Yaşar Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi ile 6 Araştırma Görevlisi Alacak

Yaşar Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi ile 6 Araştırma Görevlisi Alımı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru Şartları:
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek hazırlanarak ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.
*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir.
*T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 28.12.2021 tarih ve 445 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmak şartı aranır.
*Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlileri alınacaktır.
Genel Şartlar:
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.)
*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar:
*Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
*Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten, ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı başvuru dilekçesi, (https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (İlana Başvuru Formları> Araş.Gör.- Öğr.Gör. Başvuru Dilekçe örneği ve Aday Başvuru formu) çıktı alınıp güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans mezuniyet (doktora yapanların ek olarak yüksek lisans mezuniyet) belgesi ile lisans not dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmez).
*Öğrenim görülen üniversitesinden yüksek lisans/doktora programına kayıtlı öğrenci olduğunu belgeleyen, başvuru süresi içerisinde alınmış güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkript). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, tezli programa kayıtlı olduğunu beyan eden resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi).
*Erkek adayların, askerlik durumu (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belgesi.
*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir).
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edecek adayların, başvuru dilekçelerinde talebini belirtmesi ve ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış oldukları kurumlardan akademik kadro unvanı yazılı çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi, kadro atama yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar/ayrılmış olanlar için),
SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
*Onaylı istenen belgeler resmî kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanmış olmalıdır. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.
Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo ile başvuru yapan adaylara eksik evrakını tamamlanması hususunda üniversite tarafından geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 07.03.2024
Son Başvuru Tarihi : 21.03.2024
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 27.03.2024
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 29.03.2024
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 03.04.2024
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan ilgili Bölümlerin Yazılı Giriş Sınavı İngilizce yapılacaktır.

07 Mar 2024 - 09:46 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.