Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.
2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30’unun (otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamada son sıradaki adayla eşit puana sahip adayların tamamı sınava çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda iş tanım kontenjanına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
A-) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, yazılım, yapay-zeka, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
e)Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
f)Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
g)Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
h)Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
ı)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak,
i)Her aday sadece 1 (bir) unvan için başvuru yapabilecektir,
j) Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak Güvenlik soruşturmalarının olumlu olması durumunda göreve başlatılacaklardır.
B-) ÖZEL ŞARTLAR
1-KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
- Yazılım projelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
- Temel programlama, algoritma, web uygulamaları ve SQL ve ilişkisel veri tabanlarını ileri düzeyde kullanıyor olmak,
- C#, ASP.NET, MVC, Web API, LinQ ve Entity Framework konularında bilgi sahibi olmak,
- Xamarin ile mobil uygulama yapabilmek,
- Web Services, SOAP, REST, JSON, XML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- MS SQL Server ileri düzey deneyimi olmak,
- Kaynak kod versiyonlama ( TFS) konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
- Büyük ölçekli yazılım (en az 1000 kullanıcılı) geliştirmiş ve en az 2 yıl yönetmiş olmak,
- Portal mantığını kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
- Api, Web servis konusunda deneyimli olmak,
- Ilot cihazlar konusunda deneyime sahip olmak,
2-YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
- Yazılım projelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
- HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hâkim olmak,
- RDBMS ve MSSQL’e hâkim olmak,
- MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. veri tabanlarını kullanmış olmak,
- C#, ASP.NET, MVC, Web API, LinQ ve Entity Framework konularında bilgi sahibi olmak,
- Xamarin ile mobil uygulama yapabilmek,
- Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,
- Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,
- Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
Tercihen;
- Büyük ölçekli yazılım (en az 1000 kullanıcılı) geliştirmiş olmak,
- Portal mantığını kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
- Api, Web servis konusunda deneyimli olmak,
- Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
- Kaynak kod versiyonlama ( TFS) konusunda bilgi sahibi olmak,
3-SİSTEM UZMANI (1 Kişi) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
- İleri düzeyde Linux bilgisine ve en az 5 (beş) yıl Linux sistem yöneticisi iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek,
- Linux sunucu kurulumu ve servis konfigürasyonları yapabilmek,
- Linux paket yönetim sistemlerine (dpkg) hakim, Linux sunucu işletim sistemlerinin (Debian, Ubuntu, Pardus vb.) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım
artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Güvenlik duvarı yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
- System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Bulut sistemlere sunucu kurulumu, yük paylaştırılması ve işletimi deneyimine sahip olmak,
- Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Storage ve sanallaştırma mimarisindeki network(fiber vb.) altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahip olmak,
Tercihen;
- Linux ve Windows sunucularda Ldap, Dhcp, Dns, Radius, Apache, Mysql, PostgreSQL, Nginx, Redis, Ntp tecrübeye sahip olmak,
- VMware sanallaştırma, VeeamBackup yedekleme konularında tecrübe sahibi olmak,
- Siem log okuma bilgisine sahibi olmak,
- Linux open source uygulamalarını (zabbix, Nextcloud vb. ) kurup ve yönetebilmeli,
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olması ve belgelendirme sürecinde tecrübe sahibi olmak,
4-AĞ UZMANI (1 Kişi) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
- Yazılım sistemlerinin hatasız çalışabilmesi, modern sistemler aracılığıyla altyapının geliştirilmesi, çalışma durumunun kontrolü ve gerektiğinde anlık müdahalelerin
yapılması konusunda bilgi sahibi olmak,
- Network Yönetimi konusunda gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmak,
- Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut iç veya dış en az 1.000 kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağlarında en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
- Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
- Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy
ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
- Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
- Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme
Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
- Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
- Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
- Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
- CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,
- Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
- CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.
- ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
- Başvurular; ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. Posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.mku.edu.tr) web adresimizde ilan edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Formu (Sistem üzerinden online girilecektir.),
2. Fotoğraf (Son 1 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf),
3. Lisans diploması veya E-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi),
4. 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş)kabul edilecektir),
5. Genel Şartlar başlığı altında (ç) maddesinde belirtilen mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgeleri (Belgelerin doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin ulaşılabilir iletişim bilgileri de belgelere yazılmalıdır.),
6. Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesinden alınmaktadır.),
7. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir),
8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (e-devletten alınacaktır).
10. Özgeçmiş (CV) (.pdf olarak başvuru sistemine yüklenecektir.)
Yukarıda istenen belgeler sisteme yüklenecek olup, kazanan adaylardan asılları ayrıca istenecektir.
SINAV KONUSU, YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ
Sınav konuları yukarıdaki “Genel ve Özel Şartlar ” bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Sınav yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Nihai değerlendirmede yazılı sınav sonucunun %40’ı, uygulama sınav sonucunun %40’ı ve sözlü sınavın sonucunun %20’si alınarak hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda 100 puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır. Her bir pozisyon için adaylar başarı sırasına göre sıralanarak pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Sınav tarihi/tarihleri ve yeri, başvuru sonuçlarının ilanında ayrıca belirtilecektir.
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi
yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlemler başlatılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ve izleyen ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

20 Eyl 2023 - 09:56 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.