Gebze Teknik Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi Alımı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (TEMMUZ- 2022/1)
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih
Son Başvuru Tarihi 15.08.2022 ( mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 22.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi 01.09.2022
Sonuç Açıklama İlan Tarihi 08.09.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://www.gtu.edu.tr
Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)
(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.
ÖZEL ŞARTLAR - 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):
(1) (Değişik: RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
(3) (Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(4) (Değişik: RG-3/3/2022-31767) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
(5) (Ek: RG-3/3/2022-31767) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır
ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının
Belirlenmesi):
Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı Kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.
MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:
1) Dilekçe (başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri (Aslı veya onaylı sureti ) ya da (e-Devlet kabul edilir)
4) Merkezi Sınav (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı. muaf adaylar için ise hizmet belgesi
5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
6) Lisans Not Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası)ya da (e-Devlet kabul edilir)
7) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı
8) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
10) İlan niteliğinde özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler
11) Tecrübe Belgesi istenilen kadrolarda, bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Aslı veya onaylı sureti) (e-Devlet kabul edilir)
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
3- Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmî kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi ve adli sicil kaydı belgelerinin doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.
4- İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

26 Tem 2022 - 08:46 - Öğretim Görevlisi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.