Kadroya Geçirilecek İşçiler Yol ve Yemek Hakkına Sahip mi?

Kadroya geçirilecek işçilerin yol ve yemek yardımı hakları kaldırılabilir mi? Kamu işçileri memurların faydalandığı ayni yemek yardımlarından yararlanabilecek mi?

Haber albümü için resme tıklayın

GİRİŞ

Yol ve yemek yardımları, işçinin temel ücreti dışında ödenmesinde yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte işçiye “sosyal yardım” niteliğinde yapılan ödemelerdir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yahut ilgili mevzuatta işçilere yol ve yemek yardımı yapılmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Çalışanlara ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve sağlanacak haklar için iş sözleşmeleri hükümleri önem taşımaktadır. Taşeron işçilere yol ve yemek yardımları, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alım ihalelerinde ve kamu işveren sendikası tarafından yürütülen ve sonuçlanan toplu iş sözleşmeleri kapsamında ödenmektedir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 8. Maddesine eklenen fıkra ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62/e maddesi kapsamında belirtildiği gibi, ihale edilen işlerde taşeron işçinin çalıştığı iş yerindeki işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanır. Toplu iş sözleşmesi kapsamı ile getirilen ücret yardımları ve sosyal haklardan toplu iş sözleşmesini imzalayan sendika üyeleri faydalanabilir. İlgili sendikaya üye olmayan çalışanlar toplu iş sözleşmesinden gelen haklardan faydalanamazlar.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız.

YEMEK VE YOL YARDIMLARI AYNİ Mİ YOKSA NAKDİ Mİ YAPILIR?

Yol ve yemek yardımı işçilere ayni veya nakdi şekilde ödenebilir. Bilindiği üzere ayni yardım, yardımın para yerine mal, eşya, hizmet olarak verilmesidir. Bu durumda yol yardımı işverence para yerine otobüs/ulaşım kartı, servis hizmeti şeklinde; yemek yardımı ise yemekhanede veya işyerinde yemek verilmesi ya da çalışanlara yemek kartı/kuponu verilmesi şeklinde olabilir. Kadroya geçirilecek taşeron işçilerin, geçiş öncesindeki ücret ve sosyal yardımları Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği göz önünde bulundurularak tespit edilmekteydi. Yol ve yemek yardımlarının verilmesine ilişkin düzenleme Kamu İhale Genel Tebliği’nde şöyle yapılmıştır;

“…Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir” “…Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir.”

Görüldüğü üzere yemek ve yol yardımının ayni veya nakdi ödenmesi konusunda takdir işverene (idareye) bırakılmıştır.

YEMEK VE YOL YARDIMLARI TATİL GÜNLERİ VE ÇALIŞILMAYAN GÜNLERDE ÖDENİR Mİ?

Yemek ve yol yardımları ay içerisinde fiili çalışılan günlere göre hesaplanıp, çalışılmayan günler ve tatil günleri için yemek ve yol yardımı ödemesi yapılmaz.

SGK İşveren uygulama tebliğinde; ‘’Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, iş yerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacaktır’’ denilmiştir.

Yine aynı konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26.01.199 tarih ve 1998/18371 E. ve 1999/615 K. No.lu kararında:

ÖZET: İşçinin izinli olduğu günlerde öğle yemeği verilmesi söz konusu olamayacağından, bu hususun ücret hesabında dikkate alınması gerekir. “…Davalı işveren aynı şekilde yaz aylarında okulun tatil olduğunu bu nedenle öğle yemeği verilmediğini bildirmiş ve bilirkişi raporunda Ağustos ayı için böyle bir varsayımdan söz edilmiş olduğuna göre bu konunun da gereği şekilde tahkik edilerek davacının izinli ve tatilde olduğu günler için öğle yemeği verilmesi söz konusu olmadığından hesaplamanın buna göre yapılarak hüküm kurulması, gerçek durumun ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır. Yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle bozulmasına…”

Yargıtay kararında, işçinin izinli olduğu günlerde öğle yemeği verilmesinin söz konusu olamayacağına işaret etmektedir.

Buradan da anlaşıldığı şekliyle eğer sözleşmesinde aksi belirtilmediyse, yemek ve yol yardımları işçilerin fiilen çalıştığı (işyerine geldiği) günler için ödenmelidir.

KADROYA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERİN YOL VE YEMEK YARDIMI HAKLARI KALDIRILABİLİR Mİ?

