İstanbul Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Onkoloji Enstitüsünde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
ARANILAN ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2022 KPSS-P3; Ön lisans için 2022 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2022 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar göreve başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan bilgiler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR
A- GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamında başvuracak adayların (Büro Personeli, Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar) 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup ilanda belirtilen lisans kadroları için 2022 KPSS-P3, önlisans kadroları için 2022 KPSS- P93 puan türü esas alınacaktır.
5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (Çözümleyici, Sistem Programcısı ünvanlarına başvuracak adaylar) 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir ünvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
B- ÖZEL ŞARTLAR
Çözümleyici ve Sistem Programcısı kadrosu için;
a) Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden ya da Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden mezun olmuş olmak.
b) VB, C#, Java, php programlama dillerinden en az iki (2) tanesini bildiğini belgelemek.
c) İngilizce dilini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ve bu sınava eşdeğerlikleri ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan birinden en az D düzeyinde bildiğini belgelemek. (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System “ (IELTS)
sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri D düzeyi olanlar kabul edilecektir.)
d) Veri tabanı tasarımı, analizi, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak.
e) Veri tabanı sorgulama dili SQL, PLSQL veya T-SQL konularında bilgi sahibi olmak.
f) CSS, JavaScript ve HTML gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak eksiksiz yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Tekniker ve Mühendis ünvanları için değerlendirme KPSS 2022 puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir.
2- Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan Çözümleyici ve Sistem Programcısı ünvanları için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak her ünvan için 10 (On) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 25/12/2023 tarihinde saat 13:00’te, sözlü/uygulamalı sınav 27/12/2023 tarihinde saat 15:00’te İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, Plaza No: 5 Sun Plaza B Blok Maslak- Sarıyer/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.
SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısın 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler www.istanbul.edu.tr
adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

30 Kas 2023 - 10:13 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.