Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından:  PERSONEL ALIM İLANI
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR82 Bölgesinin (Çankırı, Sinop, Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Ajans merkezi Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar,
Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri 07/11/ 2022 – 18/11/2022
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 25/11/2022
Sözlü Sınav Tarihleri Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi Adaylar, ilana e-Devlet - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.
Sınav Yeri Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No: 9 Merkez/KASTAMONU
E-mail: [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçlarının
Duyurulacağı Adres www.kuzka.gov.tr
1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a) Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla Tablo 1’de gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen) puan almış olmak,
c) Adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a) Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
b) Adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir),
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelemek, başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.
*Aday, başvuru formunda KPSS veya iş deneyimi türlerinden yalnızca bir tanesini
seçmek zorundadır.
2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri
Adayların, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi
olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik,
kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, planlama, fizibilite
hazırlama, proje yönetimi, sosyal politikalar, gıda işleme, balıkçılık, tarım politikası vb.) bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak.
3. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
• Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel olanına göre
değerlendirilecektir.
• Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurt dışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
• Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
• e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
• İş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair SGK hizmet dökümü ve ilgili iş yerlerinden alınmış onaylı çalışma belgeleri birlikte sunulmalıdır.
4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 07/11/2022 tarihinden başlayarak 18/11/2022 tarihi saat 23.59'a kadar eDevlet – Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
5. Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 3’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Alınması planlanan personel sayısının beş katı aday puan sıralaması listesinden yarışma sınavına katılmak üzere belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  üzerinden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
6. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav, sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 25/11/2022 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.kuzka.gov.tr ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yarışma sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No:9 Merkez/KASTAMONU adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.kuzka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sözlü yarışma sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. Yarışma Sınavının Yapılışı
a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.
b) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
c) Sınav Kurulu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
8. Değerlendirme
a) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
c) Sınav öncesinde adayların Kalkınma Ajanslarında ve belirtilen pozisyonlarda çalışmaya uygunluğunu tespit etme amacıyla bir ön test yapılabilecektir.
9. Sonuçların Duyurulması
a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
10. Görevlendirme
a) Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
11. Ücretlendirme
Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Ayrıca, sendika üyesi personele Toplu İş Sözleşmesi ile ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

18 Eki 2022 - 09:38 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.