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sonucunda işçilerin faydalandıkları bu yemek ve yol yardımlarının devam edip etmeyeceği, devam edecekse ne şekilde devam edeceği merak konusudur. Burada bahsetmemiz gereken husus işçilere uygulanan bu sosyal yardımların niteliğidir. Kadroya geçen işçilerin bu haklarının kaldırılması mümkün görünmemektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesinde, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.’’ ifadeleri geçmektedir. İşçilere sağlanan yemek ve yol yardımları da İş Kanunu’na göre ‘’iş yeri uygulaması ile oluşan çalışma koşulları’’ kapsamına girmektedir. Bu sebeple işçilere tanınan bu hakların kaldırılması veya benzeri değişiklikler, esaslı değişikliklerdir. İş Kanunu’na göre

Çalışma Koşullarındaki Esaslı Unsurlar;

– Ücret ve ilave ücretler,

– İşin nerede görüleceği,

– İşin ne zaman görüleceği,

– İşyerindeki çalışma süreleri,

– Yıllık izin süreleri,

– Ara dinlenmesi,

– Evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar,

– Varsa özel sağlık sigortası uygulaması,

– İşverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik üyeliği, çalışma koşulları kavramına dahildir.

Bu tür değişiklikler, ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir. İşçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ücret indirimine ve işyerinde uygulama haline gelmiş bir durumun kaldırılmasına dair esaslı değişikliği işçi açıkça kabul etmemesine rağmen ödeme döneminde daha az ücret ödenmesi, (hatta bu ödemeye dair ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması durumunda dahi) işçinin fark ücret isteme hakkı devam eder, denmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17670 numaralı kararına göre de işçilere verilen sosyal yardımın kaldırılması, iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Yine aynı kararda bizim de belirttiğimiz ölçüde yapılan bu yardımların ayni ya da nakdi ödenmesine yönelik ise; İşçiye yapılan yemek ve servis gibi aynî yardımın kaldırılıp yerine ikamesi nakdî ödeme yapılması ya da tam tersi nakdî servis ve yemek ücretinin kaldırılıp ikame olarak işyerinde yemek verilmesi yahut otobüs bileti verilmesi, işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, bu tür uygulamalar Medenî Kanun’un 2. maddesine aykırı olmamak koşuluyla esaslı değişiklik sayılmaz. Ancak yapılan sosyal yardımın, işverenin tek taraflı kararı ile niteliği değiştirilmeden miktarının düşürülmesi veya ödenmemesi, esaslı değişiklik sayılacağından buna yazılı onay vermeyen işçiye talep hakkı verecektir. İşçiye yapılan yemek ve servis gibi ayni yardımların kaldırılıp yerine nakdi ödeme yapılması esaslı bir değişiklik sayılmaz.

Yargıtay’ın da belirttiği üzere yol ve yemek yardımlarının veriliş şeklinin değiştirilmesinden ziyade bu haklarının engellenmesi kaldırılması, uygun görülmemektedir. Bu haklara dair geri adım atılması durumunda ise mutlaka işçilerin yazılı onayı alınmalıdır.

KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN YOL VE YEMEK YARDIMLARI NASIL OLACAK?

696 sayılı KHK’ya göre, sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, kararnamede şartları taşıdıkları sürece istihdam edilirler. Çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilirler. Sürekli işçi statüsüne geçirilen işçilere ödenen yemek ve yol yardımları da ihale sözleşmelerinde geçtiği şekliyle nakdi/ayni olarak ödenmeye devam edecektir. Yani bu durumdaki kadroya geçişi yapılan işçinin yol ve yemek yardımı hakkı her şekilde devam edecektir.

Toplu iş sözleşmesine taraf olan işçiler için ise 696 sayılı KHK’ya bakmak gerekecektir. Kadroya geçecek taşeron işçilerin geçiş işlemi yapılırken, işçinin tabii olduğu iş kolunda yararlandığı ücret mali ve sosyal haklar, bu işçilerin geçişten önceki taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinin sunduğu ücret mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Eksik olması konusunda bir hüküm bulunmamakla birlikte, taşeron işçinin yararlandığı yol ve yemek yardımları bu yardımların Yargıtay tarafından da belirtildiği gibi bir iş yeri kuralı haline gelmesi sebebiyle, azaltılamaz. Ayni ya da nakdi verilmesi esaslı şartlardan olmadığı için ilerleyen süreçte değiştirilebilir. Örneğin toplu iş sözleşmesi kapsamında işçiye en az 5,00 TL nakdi yemek yardımı yapılıyor ise, bu iş kolunun yararlandığı toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt taşeron işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Yani işçinin yol ve yemek yardımı alması toplu iş sözleşmesi yürürlük süresi devam ettiği sürece ödenir.

