Ege Üniversitesi 38 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak

Ege Üniversitesi 38 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.
İLAN TAKVİMİ:
İlk Başvuru Tarihi : 25.12.2023
Son Başvuru Tarihi : 09.01.2024
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 11.01.2024
Giriş Sınav Tarihi : 18.01.2024
Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 23.01.2024
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlıkları / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul Müdürlükleri) birime yapacaklardır.
A) GENEL ŞARTLAR
İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi ;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES ’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
B) ÖZEL ŞARTLAR
İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi;
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
C) MUAFİYET
İlgili Yönetmeliğin 14. maddesi ;
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı), Özgeçmiş, 1 ad Güncel Fotograf
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerlidir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
3- Diploma (Lisans, Lisansüstü), Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerlidir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
4- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak (sorgulama kodu okunur) belge geçerlidir.
5- Öğrenci Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak (doğrulama kodu okunur ) yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.
6- Askerlik durumunu gösterir belge e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7- Adli Sicil Kaydı Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
8- Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için ( SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)
9- İlan şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
E- DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6-Atanmaya hak kazananlar belgelerinin aslını veya resmi kurumlarca (aslı gibidir) veya noter onaylı suretini veya e-Devlet üzerinden alınacak belgelerin ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir. Atama dosyasında bulunması gereken evraklara;
https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html
adresinden ulaşılabilir.)
F) ÖNEMLİ NOT
1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar. Bu kapsamda azami süre içerisinde eğitimini tamamlayamayanların kadroyla ilişiği kesilir.
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN) ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun maddesi uyarınca ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 15. maddesi ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2023 yılı için belirlediği öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi alınacaktır.
İLAN TAKVİMİ:
İlk Başvuru Tarihi : 25.12.2023
Son Başvuru Tarihi : 09.01.2024
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 12.01.2024
Giriş Sınav Tarihi : 17.01.2024
Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 22.01.2024
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Birimler : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu birimin Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır
A) GENEL ŞARTLAR
İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi ;
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES ’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
B) ÖZEL ŞARTLAR
İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi ;
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
C) MUAFİYET
1- İlgili Yönetmeliğin 14. maddesi ; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
D) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı), Özgeçmiş, 1 ad Güncel Fotograf
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerlisir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
3- Diploma (Lisans, Lisansüstü), Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerlidir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
4- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak (sorgulama kodu okunur) belge geçerlidir.
5- Öğrenci Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak (doğrulama kodu okunur ) yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.
6- Askerlik durumunu gösterir belge e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7- Adli Sicil Kaydı Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
E) DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6- Atanmaya hak kazananlar belgelerinin aslını veya resmi kurumlarca (aslı gibidir) veya noter onaylı suretini veya e-Devlet üzerinden alınacak belgeyi ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir. Atama dosyasında bulunması gereken evraklara;
https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html
adresinden ulaşılabilir.)
F) ÖNEMLİ NOT
1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar. Bu kapsamda azami süre içerisinde eğitimini tamamlayamayanların kadroyla ilişiği kesilir.
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

25 Ara 2023 - 10:13 - Öğretim Görevlisi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.