Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 Sürekli İşçi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 Sürekli İşçi Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
Şartları uyan adayların başvurularını, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
1- AÇIKLAMA VE ŞARTLAR:
a) Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
e) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
g) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,
i) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
j) Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır.” hükmü uyarınca Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 09.05.2024 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
b) Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.
c) İş-Kur’a online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya da e-posta yolu vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
d) Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
3- NOTER KURA İŞLEMLERİ:
a) Noter kura çekimi 29.05.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aybu.edu.tr duyurulacaktır.
b) Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.
c) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
d) Kura sonucu belirlenen adaylar ve duyurular, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web sayfasında (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
4- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ:
a) Belirlenen adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir.
b) Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
c) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
d) Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
e) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
f) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
g) Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar;
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- BELGE TESLİMİ:
* Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA:
a) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Atanma hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
c) Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.
d) Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir.
Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligat bulunulmayacaktır.
e) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
f) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşıma kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
g) Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
İlanen duyurulur.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/D SÜREKLİ İŞÇİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 1 Adet Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan) “Sürekli İşçi” alımı aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde yapılacaktır.
Şartları uyan adayların başvurularını, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
1- AÇIKLAMA VE ŞARTLAR:
a) Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
e) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
g) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,
i) Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
j) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
k) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
l) Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır.” Hükmü uyarınca Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online ya da şahsen 09.05.2024 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile yapılabilecektir.
b) Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.
c) İŞKUR’a başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya da eposta yolu vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
d) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
3- NOTER KURA İŞLEMLERİ:
a) Noter kura çekimi 29.05.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aybu.edu.tr duyurulacaktır.
b) Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.
c) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
d) Kura sonucu belirlenen adaylar ve duyurular, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web sayfasında (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
4- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ:
a) Belirlenen adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir.
b) Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
c) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
d) Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
e) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
f) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
g) Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar;
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- BELGE TESLİMİ:
* Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA:
a) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Atanma hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
c) Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.
d) Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir.
Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligat bulunulmayacaktır.
e) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
f) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşıma kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
g) Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
İlanen duyurulur.

09 May 2024 - 08:59 - Sürekli İşçi Alımı


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.