TAŞERON İŞÇİNİN YARARLANDIĞI BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YOKSA YA DA BU SÖZLEŞMENİN SÜRESİ KADROYA GEÇMEDEN ÖNCE DOLDUYSA NE OLUR?

Taşeron işçinin yararlandığı toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi bitti ise ya da toplu iş sözleşmesi hiç yoksa (mevcut iş kolundaki kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler) geçiş işleminden önce yapılan, süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Yani bu durumdaki işçilerin mevcut iş kolunda uygulanan, süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesindeki mali yardım hükümlerine göre belirlenir. Yüksek Hakem Kurulu kararlarında genellikle yol yardımı belirtilmemiş olup eğer iş yerinde yemek yardımı yapılmıyorsa çalışılan her gün için 5,00 TL nakdi yemek yardımı yapılması öngörülmektedir.

NAKDİ YEMEK YARDIMI VEYA TİCKET, KUPON, FİŞ ŞEKLİNDE YEMEK YARDIMI ÖDENEBİLECEK MİDİR? (DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 10.02.2018)

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik ile devlet memurlarının yemek yardımına dair değişiklikte bulunulmuştur. – 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakden veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz.”

Burada devlet memurlarına yapılan yemek yardımlarının nakdi surette değil ayni surette yapılacağı öngörülmüştür. Bu değişiklik yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. Daimi (sürekli) işçi statüsüne geçen işçiler hakkında 657 sayılı Kanunun 4/D bendi uyarınca 657 sayılı Kanun hükümleri değil 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Bu sebeple sürekli işçilere yemek yardımlarının ne şekilde verileceği idarenin takdirindedir.

NAKDİ YOL YARDIMI ÖDENMEYE DEVAM EDİLECEK Mİ? KADROYA GEÇEN İŞÇİLER MEMUR SERVİSLERİNDEN YARARLANABİLECEK MİDİR?

Memurların yol yardımına dair düzenleme ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’’ içeriği kapsamındadır. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre, ‘’Trafiğin sıkışık bulunduğu şehir merkezlerinde işletilen muayyen tarifeli taşıtların, çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarının, personelini işbaşına götürüp getirmek amacıyla kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletmesine lüzum görmesi ve bu kurumların gördükleri hizmetlerin daimi ve muntazam şekilde görülen hizmetlerden olması zorunludur.’’ İlgili yönetmeliğe göre bazı kurum ve kuruluşlar personellerine ayni surette yol yardımı yapmaktadır. Bu yardım ücretsiz servis kullanımı ile olmaktadır. Kadrolu işçi statüsüne geçen işçiler ise Devlet Memurlarına yönelik bu düzenlemenin dışında tutulur. İş Kanunu hükümlerine göre işverenin işçilerin iş yerlerine ulaşım masraflarını karşılama gibi bir zorunluluğu yoktur. Fakat kadroya geçilen taşeron işçilerin kurum bünyesinde servis hizmetinden faydalanma hakkı sağlanmasında bir engel yoktur. Kadroya geçiş öncesinde ihale sözleşmesine göre nakdi ya da ayni olarak sağlanan yol yardımı mevcut ise yukarıda çizdiğimiz kapsam dahilinde bu hakların verilmesine devam edilmesi gerekir.

SONUÇ

İşverenler tarafından işçilere ayni/nakdi yemek ve yol yardımı yapılması gerektiği yönünde 4857 İş Kanunu ve ilgili mevzuatta herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu takdir işverene bırakılmıştır. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ile iş yerinde yemek ve yol yardımı ödenmekte ise ve bu durum iş yerinde kural haline dönüşmüşse, İş Kanunu ve Yargıtay içtihatları gereğince bu yardımlardan iş yerinde çalışan tüm işçilere ayrım yapılmaksızın sağlanması gerekir.

Kadroya geçecek taşeron işçiler açısından da aynı durum söz konusu olup, kadroya geçiş tarihinden önce ihale sözleşmeleri ve varsa toplu iş sözleşmeleri uyarınca sağlanan yol ve yemek yardımları mevcut ise bu yardımların kadroya geçiş sonrasında da verilmesine devam edilmesi gerekir.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız.

