Samsun Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi ile 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak

Samsun Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi ile 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;
Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),
• Özgeçmiş,
• Kimlik fotokopisi,
• Adli Sicil Kaydı,
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )
• Yabancı dil belgesi,
• Yayın listesi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
• E-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin
• Doçentlik Belgesi
• Adayların özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyasını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Doçentlik belgesi,
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Açıklamalar
1.Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.
2.Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.Adaylar kadro ilanlarından sadece birine başvuru yapabilir. Birden çok kadro ilanına başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
5.Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
6.Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.
7.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8.İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi:28.12. 2022
Son Başvuru Tarihi:11.01.2023
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 17.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi: 20.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 25.01.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.samsun.edu.tr
GENEL ŞARTLAR
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
• Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
• Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
• Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
• Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi Formu” (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
• Özgeçmiş
• Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
• Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
• Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir. )
• Lisans transkript belgesi
• Vesikalık fotoğraf (2 adet)
• ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:
• Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile birlikte eğitim gördüğü kurumca onaylanmış öğrenci belgesinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.)
Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:
• Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi ile veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur (Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)
Önemli Notlar
• Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış̧ birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal edilecektir.
Rektörlük bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime yapılacaktır.

28 Ara 2022 - 08:31 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.