Giresun Üniversitesi 3 İşçi Alacak

Giresun Üniversitesi 3 İşçi Alımı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: KALORİFER ATEŞÇİSİ ALIM İLANI
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Geçici İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapılacaktır. Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr) internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), e-Devlet ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır. İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerinden şahsen başvuru alınmayacaktır.
I- GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) olmamak.
8. Askerliğini yapmış olmak.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
10. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir.
11. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.
12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde belirli süreli (geçici) olarak istihdam edecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
II- ÖZEL ŞARTLAR
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) İçin Aranan Özel Şartlar
1. MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı Yakıtlı) Sertifikası sahibi olmak.
2. En az ilköğretim mezunu olmak.
III- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
IV- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV
1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 07.10. 2022 Cuma günü saat 10:30’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.
2. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
5. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
6. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
7. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
8. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
9. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilecektir.
10. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
11. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır.
12. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
13. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
14. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
15. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
16. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 1 (bir) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
V- NOTER KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgâh belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
3. 2 adet vesikalık fotoğraf
4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.
7. Terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
9. Başvurulan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair sağlık raporu
(Tek Hekim Olabilir.)

KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI YAKIT) ALIM SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM TARİH YER SAAT
Başvuru Tarihi 26-30 Eylül 2022 Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ---
Noter Kura Çekim Tarih/Yer/Saat 07 Ekim 2022 Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 10:30
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asil ve Yedek Adayların İlan Tarihi 11 Ekim 2022 www.giresun.edu.tr ---
Asil ve Yedek Adayların Belge Teslim Tarih/Yer 12-14 Ekim 2022
Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ---
Sözlü Sınav Tarih/Yer/Saat 18 Ekim 2022 Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi A-Blok Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Konferans Salonu 10:00
Sözlü Sınav Açıklama Tarihi 19 Ekim 2022 www.giresun.edu.tr ---
Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi 20 Ekim 2022 Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ---
Önemli Açıklama : Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur.
İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad.No:48 28200 Merkez/GİRESUN
Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067-1065

26 Eyl 2022 - 09:04 - İşçi Alımı


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.