Ege Üniversitesi 128 Sözleşmeli Personel Alacak

Ege Üniversitesi 128 Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan ünvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
• Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günü izleyen on beş (15) gün içinde (mesai bitimine kadar 17.00) (04.12.2023 - 18.12.2023 tarihleri arası) Üniversitemizin resmi web sayfası olan http://www.ege.edu.tr web adresinden online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihinin gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)
• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
• Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik belgesi ve kimliğine dair bilgiler vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
• Adaylar sadece tek bir unvan için “İlan No” belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.
• Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• 30 ve 35 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
• Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.
A) Genel Şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6) Destek Personeli pozisyonları için aranan genel şartlara ek olarak; 7/24 saat esasına göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ve bunu raporlamak.
7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.
B)İstenilen Belgeler:
1) Başvuru Formu (Resmi Sitemizde yer alan form doldurulacaktır)
2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
3) Fotoğraf (1 Adet)
4) KPSS Sonuç Belgesi
5) Kimlik Fotokopisi
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacaktır.)
7) İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınacaktır.)
C) Diğer Bilgiler:
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle on beş ( 15) gün süreyle Üniversitemizin resmi web sayfası olan http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru alınacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihinin gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)
3) Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS B grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacaktır. Her bir başvuru
grubundaki personel pozisyonunun beş (5) katı yedek aday belirlenecektir.
4) Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste [asil listenin beş (5) katı] olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren on beş (15) iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
5) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgiler de tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
7) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup, belirtilen sürede belge tesliminde bulunmayan adaylar atanma hakkını kaybedeceğinden feragat dilekçesi istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.
8) Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
9) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10) İş bu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
11) Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.
12) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
13) Atanmaya hak kazanan adaylar beş (5) iş günü içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Kanunen kabul edilen mazeret durumları haricinde haklarından feragat etmiş sayılacak ayrıca bir feragat dilekçesi istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.
14) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.
15) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.
16) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.
17) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İletişim Bilgileri:
Adres : Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat Sözleşmeli Personel Birimi - Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959-1976-1977
Başvuru Tarihleri : 04.12.2023 - 18.12.2023 (Mesai bitimi 17.00)

04 Ara 2023 - 11:35 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.