Sözleşmeli Personellere Yeni Haklar Geldi!

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli personele, pek çok alanda yeni haklar tanındı. Bu düzenlemeyle, sosyal haklar açısından sözleşmeli personel ile devlet memurları arasındaki ayrımlar belli ölçülerde giderildi.

Sözleşmeli personellere yeni haklar getiren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararıyla, bu kapsamdaki personele bazı haklar ilk kez tanınmış oldu. Bu değişiklikle sözleşmeli personele doğum izninden emzirme iznine, işe alınmalarından evlat edinmelerine ve mazeret izinleri kadar pek çok alanda yeni haklar verildi.

Düzenlemeyle doğum, ölüm ve evlenme izinleri artırıldı. Doğumun erken gerçekleşmesi halinde, doğum öncesi kullanılmayan izinlerin doğum sonrasına aktarılması mümkün olacak. Annenin doğum öncesi veya doğum sonrasında, doğum izni kullanırken vefatı durumunda bu izinleri baba kullanabilecek. Sözleşmeli personelin kullanabileceği süt izni süresi artırıldı. Buna göre daha önce 1,5 saat olan süt izni ilk 6 ayda 3 saat, ikinci altı ayda ise 1,5 saat olacak.

Sözleşmeli personelin babalık izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ise her bir olay için 3 gün olan izin hakkı 7 gün oldu.

Yine ilk kez evlat edinme ve refakat izin hakka verildi. Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personele, bu pozisyonlarının saklı tutulması ve istekleri halinde ayrıldıkları kurumda yeniden işe alınma hakkı tanındı. Bu düzenleme ile sözleşmeli personel, memurların sahip olduğu hakların önemli bir bir bölümünü elde etmiş oldu. Yeni kadro ihdaslarına ilişkin de düzenlemeler yer verildi.

Resmi Gazete yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle” ibaresi “217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesine “doğum öncesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiilen” ibaresi ve dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere “Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” cümleleri eklenmiştir.

c) Dördüncü fıkrasının birinci cümlesi “Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci fıkrası “Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.”

MADDE 3- Aynı Esasların 13 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve aynı maddenin son fıkrasına “editörler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “dördüncü fıkrası hariç” ibaresi eklenmiştir.
“Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

MADDE 4- Aynı Esasların 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “taşrada ise il” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bölge” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşım doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.”

“b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,”
MADDE 6- Aynı Esasların ek 2 nci maddesinin onbeşinci fıkrasına “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yargıtay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağrılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak iş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.”

MADDE 7- Aynı Esasların ek 5 inci maddesine “diyetisyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukat” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Esasların geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” cümlesi ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir,”

MADDE 9- Aynı Esasların eki (3) sayılı Cetvele alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere “ANKETÖR” unvanı eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Esasların eki (4) sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.
ORMAN MUHAFAZA MEMURU Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın orijinali için tıklayınız.

21 Haz 2018 - 09:35 - 4/B Sözleşmeliler


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.

06

Merdo - “Sosyal tesis sözleşmeli işçiler ” 22 yildir bir kamu kurumunda asgari ucretli ve sozlesmeli olarak çalışıyoruz.Hemde giris çıkış yapilmadan. Ancak cikan kanunlarin hicbirinden yararlanamıyoruz.Statumuzun belli olmadgini soylediler .Konu ile ilgili detayli bilgiye sahip olan arkadaslar. Varmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:35
05

Mehmet - çift başlı lığın kaldırılarak personellerin 657 sayılı kadroya geçirilmesi için tüm sözleşmelilerin hükumete çağrı yapmalarını bedelli askerlik gibi sözleşmelilerde kadroya geçiş yapmaları için arkadaşlar yerel seçim öncesi taleplerimizi reise bildirelim saygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:35
04

Hasan - Belediye işçilerine tam kadro yerine yetim kadrosu verildi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:35
03

Zübeyde Nur Yatgın - Bu yazı 4D’li işçileri ilgilendirmiyor. Yani kadroya geçen işçiler için de örnek teşkil edebilecek nitelikte. Fakat direk 4B’li devlet personellerini ilgilendiren bir düzenleme.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:35
02

GS - Ben aile sosyal destek personeli olarak 4d ye 1 nisanda geçtim. Şu an bu yazıda ne diyor anlamıyorm yani 4/b mi olduk yoksa taşerondan kadroya geçen için geçerli değil mi? Açıklayabilirseniz memnun oluruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:35
01

murattt - askerlik konusu netlik kazanmış oldu. idarecinin görüşüne bırakılmaması çok güzel olmuş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:35