YASAL UYARI

Bu çalışma Kamutech Yazılım A.Ş. mevzuat grubu uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Makalenin her türlü yayın hakkı Kamutech Yazılım A.Ş.'ye aittir. Kaynak göstermek ve link vermek kaydıyla alıntı yapılabilir.

 

Ekli Dosyalar

05 Mar 2018 - 10:26 - Kamu İşçi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.

106

İshak Özaydınlar - Nisan 2018 de x belediyesinde kadroya geçişten önce asgari ücret+brüt 308 lira yol ve yemek parası alıyorduk 22 gün üzerinden.İki defa yapılan % 4 zamlardan yararlandık.ocak 2019 dan itibaren yüzde 4 zam yapılarak en az yemek yol (14 TL) dahil brüt 2590 TL verileceği açıklandı.Asgari ücretin brütü zaten 2558 TL.Bu durumda maaş+yol+yemek asgari ücrete denk gelmiş oluyor.Yemekle yolu hesaba katmazsak maaşımız asgari ücretin altında kalıyor.Yemek ve yol gibi sosyal hakların maaşa eklenerek asgari ücret tutarına getirilmesi yasal olarak mümkün müdür.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
105

Zübeyde Nur Yatgın - Evet, çıplak ücretiniz en az brüt 2558,40 TL olacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
104

Vatandas - Iyii calismalar bakanlikta calisiyorum

taserondan kadro aldim asgari ucret arti yol yemek aliyorum asgari ucretten yararlaniyormuym yuzdr 4 aliyorum butde sag olun iyi calismalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
103

Zübeyde Nur Yatgın - Kesemez. YHK kararında açıkça yazıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
102

Yemek Kesilirmi - MerhabaLar.. Kolay Gelsin Bir Sorum Olucak 4/D işçisinden Yemek ücreti idarece direk kesebilirmi ? işçinin rizası olmadan Not(Bulunduğumuz Kurumda Yemek Tablotu Çıkmaktadir.)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
101

meryem - mrhb ben milli eğitime bağlı okulda kodrolu daimi engelli işçi olarak atandım altı hafta oldu ilk maaştan bir gün önce sendikaya üye oldum 1476 tl aldım belediye otobüsü geçmediğinden normal otobüsle gidip geliyorum günlük gidiş geliş 8 tl veriyorum bu durumda zorluk yaşıyorum banada yol ve yemek üçreti yansırmı 2 maaşıma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
100

Zübeyde Nur Yatgın - Öncesinde yemek yardımı almadıysanız günlük 5 lira yemek parası almanız gerekir. Önceden belli bir tutarsa yemek yardımı aldıysanız aynı tutarda yemek yardımı almanız gerekir. Fakat kurumda yemek çıkıyorsa yemek parası verilmez 1 öğün yemek verilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
99

gokmen guven - Ben 4d kadroya geçtim fakat çalıştığım kurumda yemek yemiyorum yemek paramı iade alabilirmiyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
98

Zübeyde Nur Yatgın - Kamu işçilerine eğitim durumundan dolayı görevde yükselme, unvan değişikliği gibi haklar verilmiyor maalesef. Fakat belediye şirketlerine geçen işçilere geçici 24. madde gereği YHK kararlarından kaynaklanan haklar verilmeli. Bunun için kurumunuza dilekçe yazmanızı öneririm. Dilekçe örneği; https://www.kamuiscileri.net/wp-content/uploads/2018/06/işçi-dilekçe-örneği-belediye-1.docx Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapabilir, ALO 170’e şikayet bildiriminde bulunabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
97

emre - merhaba belediye şirketinde büro memuru olarak çalışmaktayım . ancak maaşım daha evvel taşeron firmada aldığım asgari ücret olarak devam etmektedir. Maaşıma sosyal yardım ek ücret vb. yansıması söz konusu değil. Ayrıca şirket içerisindeki personellerin mezuniyetlerinin bir önemi veya ücrete bir yansıması yok mu? neler yapabilirim sosyal ve özlük haklarım nelerdir? yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
96

Zübeyde Nur Yatgın - Eğer bağlı olduğunuz kamu kurumu E-Kamuİşçi yazılımını kullanıyorlarsa iscibordro.com üzerinden alacağınız maaşı, maaş kesintilerini ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
95

Zübeyde Nur Yatgın - Toplu iş sözleşmesi hükümlerine baktığımızda yemek yardımı için ”işçiye fiilen gelinen günlerde bir öğün yemek verilir.” ibaresi gereği yalnızca gelinen günlerde bu yardımlar ödeniyor. Yani Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri için bir ayrım yapılmamış maalesef.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
94

