Ankara Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alımı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 9 (Dokuz) personel alınacaktır. KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020-2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 19/07/ 2022-02/08/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.
Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
III. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 22/08/2022 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.
IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Ağ Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi; kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1- AĞ YÖNETİCİSİ: (1 Kişi -Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin olarak en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
c) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, E-mail Gateway vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
m) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.
2- SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma (VMware) ve konteyner teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Yük Dengeleme Sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,
j) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi sahibi olmak,
k) e-posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
l) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
m) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n) Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
o) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında bilgi sahibi olmak.
3- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
e) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
f) Web servisleri, SOAP, REST ve WCF konularında tecrübe sahibi olmak,
g) RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Tercihen Cross-platform uygulama geliştirmeye imkan sağlayan (Flutter, ReactNative, Xamarin vb.) framework kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.
i) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
l) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve tercihen CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.
4- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (A): (2 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
e) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
f) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
h) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak,
5- GÜVENLİK UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) konularında görevlendirilmek üzere,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi aldığını belgelemek,
d) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,
e) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
h) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
j) Tercihen CISSP Eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak,
6- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (B): (1 Kişi - Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir -Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri alanında en az 3 yıl bilişim personeli olarak çalışmış olmak
b) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
c) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübe edinmiş olmak,
d) Güncel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) İyi derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
f) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
h) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
j) Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
k) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak
l) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak
m) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak
7- VERİ TABANI UZMANI: (1 Kişi - Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) En az 3.000 (üç bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (4) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Oracle veri tabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) En az 3 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Tercihen Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,
e) Oracle Data Appliance v.b. bütünleşik sistemler üzerinde çalışan Oracle RAC Mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
j) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,
k) Veri tabanı kurulum, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde deneyim sahibi olmak RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarına hakim olmak,
l) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8- PROJE YÖNETİCİSİ: (1 Kişi - Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
a) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri alanında en az 5 yıl bilişim personeli olarak çalışmış olmak,
b) En az 15 kişilik hastane bilgi işlem ekibine liderlik yapmış olmak,
c) En az 3.000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az iki (2) yıl görev yapmış olmak,
d) Proje Yönetimi sertifikasına sahip olmak,
e) Bilişim alanında en az bir bilimsel projede yönetici veya araştırmacı olarak görev almış olmak,
f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme
ve raporlama yeteneğine sahip olmak, yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme,
uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
g) Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübe edinmiş olmak,
i) Güncel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
j) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
k) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerisine sahip olmak,
n) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
p) Teknik şartname yazma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
q) Tercihen Oracle veri tabanı hakkında kurulum ve veri yedekleme tecrübesi olmak,
r) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
s) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak.
V. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1- Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir),
2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
3- Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
4- Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ:
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI:
Özel şartlar bölümündeki konular.
VII. DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VIII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 6- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
7- KPSS sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
9- T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
10- 4 adet fotoğraf,
11- Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12- Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
13- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
14- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
IX. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
X.ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (16.277,45 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
XI. DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili: 2013 - 2059 veya 2335

19 Tem 2022 - 09:26 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.