Trabzon Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi ile 9 Araştırma Görevlisi Alacak

Trabzon Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi ile 9 Araştırma Görevlisi Alımı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge ’sinde istenen şartları sağlamaları gerekir.
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.
3) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge” hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul’ca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurul’ca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.
B) İSTENEN BELGELER
a) Doçent Kadroları İçin;
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.
2) Dört (4) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil belgesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).
b) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;
1) Bir (1) adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, bir (1) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.
2) Dört (4) adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).
C) GENEL AÇIKLAMALAR
1) Adaylar başvuru dilekçesinde (https:// personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.
4) Kamu kurumunda çalışan adayların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya E-devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı/karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görev yapmakta olan adaylar hariçtir).
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7) Başvuruda istenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı belge örnekleri veya karekodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir).
8) İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9) Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular geçersiz olacaktır. Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapılacak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin posta adresleri Üniversitemizin internet sayfasında yer almaktadır (https://trabzon.edu.tr/Iletisim). Eksik belgeli başvurulardan veya postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.
D) İLAN VE BAŞVURU TAKVİMİ ve ADRESİ
Kadro Türü: Öğretim Üyesi 
İlan Tarihi: 11.12.2023 
Son Başvuru Tarihi: 25.12.2023 
Başvuru Adresi: Başvuru yapılacak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin posta adresleri Üniversitemizin internet sayfasında yer almaktadır (https://trabzon.edu.tr/Iletisim).

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES ’ten en az 70 puan almak (Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,
3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
5) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış ve başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
6) Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları, b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları uygun bulunmuştur.
B) İSTENEN BELGELER
1) “Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesinin (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar) doldurulmuş ve imzalanmış hali,
2) Özgeçmiş,
3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4) Nüfus cüzdan fotokopisi,
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),
6) Lisans transkript belgesi fotokopisi,
7) Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),
8) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir),
9) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi),
10) Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),
11) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora Transkripti (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge),
12) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
C) AÇIKLAMALAR
1) Başvuru Dilekçesinde başvurduğu kadronun duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4) Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından ilan hakkında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmekte olup, postada yaşanılacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
6) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.trabzon.edu.tr/) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim/anasanat dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
8) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.
D) İLAN, BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi: 11.12.2023
Son Başvuru Tarihi: 25.12.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 02.01.2024
Giriş Sınav Tarihi: 09.01.2024
Nihai Sonuçların Açıklama Tarihi: 16.01.2024
Başvuru Yeri ve Adresi:  Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Söğütlü Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat/ TRABZON

11 Ara 2023 - 11:08 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.