Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi ile 8 Öğretim Görevlisi Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi ile 8 Öğretim Görevlisi Alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
- İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
- Adaylar, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 29.12.2023
Son Başvuru Tarihi : 12.01.2024
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 24.01.2024
Giriş Sınavı Tarihi : 31.01.2024
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12.02.2024
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
Genel ve Özel Şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES ’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.
Muafiyet:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
4- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi,
7- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
8- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,
9- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,
11-Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
12-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
13-İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca alınacaktır.
- İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
- Adaylar, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Sınav Takvimi
Başvuru Tarihleri : Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten
itibaren 15 (on beş) gün içerisinde
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 24.01.2024
Giriş Sınavı Tarihi : 31.01.2024
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12.02.2024
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
Genel ve Özel Şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES ’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.
Muafiyet:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
4- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi,
7- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
8- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,
9- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,
11-Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
12-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
13-İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

29 Ara 2023 - 11:14 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.