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Kurumunuzun mutemet biriminden ücret bordronuzu edinebilirsiniz. Bordronuzda sosyal yardımlarınızın ne kadar ödendiğini görebilirsiniz. Eğer ayrı bir satırda yemek yardımı aldığınıza ilişkin bilgi yok ise kurumunuza dilekçe yazarak yemek yardımı talep edebilirsiniz. Sizin de bildiğiniz üzere yemek yardımı direk YHK kararı ile gelen en doğal hakkınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
93

Ceylan - Ben x kurumda çalışıyorum ve maaşımız asgari ücretin yüzde fazlası yani yol yemek yardımı almıyoruz çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının açıklamasında kadroya geçen işçilere çalıştığı gün için 5 TL yemek yardımı yapılır diye bir metin vardı idare bize bu yardımı verdi lakin 10 gün sonra siz bu yardımı maaşınızın içerisinde alıyorsunuz diye geri talep etti şimdi biz nasıl bir yol izleyebiliriz ne yapabiliriz bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler efendim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
92

Zübeyde Nur Yatgın - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan görüş yazısında; “İşçilere fiilen çalışılan günler için bir

öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karartarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için

5 (Beş) TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.”şeklinde düzenleme yapılmış olsa da ihale

sözleşmesinde yemek yardımı ile ilgili bir düzenleme yapılmış olması nedeniyle mevcut

uygulamanın devam ettirilmesi gerektiği,

Sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin geçiş öncesinde çalıştıkları alt işveren işyerleri için

imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinin yok hükmünde olmadığı ve yürürlük sürelerinin sonuna

kadar geçerli olduğu, bu nedenle geçişten önce çalıştığı alt işveren işyeri için imzalanmış olan

toplu iş sözleşmesinden taraf sendikaya üye olarak ya da dayanışma aidatı ödemek suretiyle

yararlanan işçilerden üyelik ve dayanışma aidatlarının kesilmesine devam edilmesinin gerektiği,

diğer taraftan toplu iş sözleşmesi bulunmadığından veya sona erdiğinden Bakanlığımız resmi

internet sitesinde 12/04/2018 tarihinden yayınlanan toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerden

ise işçilerden üyelik veya dayanışma aidatı kesilemeyeceği,

düşünülmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.” ifadeleri geçmektedir. Umarım açıklayıcı olmuştur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
91

Recep BAL - Merhaba kadroya geçmeden önce yapılan ihale sözleşmesinde çalışan işçilere aylık yemek ve yol parası 26 gün üzerinden hesaplanarak veriliyordu fakat işçiler 22 gün çalışıyordu şimdi işçilere 26 gün üzerinden yemek ve yol verilecek yoksa 22 gün üstünden mi yemek ve yol verilecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
90

Zübeyde Nur Yatgın - İşçilere yemek ve yol paraları fiilen çalışılan günler için verilir. Yani sadece işe geldiğiniz günler hesaba katılarak bir belirleme yapılmıştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
89

Halil - Merhaba ben güvenlik olarak çalışmaktayım kadroya geçtikten sonra yemek yol yardımı şirketteyken 26 gün üzerinden veriliyordu şimdi ise 24/72çalıştığım için 7gün verileceğini söylediler 24 saat çalışan 1günmü sayılır cvp verirseniz sevinirim teşekkür ederim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
88

isyan - taşeron iken daha çok hakkımız vardı sanki resmi tatillerde yok yemek yok yıllık izinde yol yemek yok bizim belediye çalışanları olarak başımıza sendika da gelmedi ezin bizi kestiğiniz tüm paralar haram olsun anca garibin parasını elinden alırsınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
87

Zübeyde Nur Yatgın - Verilir. İşçinin fiilen işe gelmesi yeterli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
86

İSMAİL - MERHABA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDAKİ PERSONELE RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTANLARA YEMEK YADIMI ÖDENİR Mİ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
85

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Evet var. 12 Nisan tarihli YHK kararlarına göre; işçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Bu yüzden idare yalnızca işe geldiğiniz günlerin yemek paralarını verir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
84

İDRİS BEKTAŞ - Toplu iş sözleşmesi kapsamı ile getirilen ücret yardımları ve sosyal haklardan toplu iş sözleşmesini imzalayan sendika üyeleri faydalanabilir. İlgili sendikaya üye olmayan çalışanlar toplu iş sözleşmesinden gelen haklardan faydalanamazlar.

