Gebze Teknik Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alımı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1- GENEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
1.3. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak,
1.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)
2- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi 29.11.2023 (Çarşamba)
Son Başvuru Tarihi 13.12.2023 (Çarşamba)
Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2023 (Cuma)
Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 15-16.01.2024 GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Binası
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi 26.01.2024 (Cuma)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.gtu.edu.tr/
Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
- Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne ŞAHSEN teslim etmeleri veya POSTA yoluyla göndermeleri gerekmekte olup e-posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar başvuru evraklarını “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- GEBZE/KOCAELİ” adresine gönderecektir.
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0262) 605 11 41, (0262) 605 11 26, (0262) 605 11 27 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.
4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),
- Özgeçmiş,
- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
- Adlî Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Sertifika/Ustalık Belgesi, (Aşçı ilanına başvuran adaylar için) (Bakınız; Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar / Madde 8.5)
- Hijyen Belgesi, (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)
- NVİ Adres Kaydı, (e-Devletten alınabilir.)
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla “koruma ve güvenlik görevlisi” pozisyonları için BEDEN KİTLE ENDEKSİNİ gösterir belge. (kamu veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede; boy, kilo ve beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
5- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların “(Ek fıkra: RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1 md.) Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının (…) sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının c bendi uygulanabilir.” hükmü uyarınca yukarıda belirtilen unvanlar için sözlü sınav yapılacaktır.
[Sınav şartı (…) c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) (…) sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.]
Adaylar başvuru sonuçlarını üniversitemiz (www.gtu.edu.tr) internet adresinden öğrenebilecek olup sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere adayların kimlik kartı veya sürücü belgesi veya pasaport belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
5.1.Sınav Konuları ve Puanları/Sözlü Sınava İlişkin Açıklama
1) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile adayların kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır
3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.
5.2. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanının Hesaplanması
Başarı puanı sözlü sınav esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir.
6- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
6.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Rektörlüğümüzce yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
6.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan veya göreve başlamayanların yerine, TÜM YEDEK ADAYLARDAN ATAMA TALEP DİLEKÇESİ alınacak olup boşta kalan kadrolar için duyuruda belirtilecek olan tarihler arasında atama talebinde bulunmaları, ayrıca arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla aday sıralamasına göre yedek adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
6.4. KPSS 'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
7.1. Beyan edilen tüm bilgi ve belgelerin doğru ve tam olması adayın sorumluluğundadır. Eksik evrak veya ilan şartını sağlamamaları nedeniyle başvurusu geçersiz sayılacak adaylar her türlü yasal sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar.
7.2. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar; hangi aşamada olursa olsun yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı beyan/belge verenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumda olan adaylara kurumumuzca herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.
7.3. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi öğrenildiği tarihte tüm sonuçları ile geçersiz sayılacaktır.
8- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
8.1.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
8.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
8.3.Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
8.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
8.5. Sertifika, katılım belgesi veya ustalık belgesi istenen pozisyonlar için ilgili belgeye ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan/veriliş tarihi kanıtlanamayan sertifika, katılım veya ustalık belgeleri kabul edilmeyecektir.
8.6. Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’ dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları KURUM/FİRMA/İŞ YERİNDEN istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
8.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
8.8. ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDAN YAPILAN TÜM DUYURULAR TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP KİŞİLERE AYRICA YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

29 Kas 2023 - 08:38 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.