Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 30 Memur Alacak

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 30 Memur Alımı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Genel Müdürlüğümüzce yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Genel Müdürlüğümüzün www.muski.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
h) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 22/01/2024 - 24/01/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında), Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz www.muski.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkinden başvuru yapabileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Genel Müdürlüğümüzce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesine müteakip 12/02/2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.muski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi'ni Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfasından (www.muski.gov.tr) temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur alımı için, 26/02/2024 - 01/03/2024 tarihleri arasında saat: 09.00’da başlamak üzere Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA adresindeki MUSKİ Genel Müdürlüğünde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
a) Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
b) Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.
c) Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.muski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
d) Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
f) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Genel Müdürlüğümüz internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

25 Ara 2023 - 08:55 - A Grubu Kariyer Memur


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.