KISACASI DIYOLARKI YA BU SENDIKAYA ÜYE OLCAKSIN YADA HICBI HAKTAN YARARLANAMAYACAKSIN Buda kısacası İNSANLARI bıseylere zorluyorlar bu isin neresinde adalet var sizce

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
83

emre - kadroya geçmeden önce yol ve yemek ücreti 26 gün üzerinden veriliyordu. Sürekli işçi kadrosunda ise kurum yok ve yemek ücretini 20 – 22 gün üzerinden vermeye başladı. Bu durumun yasal boyutu varmıdır ? Teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
82

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Fiilen gelinen günler için yemek parası ödenir ve maaş bordronuza yansıtılır. Ramazan olması bir şey değiştirmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
80

Emel - Merhabalar benim bir sorum olucaktı. Kamu kuruluşunda 9 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım nisan ayında 4d kadrosuyla yapmakta olduğum işe daimi işçi olarak alındım. Daha önceki ihalesi şirketimiz yıllık izin kullandığımız zaman yol ve yemek yardım ücretini gelmediğimiz gün kadar kesiyordu. Fakat resmi tatil ve bayram tatillerinde yol ve yemek yardımı kesintisi olmazdi şuan 13 günlük çalışma günümüzün odemesi birde 15 mayıs tarihine 30 günlük çalışma ücretini aldık fakat 1 mayıs ve 23 nisan resmi tatiller kesilmiş hiç izin almadığım halde 19 günlük yemek ve yol yardımı ödemesi yatmış bu yapılan uygulama doğrumudur. Aynı şartlarda geçmiş olmamız gerekmezmi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
79

Fhgghkdd - Biz kadroya geçenler hep idarenin inisiyatifine kaldık şimdi bu ay ramazan ve ben 1ay yemek yemiyorum yemek paramı nasıl alabilirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
78

Zübeyde Nur Yatgın - İlgili hükümlerin size de uygulanması gerekir. Konu ile ilgili bakacağımız ilk kaynak 375 sayılı KHK’nın geçici 24. maddesidir. Zira Bakanlığın sayfasında ilan edilen hükümler geçici 24. madde kapsamında çalışan ve kadroya geçiş işlemi tamamlanan işçileri de kapsam içinde tutuyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
77

Belediye Taşeron - Kolay gelsin küçük bir belediyede taşeron olarak çalışmakta iken BİT’lere geçişimiz yapıldı. Çalışma Bakanlığı tarafından 12 Nisanda açıklanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde verilen haklar bizlere de uygulanacak mı yoksa keyfi uygulamalara devam mı edilecek? Açıklanan mali ve sosyal haklar bizlere uygulanması gerekirken uygulanmaz ise yasal dayanağı var mıdır? Teşekkür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
76

olgun - merhaba …ben taşerondan kadroya gecenlerdenim bir kamu unuversitesinde guvenlik .gorevlisiyim birincisi nisan ayinin bordrosu cikmiş eskiden aldigimiz yol parasi yok ….ikincisi 23 nisan ve1 mayis mesai olarak verilmemis ..bukonularda neyapabiliriz ..nedersiniz..sağolun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
75

Zübeyde Nur Yatgın - Kadroya geçişten önce aldığınız bir yol yardımı var ise yol yardımı almaya devam edersiniz. Fakat mevcut TİS’e göre verilen bir yol yardımı yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
74

Zübeyde Nur Yatgın - Yüksek olan ödenir. Bu konu ile alakalı görüş yazısı yayımlandı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
73

Kral - Yemek ödeneği icin.Sendikalı değildik öncesinde,yani toplu iş sözleşmesi degildik.sözlesmelerimiz bireyseldi.yinede Yüksek olan ücret mi(9tl) odenir kadro sonrası?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
72

Özgül akpınar - Merhaba! Bende bısey sormak ıstıyorm yemek parasını alıyorum fakat yol alamıyorum bakanlıgın vermedıgını soylemıslerdı ama suan ogrendım dıger ılde kı kurumda alıyorlar ben de hak edebılırmıyım yol paramı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
71

Zübeyde Nur Yatgın - Mevcut haklarınızla geçtiniz. Taşeronda çalıştığınız son dönemde yol yardımı alıyor iseniz almaya devam edersiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
70

serkan - Bizim sözleşmede yol yardımı çıkartılmıştı. yani 2017 de veriliyor ama 2018 yılı ilk çeyreğinde verilmedi. Yol yardımı alamayacak mıyız?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
69

Zübeyde Nur Yatgın - