Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi ile 4 Öğretim Üyesi Alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi ile 4 Öğretim Üyesi Alımı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 15.04.2024
Son Başvuru Tarihi : 29.04.2024
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 02.05.2024
Giriş Sınavı Tarihi : 06.05.2024
Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 08.05.2024
A- GENEL ŞARTLAR
1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES ’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- İlanda belirtilen kadrolara başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
B- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Anabilim Dalı, adres, telefon no, email gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
2- Özgeçmiş (YÖK formatında).
3- Lisans diplomasının onaylı sureti (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).
4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).
6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).
7- Yabancı dil belgesi.
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir) veya adayın beyanı (Beyan formu Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir).
12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).
NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.
Başvuru Adresi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ
Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi 15.04.2024
Son Başvuru Tarihi 29.04.2024
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 02.05.2024
Giriş Sınavı Tarihi 06.05.2024
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 08.05.2024
A. GENEL ŞARTLAR
1- İlanda belirtilen kadroya yapılacak atamada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES ’ten en az 70 puan almış olmak.
3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
B. ÖZEL ŞART
Nitelik kısmında belirtilmiştir.
C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Yüksekokul/Program, adres, telefon no, email gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
2- Özgeçmiş (YÖK formatında).
3- Lisans Diplomasının onaylı sureti (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).
4- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).
5- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
9- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir) veya adayın beyanı.
10- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).
NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.
Başvuru Adresi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ
Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

15 Nis 2024 - 11:07 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.