Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi, 22 Araştırma ve Öğretim Görevlisi ve 11 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi, 22 Araştırma ve Öğretim Görevlisi ve 11 Sözleşmeli Personel Alımı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete ’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca profesör ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.)
2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbuogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme-esaslari adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)
3. Özgeçmiş ve yayın listesi
4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurt dışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
5. Yabancı dil belgesi*
6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Adli sicil kaydı
9. Erkek adaylar için askerlik belgesi
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.
* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları gereğince;
Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almak.
% 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslara göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgâh adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)
2. Özgeçmiş
3. Lisans/Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
4. Lisans Transkripti (onaylı belge)
5. Lisansüstü Öğrenci belgesi
6. ALES belgesi
7. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
8. Yabancı dil belgesi
9. Tecrübe belgesi (SGK dökümü ve işyerinden alınacak çalıştığı birimi ve yaptığı görevi gösterir belge)
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
11. Adli sicil kaydı
12. Erkek adaylar için askerlik belgesi
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
Not: Başvurularda e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3. Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sonuçların başvuru yapılan birimin internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilebilir.
7. Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
8. Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31’inci maddesi, araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
SINAV TAKVİMİ:
Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ön Değerlendirme Tarihi 19.01.2024
Sınav Giriş Tarihi 29.01.2024
Sonuç Açıklama Tarihi 05.02.2024

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 'da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 
Genel Şartlar:
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.
3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
9. Programcı kadrosuna başvuracak adaylar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Programcı Kadrosu için Sınav Tarihi ve Yeri, Şekli, Sınav ve Sınav Konuları:
a) Yazılı Sınav tarihi ayrıca duyurulacak olup sınav Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı No:2 Ulus/Altındağ adresinde yapılacaktır.
b) Yazılı sınav çoktan seçmeli olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır.
c) Programcı kadrosu için yazılı sınav HTML, Javascript, Mantık (AND, OR, …) ve SQL konularını kapsayacaktır.
d) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.
e) Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir.
f) Sınav sonuçluları ve diğer duyurular https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir
10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
11. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.
Başvuru Şekli ve Tarihi:
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. İlanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
3. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi, https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil aday sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Atanmaya hak kazanan adayların; ilan tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde gerekli bilgi/belgeleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.
4. KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
5. İstenilen bilgi/belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacak olup ilanda yedek listede adı yer alan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
6. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
7. Göreve başlamaya hak kazananların geçerli bir mazereti olmaksızın 1 (bir) ay süre içerisinde görevine başlamamaları veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmeleri durumunda yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
8. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı bilgi/belge beyanında bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise de sözleşmeleri feshedilecektir. İlgililer hakkında yasal işlem yapılacak olup herhangi bir ücret ödenmiş ise bu ücretler yasal faizi ile birlikte geri tazmin edilecektir.
9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
10. Yedek aday listesinde adı yer alan kişiler bilgi/belge teslimi yapmayacaklardır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-596 4455 – 0312-596 4456
e-Posta: [email protected]

29 Ara 2023 - 11:43 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.