İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
I - BAŞVURU ŞARTLARI;
A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375
sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır).
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
a) Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış olmak,
iii. Web teknolojilerinde ve frontend yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak,
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak,
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
viii. İleri seviye SQL bilgisine sahip olmak,
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak,
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,
Tercihen;
i. Agile&Scrum Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak,
ii. Mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak.
b) Yazılım Analiz ve Test Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i. Süreç yönetimi, analizi, modelleme, iyileştirme ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
ii. Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,
iii. Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak,
iv. Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
v. Agile yazılım geliştirme metodolojisine hakim olmak,
vi. Devops, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak,
vii. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak,
viii.MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,
ix. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
x. İş süreçleri modelleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (UML ve BPMN vb.)
xi. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini
gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
xii. Arayüz tasarımı, performans, regresyon, yük testi kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
xiii.İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
xiv.Farklı tür ve seviyelerde (Fonksiyonel Test, Yük/Performans testi, Entegrasyon testi vb.) test deneyimine sahip olmak.
xv. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
xvi.Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olmak,
xvii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,
xviii. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,
xix.Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,
Tercihen;
i. ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikasına sahip olmak.
ii. Arayüz tasarımı (UI) mockup araçları (Creately, Balsamiq, Lucidchart vb.) kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Mockup tasarımı
yapabilmek.
c) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
i. 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak,
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
iii. En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme deneyimi ve React Native, Flutter ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
iv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,
v. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
vi. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde ve frontend yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak,
vii. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
viii. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
ix. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
x. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
xi. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
xii. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,
xiii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
xiv. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak,
xv. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
Tercihen;
i. Scrum takımlarında en az 2 yıl çalışmış ve destek vermiş olmak,
ii. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,
iii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli sahibi olmak,
iv. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek nitelikte olmak,
v. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olabilmek.
II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 15/04/2024 – 29/04/2024 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Forumu'nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 29/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu (Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15/04/2024
Başvuru Bitiş Tarihi: 29/04/2024
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi https://personel.iuc.edu.tr sitesinde 03/05/2024 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi
4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simülasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Yazılım Analiz ve Test Uzmanı
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 08/05/2024 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
V- DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde
https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VI – ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

15 Nis 2024 - 10:23 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.