Bodrum Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Bodrum Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alımı

Muğla İli Bodrum Belediye Başkanlığından: MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; “Bodrum Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bodrum Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için 22/10/ 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak yazılı sınav başvurularında uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıda belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.1. Türk vatandaşı olmak,
1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
1.4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,
1.5. Müfettiş olarak görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
1.6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
2.1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
2.3. 01/01/2022 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonraki doğumlular),
2.4. Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
2.5. Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
2.6. Bu sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak,
2.7. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
3.1. Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 22/09/2022- 03/10/2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Bodrum Belediyesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Adaylar başvuru esnasında e-Devlet üzerinde;
3.2. Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi e-Devlet üzerinde otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.
3.3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında PDF ya da JPEG formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE İLANI:
4.1. Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.
4.2. Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 14/10/2022 tarihinde (https://www.bodrum.bel.tr/) internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
4.3. Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavına katılacaklara (http://gaziodm.gazi.edu.tr/) tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” 17/10/2022 tarihinden itibaren adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C. kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.
4.4. İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
5.1. Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Bodrum Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi arasında yapılan protokole göre Gazi Üniversitesi tarafından 22.10.2022 tarihinde iki oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.
Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri
Alan Tarih Saat
1.Oturum Hukuk-İktisat-İngilizce 22/10/2022 10:00 - 12:30 (150 Dakika)
2.Oturum Maliye-Muhasebe 22/10/2022 14:30 - 16:30 (120 Dakika)
5.2. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
5.3. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav iki (2) oturumdan oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri)
6. YAZILI SINAVIN KONULARI:
6.1. Hukuk
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Temel Hak ve Hürriyetler),
b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat),
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları,
ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
f) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar),
g) Mahalli İdareler Hukuku (10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu),
ğ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler),
h) İhale Mevzuatı (Genel Esaslar),
ı) İmar Mevzuatı (Genel Esaslar),
i) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler),
j) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel bilgi),
6.2. İktisat
a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),
b) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim,
c) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,
ç) Türkiye Ekonomisi,
6.3. Maliye
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,
b) Kamu Maliyesi,
c) Bütçe,
ç) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar),
6.4. Muhasebe
a) Genel Muhasebe,
b) Mali Tablolar Analizi,
6.5 Yabancı Dil
a) İngilizce
7. SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ:
7.1. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak
kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 70’den az olmaması gerekir.
7.2. Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun 50’den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına dahil edilmeyecektir.
7.3. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır.
7.4. Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
7.5. Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.
7.6. Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 24-27/10/2022 tarihlerinde web (https://www.bodrum.bel.tr/) sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adayların sınavla ilgili itiraz ve bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler GAZİ ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacaktır. Adaylar, sınav soruları ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 24-28/10/2022 tarihlerinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise 08-14/11/2022 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar https://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden yapacaktır. Usulüne uygun yapılmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.7. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.8. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.
8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:
8.1. Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 08/11/2022 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfası (https://www.bodrum.bel.tr/) ve (http://gaziodm.gazi.edu.tr/) adreslerinde duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8.2. Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 29/11/2022 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bodrum.bel.tr/ duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. İlan tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8.3. Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 06/12/2022 Salı günü saat 09:30’da Bodrum Belediyesi Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Bodrum/MUĞLA adresinde yapılacaktır.
8.4. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.
8.5. Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.
8.6. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’ten az olmaması gerekir.
8.7. Sözlü sınavı kazanan asil ve asil aday sayısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bodrum.bel.tr/) 12/12/2022 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
8.8. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
8.9. Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.
9. DİĞER HUSUSLAR:
9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında 12/12/2022 tarihinde (https://www.bodrum.bel.tr/) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlan Olunur.

19 Eyl 2022 - 10:14 - Memur Alımı


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.