Anadolu Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Anadolu Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alımı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’’ uyarınca;
- I. Grupta belirtilen ünvanlara 2022-KPSS (B) grubu KPSSP94 ve KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle,
- II. Grupta belirtilen ünvanlara Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir ünvan için boş bulunan pozisyonun 10 (on) katı kadar aday arasından 2022-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı/sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle,
- III. Grupta belirtilen ünvana ise KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sıralaması esas alınarak 10 (on) katı kadar aday arasından sadece mesleki uygulamalı sınav yapılmak suretiyle,
- 14 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR:
- Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü,
- Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türü,
- Lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar.
- Yurt içinde Ön Lisans ve Lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden/programlarından birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
2) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,
a) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94
b) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93
c) Lisans mezunları için 2022 yılı KPSSP3 atanacak pozisyon için aranan nitelik puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
5) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
6) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon ünvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9) Adaylar tabloda belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek, birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
B) BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvurular, elektronik ortamda 18 Aralık 2023 - 01 Ocak 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.
Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0222)3350580-1330/1344 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.
C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR
I. Grup için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısı kadar asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının katı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Adaylardan istenen belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/ duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
II. Grup için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri zamanında ve tam olarak ibraz edenler, ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday 2022-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle Spor Uzmanı pozisyonu için sadece sözlü sınava alınacaktır. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava alınacaktır.)
Spor Uzmanı pozisyonları için sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Sınavda başarılı olmak için Spor Uzmanı pozisyonu sözlü sınavın 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması gerekmektedir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
II. Grup için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri zamanında ve tam olarak ibraz edenler, ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday 2022-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle Programcı pozisyonu için yazılı ve sözlü sınava çağırılacaktır. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava alınacaktır.)
Programcı pozisyonu için adaylar C#, Java, PHP, ASP.NET veya Python programlama dillerinden yazılı ve sözlü sınava gireceklerdir.
Programcı sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavın ortalaması alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri müracaatların bitimi tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/ duyurular) ilan edilecektir.
II. Grup Sınav Sonuçları: Yazılı ve Sözlü Sınavları takip eden 15 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asıl ile yedek adayların isimleri ve atamada istenecek belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III. Grup İşaret Dili Tercümanı için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri zamanında ve tam olarak ibraz edenler, ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınarak sadece Mesleki Uygulamalı Sınava tabi tutulacaklardır.
(Sonuncu aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava alınacaktır.) Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatların bitimi tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/ duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan almak gerekmektedir. Pozisyon itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya göre sıralanacaktır.
III. Grup Sınav Sonuçları: Mesleki Uygulamalı Sınavı takip eden 15 iş günü içinde, ünvan için kontenjan sayısı kadar asıl ile yedek adayların isimleri ve atamada istenecek belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platform u üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
1) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
5) Üniversitemiz (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) resmi web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
Telefon No : (0 222) 335 05 80 - (1330/1344)
Web Sayfası : https://www.anadolu.edu.tr/duyurular

18 Ara 2023 - 09:55 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.