Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 Sözleşmeli Personel Alımı

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında; aşağıda detayları belirtilen 7 (yedi) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker, 3 (üç) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı 3 (üç), Sözleşmeli Programcı 4 (dört) pozisyonlarına aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü uyarınca KPSS (B) puan sırasına konularak 5 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre toplam 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.

3. GENEL ŞARTLAR
3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.
3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.
3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
4. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
4.1. Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 27.06. 2022 tarihinde başlayıp 06.07.2022 tarihinde saat: 23.59’a kadar elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.2. Adaylara ait ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
4.3. YDS bilgisi istenilen unvanlara başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, OEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
4.4. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
4.5. KPSS puanı, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
4.6. E–Devlet üzerindeki “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
4.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
4.8. Deneyim istenen meslekler için bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK Hizmet Dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.
4.9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
4.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
4.11. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
4.12. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
4.13. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
5.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanacaktır. Sözlü sınav şartı aranan Arşiv Uzmanı ve Programcı pozisyonları için adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5.2. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5.3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan “Başvurularım” sekmesinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6.SÖZLÜ SINAV
6.1. Sınav, sözlü olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul/Beşiktaş yerleşkesinde yapılacaktır.
6.2. Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.3. Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
6.4. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
7. SÖZLÜ SINAVIN KONUSU
7.1. Arşiv Uzmanı Pozisyonu Adaylar 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları ile uygulamalı olarak Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), konularından sözlü sınava tabi tutulacaktır.
7.2. Programcı Pozisyonu Adaylar, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından sözlü sınava tabi tutulacaktır.
8. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULU:
8.1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)
8.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
8.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
8.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
8.5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
8.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında (10 Puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
9. YERLEŞTİRME VE ATAMA:
9.1. Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
9.2. Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
9.3. Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olana, puanların eşit olması durumunda üniversite mezuniyet tarihi önce olana, tarihlerin aynı olması durumunda yaşça büyük olana, doğum tarihinin de aynı olması durumunda KPSS sınav yılı en iyi olana yerleştirmede öncelik tanınır. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
9.4. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini duyurulan süre içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu ile ileteceklerdir.
9.5. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
9.6. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

27 Haz 2022 - 10:39 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.