Trabzon Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi ile 24 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak

Trabzon Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi ile 24 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (23, 24 ve 26 ncı madde),
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge’sinde istenen şartları sağlamaları gerekir.
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.
3) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.
İSTENEN BELGELER
a) Profesör Kadroları İçin;
1) Bir Adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD.
b) Doçent Kadroları İçin;
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD.
c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;
1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi) ( e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir)
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD.
GENEL AÇIKLAMALAR
1) Adaylar, başvuru dilekçesinde (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir).
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
6) Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)’de başvuru belgelerine eklenmelidir.
7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8) Başvuruda istenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı veya barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).
9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup bu durumdan Üniversitemiz sorumlu değildir.
11) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
BAŞVURU TAKVİMİ
Kadro Türü Öğretim Üyesi
İlan Tarihi 30.12. 2022
Son Başvuru Tarihi 13.01.2023
Başvuru Adresi Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat/TRABZON
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.
A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
5) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır,
6) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,
7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,
8) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış ve başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
9) Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları, b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları uygun bulunmuştur.
10) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
B) MUAFİYETLER
1) Meslek Yüksekokullarının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
2) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili Yönetmeliğin 7’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
C) İSTENEN BELGELER
1) “Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi”nin (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar) doldurulmuş ve imzalanmış hali,
2) Özgeçmiş,
3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4) Nüfus cüzdan fotokopisi,
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),
6) Lisans transkript belgesi fotokopisi,
7) Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),
8) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir),
9) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi),
10) Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),
11) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora Transkripti (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),
12) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
D) AÇIKLAMALAR
1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-Devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4) Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmekte olup postada yaşanılacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
6) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.trabzon.edu.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
8) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
E) İLAN BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi 13.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi 23.01.2023
Giriş Sınav Tarihi 30.01.2023
Nihai Sonuçların 03.02.2023
Açıklama Tarihi
Başvuru Adresi Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat/TRABZON

30 Ara 2022 - 08:54 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.