Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 17 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 17 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü
Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.
İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
SINAV TAKVİMİ
İlan Başvuru Tarihi : 27.09. 2022
Son Başvuru Tarihi : 11.10.2022 ( Mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 14.10.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 19.10.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25.10.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.agri.edu.tr/
Başvuru Yeri : İlgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunulacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet
durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın
eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en
az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan
alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl
tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam
edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak
üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik
ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim
kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler
Öğretim görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde
hazırlayacaklardır.
1- Başvuru Formu (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)
2- Özgeçmiş,
3- ALES sonuç belgesi,
4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği) (Lisans Programları ve Uygulamalı
Birim Öğretim Görevlisi Başvuruları İçin İstenen Belgedir.)
5- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e-Devletten alınmış
karekodlu mezuniyet belgesi,
6- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-Devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,
10- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (istenmişse);
a- Karekodlu, Islak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi ve SGK Hizmet Döküm Belgesi
veya
b- Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet
Döküm Belgesi.
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler
Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde
hazırlayacaklardır.
1- Başvuru Formu (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)
2- Özgeçmiş,
3- ALES sonuç belgesi,
4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)
5- Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (e-Devletten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi
kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.) öğrenci belgesi ve transkripti (e-Devletten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi
kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)
6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e-Devletten alınmış
karekodlu mezuniyet belgesi
7- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-Devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
9- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,
11- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
12- Bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm
Belgesi.
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- 06.02.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran
ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır,
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması
gerekmektedir. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen
adayların başvuruları iptal edilecektir.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye
alınamayacaktır.
6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
7- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin
istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
8- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.)
başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
10- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine göre yapılacaktır.

27 Eyl 2022 - 08:45 - Öğretim Görevlisi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.