Abdullah Gül Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alımı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (18.01.2024 - 01.02.2024)
Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde sıralama esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam üç (3) sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
A. GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Son başvuru tarihi itibariyle on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu bulunmamak.
4. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan; öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri (özel şartları) taşımak ve belgelendirmek.
6. 2022 yılı KPSS (B) grubunda lisans düzeyi için KPSSP3, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puan türünde geçerli, başvurduğu pozisyon için istenilen asgari puana sahip olmak.
7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
9. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 18.01.2024–01.02.2024 (23.59) tarihleri arasında alınmaktadır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmemektedir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilmektedir.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik, ehliyet ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmemektedir. Adayların, söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adayların, güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yüklemelerine olanak tanınmaktadır.
5. Başvuru aşamasında;
a. Tüm adayların;
- Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı barkodlu SGK Hizmet Dökümü [e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır (son altı aylık döküm kabul edilmemektedir).] Belgesini,
- Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda istenilen öğrenim durumu/bölüme ilişkin denkliği olan adayların Denklik Belgesini,
b. Ayrıca;
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adayların, her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ve Aranan Nitelikler (Özel Şartlar) bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan (başvuru başlangıç tarihinden en fazla 15 gün önce) alacakları belgeyi,
- Teknisyen pozisyonuna müracaat eden adayların ise alanında deneyim şartını sağladıklarını kanıtlayacak SGK dökümüyle uyumlu çalıştıkları kurumdan alacakları Deneyim Belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Yerleştirilmeye hak kazanan tüm adaylardan, sisteme yüklenilen belgelerin asılları ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu ile birlikte talep edilecek diğer belgeler Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) sonuçlarla birlikte ayrıca ilan edilmektedir.
7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınamayacağından, adayların başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
8. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, beyanları ile sundukları başvuru belgelerinin doğruluğundan başvuruda bulunan adaylar sorumlu bulunmaktadır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılmaktadır.
9. Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahip bulunmaktadır.
C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. Süresi içinde yapılan başvurular, Üniversitemiz tarafından belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenerek ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen nitelik kodlu unvanların pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının beş (5) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile yerleştirilmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman,
Kariyer Kapısı Platformu ile Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) yayımlanacak olup bu duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacaktır. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan, istenilen belgeleri teslim etmeyen eksik veya yanlış ibraz edenlerle yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenler sonradan hak talebinde bulunamayacak ve bunların yerine Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
6. İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan bu ilandaki pozisyonlara tekrar kullanım izni verilmesi durumunda ilgili pozisyonun yedek adaylarından sırasıyla yerleştirme yapılabileceği gibi ilan yoluyla açıktan temin de gerçekleştirilebilecektir. Her hâlükârda ilgili pozisyonun yedek listesinde yer alan adayların hakları o unvandaki pozisyon için verilecek ilk ilanın yayım tarihi itibariyle sona erecektir.
7. Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde, Abdullah Gül Üniversitesine şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Üniversitemize ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
8. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde ilgilinin sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilecektir.
9. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
Ç. DİĞER HUSUSLAR:
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün olmamaktadır.
2. Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilmektedir.
D. İLETİŞİM:
Adaylar, başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr internet adresi ve aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşabilecektir.
Telefon : 0352 224 88 00
Dâhili : 8808, 8807, 8805,
e-Posta : [email protected]

18 Oca 2024 - 09:37 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.