5.Göreve  başlayacak  personelin  görevini  devamlı  yapmasına  engel  (ruhsal  ve  fiziksel) sorununun   olmadığını   belgelemeleri   gerekmektedir.   Başvuran   adaylar   bunu   kabul   etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6.Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarına   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru  süresi  tanınır.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  işgücü  taleplerine  yapılan  başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K. ; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
7.Başvuran adaylar Güney Belediyesi’nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
9.Başvuran  adaylarda  Talebin  ilanından  itibaren  son  4  ay  Afyonkarahisar  İli  Sinanpaşa İlçesi  Sınırları  içerisinde  ikamet  ediyor  olma  şartını  taşımak.  Adaylardan  ayrıntılı  ikametgâh dökümü istenecektir.
10.Affa  uğramış  olsa  bile;  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  cinsel  saldırı  veya  çocuğun  cinsel  istismarı  suçlarından  mahkûm  olmamak  şartıyla; kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezası  alan  ya  da  ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR  SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ
1.Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel   sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.En  az  Öğrenim  Seviyesi:  Ortaöğretim  (Lise  ve  Dengi)  -  En  fazla  Öğrenim  Seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okullardan mezun olmak.
3.Mesleki Yeterlilik Kurumu Servis Araç Şoförlüğü sertifikasına sahip olmak.
4.Şoförlük  Meslek  alanında  En  az  6  Ay  çalışmış  ve  çalıştığını  gösterir   SGK  Hizmet Dökümünü İbraz etmek.
5. D sınıfı Sürücü ehliyetine sahip olmak veya ona denk (E) sınıfı ehliyete sahip olmak.
6. Milli Eğitim Bakanlığı SRC-2 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.
7.Servis Aracı Şoförü meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.

BEKO LODER ( KAZICI- YÜKLEYİCİ) OPERATÖRÜ
1.Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.En  az  Öğrenim  Seviyesi:  Ortaöğretim  (Lise  ve  Dengi)  -  En  fazla  Öğrenim  Seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okullardan mezun olmak.
3.Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı  Beko  Loder  (kazıcı-yükleyici)  Operatörü  sertifikasına
sahip olmak.
4. E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.
5.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.
6.  Beko  Loder  (  Kazıcı-Yükleyici)  Operatörü  meslek  başvuru  yaş  sınırı;  18  yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.

ELEKTRİKÇİ(GENEL)
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.  En  az  Öğrenim Seviyesi:  Ortaöğretim (Lise  ve  Dengi)  -  En  fazla  Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim  (Lise  ve  Dengi)  okulların  Elektrik  ve  Elektronik  Teknolojileri  Elektrik  Alan  Dalı mezunu olmak.
3.  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Elektrik  ve  Elektronik  Teknolojisi  Meslek  alanında  Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü Meslek Dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
4. B sınıfı Sürücü ehliyetine sahip olmak.
5.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.
6. Elektrikçi (Genel) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.

A)  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  İŞLEMİ,  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  TARİHİ,  YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1.  Kura  işlemi  15/06/ 2022  tarihinde  Çarşamba  günü  saat  14.30’da  Güney  Belediye Başkanlığı’nda  yapılması  planlanmış  olup,  herhangi  bir  değişiklik  olması  durumunda  adaylara ayrıca Güney Belediyesi web sayfasından (http://afyonguney.bel.tr/) duyurulacaktır.
2.Sözlü   Mülakat   17/06/2022   tarihinde   Cuma   günü   saat   10.00’da   Güney   Belediye Başkanlığı’nda  yapılması  planlanmış  olup,  herhangi  bir  değişiklik  olması  durumunda  adaylara ayrıca Güney Belediyesi web sayfasından (http://afyonguney.bel.tr/) duyurulacaktır.
3. Kura çekimi Belediye Binamızda noterce görevlendirilecek kişi tarafından yapılacaktır. Kura çekimini izlemek isteyen adaylar kura çekimini Belediye Binamızda izleyebileceklerdir.

B)  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  İŞLEMİ  SONUCUNDA  SINAVA  GİRMEYE  HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Sürücü Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
4.  Son  bir  ay  içerisinde  alınmış  Adli  Sicil  Belgesi  (e-Devlet  sistemi  üzerinden  de alınabilir.)
5.  Son  bir  ay  içerisinde  alınmış  İkametgâh  Belgesi  (e-Devlet  sistemi  üzerinden  de
alınabilir.)
6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru yapılan meslek özel şartlarda belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7.  Erkek  adaylar  için  son  bir  ay  içerisinde  alınmış  Askerlik  Durum  Belgesi  (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
8. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
9.  Servis  Aracı  Şoförlüğü  başvurusu  için  müracaat  tarihinden  itibaren  son  bir ay içinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı)
10. 2 Adet Biyometrik fotoğraf
11.Başvuru  yapan  adaylar,  istenilen  belgeleri  şahsen  (09.06.2022-10.06.2022  Tarihleri arasında)  Güney Belediyesi’ne  teslim edecektir.  Posta,  kargo  ve  kurye  ile  yapılacak  başvurular dikkate alınmayacaktır.

C) ATAMA İŞLEMLERİ GÜNEY BELEDİYESİ ADINA ALINACAK ADAYLARDAN
1.  Noter  kurası/Sözlü  Mülakat  ile  atanmaya  hak  kazananlar  için  yapılan  belge  kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen   Güney   Belediyesi   (Orta   Mahalle   Kemal   Paşa   sokak   No:1   Güney/Afyonkarahisar) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular  dikkate  alınmayacaktır.  Ancak  fiilen  askerlik,  doğum  vb.  mazereti  olan  personeller durumlarını   resmi   olarak   belgelendirmek   şartıyla   belgelerini   noter   vekâletiyle   yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır.  Sehven  yapılsa dahi  atama işlemleri  iptal  edilecektir.  Yerleştirildiği  kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
4.   Deneme   süresi   iki   ay   olup,   bu   süre   içerisinde   başarısız   olanların   iş   akitleri
belediyemizce feshedilecektir.
5.Doğum,   hastalık   vb.   nedenlerle   göreve   başlayamayacak   durumda   olanların,   bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
6.Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

30 May 2022 - 11:44 - Sürekli İşçi Alımı


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.