Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi ile 1 Öğretim Görevlisi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi ile 1 Öğretim Görevlisi Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
A- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır.
2- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.
3- Adaylar öncelikle İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'ne çevrimiçi (online) kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Başvuru istemine kayıt olan adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip B bendinde belirtilen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
4- Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/ eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge 'ye, Basılı Dosya Dizi Pusulasına (FR-094, FR-095, FR096) ve FR-007 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu 'na Personel Daire Başkanlığının internet adresi (http://persdb.sdu.edu.tr) doküman arşivinden ulaşılabilir.
6- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge 'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik ortama yüklenen dosyanın basılı nüshasını ilanımızın süresi içinde doçent ve profesör kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile ilgili birime, Personel Daire Başkanlığının internet adresi (http://persdb.sdu.edu.tr) doküman arşivinde bulunan FR-033 Öğretim Üyesi Dilekçe Formu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN TESLİM EDECEĞİ VE SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER:
1- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)
2- FR-007 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu "Kişisel-Kimlik Bilgileri-Cv" bölümüne pdf formatında yüklenmelidir.
3- Başvuru sistemi öğrenim ve sınav bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim ve sınav bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
4- Askerlik bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Askerlik Bilgilerim"
bölümüne yükleyecektir.
5- Adli sicil kaydı bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday adli sicil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Sabıka Kaydı Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.
6- Yabancı Dil bilgisi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri yükleyecektir.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren listeyi “Kişisel-Öğretim Üyesi Yayın Dosyası" bölümüne yüklemesi gerekmektedir
C- GENEL AÇIKLAMALAR:
1- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
2- Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- İstenilen bilgi ve belgelerin başvuru süresi içinde başvuru sistemine girmesi esastır.
Başvuru süresi sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.
4- https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar ""https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RA"" ve ""https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg"" adreslerinden izlenebilecektir.
5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48
inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvurular, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren başlar, B bendinde belirtilen sınav takvimine göre son başvuru tarihi saat 23.59’da biter. Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya
posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'ne çevrimiçi (online) kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Başvuru istemine kayıt olan adaylar başvurmak istediği ilan
numarasını seçip D bendinde belirtilen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
2- Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden
başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış
olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
B- SINAV TAKVİMİ:
İlan İlk Başvuru Tarihi : 20/09/2023
Son Başvuru Tarihi : 04/10/2023 Ön Değerlendirme Tarihi : 06/10/2023
Sınav Giriş Tarihi : 09/10/2023
Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 11/10/2023
C- BAŞVURU SONUÇLARI VE ATAMA:
1- Adaylar başvuru sonuçlarını (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'ne e-posta ve
şifreleriyle giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2- Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığının internet
adresi (http://persdb.sdu.edu.tr) doküman arşivinde bulunan FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu doldurularak ve imzalanarak
atanmaya hak kazandığı birime başvuru yapacaktır. Çevrimiçi (online) başvuru sırasında İnsan Kaynakları Başvuru Sistemine yüklenilen tüm evrakın onaylı
suretleri (e-Devlet kapısından alınacak kare kodlu belgeler geçerlidir.) FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu ekine eklenecektir. Asil
olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek
aday için atama işlemi başlatılacaktır.
3- Adayın İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nde online başvuru sırasında sistemden kaynaklanan aksaklık olması halinde, fiziksel evrak temini
istenebilecektir.
4- https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar "https://www.youtube.com/watch?v=
hf70Qp2W3RA" ve "https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg" adreslerinden izlenebilecektir.
Ç- ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3- Çevrimiçi (online) başvuru sırasında adayın tüm bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ilgili Kurumların web servisleri aracılığı ile otomatik çekilecek olup ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Ancak D bendi maddelerinde belirtildiği gibi ilgili belgelerin otomatik olarak çekilmediği durumlarda belgelerden bazılarının e-Devlet Kapısı'ndan (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu belgeler sisteme yüklenebilecek ve söz konusu belgelerin doğruluğunun Üniversitemizce sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında kullanılabilecektir.
4- ALES belgesi sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 (yetmiş) kabul edilir.
5- Transkript 'de belirtilen mezuniyet not ortalaması hesaplamasında 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
D- KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER
1- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir ve Aday atamaya hak kazandığı taktirde FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu ekine 6 adet eklenecektir. )
2- Özgeçmiş "Kişisel-Kimlik Bilgileri- Cv" bölümüne pdf formatında yüklenmelidir.
3- Başvuru sistemi öğrenim ve sınav bilgilerini (Yabancı Dil ve ALES) ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim ve sınav bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini "Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen tecrübe/deneyim belgeleri Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. (Özel Sektörde Çalışmış/Çalışıyor Olanlar İçin Sigortalı Hizmet Cetveli e-Devlet Kapısından alınan Sigortalı Hizmet Cetveli Dökümü) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışmış/Çalışıyor Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi/Görev Belgesini yükleyeceklerdir.)
4- Askerlik bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Askerlik Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.
5- Adli sicil kaydı bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday adli sicil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Sabıka Kaydı Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.

20 Eyl 2023 - 09:03 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.