Yargıtay Başkanlığı 6 Sürekli İşçi ve 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Yargıtay Başkanlığı 6 Sürekli İşçi ve 7 Sözleşmeli Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığından: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 6 sürekli işçi(engelli) alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır.
Şartları uyan adaylar, başvurularını 21.11. 2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın ilk başvuru tarihi (21.11.2022) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvuru için belirlenen okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
II-AÇIKLAMALAR
1) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.
Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
2) Başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.
III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 09.12.2022 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1- Adayların; eğitim durumu, engellilik durumu, öncelik durumu vb. durumlara ilişkin belgelerini Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmekte olup, belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
2- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.
V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenen belgelerin incelenmesi neticesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.
VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik, eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak, ayrıca, adaylar sözlü ifade yeteneği, muhakeme gücü, algılama, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, hal ve hareketlerinin göreve uygunluğu gibi kriterler yönünden değerlendirilecektir.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VIII- ATAMA İŞLEMLERİ
1- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.
2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3- Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
IX-İLETİŞİM:
Tel : 0 312 836 04 10 - 0 312 836 01 21
Adres : Ahlatlıbel, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 6, 06805
Çankaya/ANKARA

Yargıtay Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7(yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
AĞ UZMANI(1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
1- Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde uzman, ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
2- Cisco, Huawei veya HPE marka switchlerin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3- Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Cisco marka güvenlik duvarı cihazlarından en az biri hakkında konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
4- Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5- DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, VxLAN, EVPN, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi sahibi olmak,
6- Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) hakkında bilgi sahibi olmak,
7- Pasif ağ donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
8- Linux işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9- Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde bilgi sahip olmak,
10- Tercihen CCNA veya dengi bir sertifikaya sahip olmak,
11- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
12- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
13- Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
14- Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
1. Açık kaynaklı ilişkisel (tercihen PostgreSQL) veri tabanı yöneticisi/uzmanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. Cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübe sahibi olmak,
5. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. İleri seviyede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,
7. Farklı veritabanları arasındaki veri aktarım (ETL) süreçleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
8. Linux işletim sisteminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Unix, Linux ve BASH script konularında bilgi sahibi olmak,
10. Tercihen açık kaynaklı nosql (Mongodb) veri tabanları kurulum, yönetim, yedekleme konularında hakim olmak,
11. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.
12. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,
DEVOPS UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmanlık yapan firma personeli olarak toplamda en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
2. Devops alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
3. CI/CD süreçlerinin (AzureDevops, Jenkins, GitLab CI vb.) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
4. Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,
5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
7. Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak,
8. Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,
9. Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
10. Container mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) alanında deneyimli olmak,
11. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamlar için ihtiyaç duyulan Devops süreç yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,
13. Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak,
14. Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların analiz edilip izlenebilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,
15. Tercihen SonarQube gibi kod kalitesini belirleyen araçların kullanımı ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
16. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
17. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
WEB YAZILIM UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. PHP ve PHP Framework (Laravel, Symfony vb.) en az 5(beş) yıl deneyim sahibi olmak,
3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
4. Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,
5. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmak,
6. Bootstrap, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
7. JSON, Ajax, SOAP ve Restful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak
8. Responsive web tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,
10. Versiyonlama araçlarından Git hakkında tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
12. Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. LAMP (Linux Apache/NginxMysql PHP) modüllerinin kurulumu, kullanımı, yeni modüller yüklenmesi ve performans ayarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Java programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak,
15. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
16. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
3. Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak,
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
6. İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak,
7. İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,
8. Web Servis teknolojileri ile mikro servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,
9. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot) konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen HTML, CSS, AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
13. Tercihen Reactjavascript kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,
14. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.
16. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,
KIDEMLİ AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)
1. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl ağ veya sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
2. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WDS, Proxy, File Server, Internet Information Services (IIS), CertificationAuthority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
3. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,
4. Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulumu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.
5. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
6. Veri depolama ve yedekleme süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
7. Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
8. Microsoft VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
9. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,
10. GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,
11. Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
12. Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden en az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetiminde deneyime sahip olmak,
13. İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
14. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında temel bilgiye sahip olmak,
16. Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme, Antivirüs ve LoadBalancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
17. Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.
18. Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,
19. Ana omurga anahtarı (backboneswitch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
20. Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
21. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,
22. SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
23. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
24. Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,
25. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
26. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, Email Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
27. Checkpoint, Palo Alto, Fortigate UTM cihazlarından en az ikisi hakkında kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak.
28. Cisco, Huawei, HPE, H3C, Extreme ve Juniper marka omurga ve kenar anahtarlardan en az üçü hakkında kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak.
29. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
30. VxLAN teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
31. Software definednetworking konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
32. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
33. DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
34. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
35. E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
36. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini aldığını belgelemek,
37. VMwarevSphere (Install, Configure, Manage), VMwarevSphere (Troubleshooting), VMwarevSphere (Optimize andScale), VMwarevSphere (Design) eğitimlerinden en az birini aldığını belgelemek,
38. Veri merkezi ekipmanlarının kurulumu veya yenilenmesi projelerinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
39. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ:
a) Başvurular 28.11.2022 – 05.12.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.
b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.
III. İSTENİLEN BELGELER:
a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir “Detaylı Özgeçmiş” belgesi yapılan başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.
b) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında sisteme yüklenecektir), (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
d) Her bir pozisyon için GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen belge ve sertifikalar ile mesleki tecrübeyi (deneyimi) gösteren belgeler başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.
e) Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adayların KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70) olarak, YDS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların YDS puanı(0) olarak kabul edilecektir.
b) Başvuru sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
V. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME
a) Sözlü sınav yeri ve zamanı, başvuru sonuçları ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.
b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek belirlenecektir.
VI. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları; pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar” tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.
b. Atama işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VIII. ÜCRET:
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının “Özel Şartlar ” başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral : 0 312 836 00 00
Bilgi : 0 312 836 0121
Bilgi : 0 312 836 0416
Kamuoyuna duyurulur.

21 Kas 2022 - 10:26 - Sürekli İşçi Alımı


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.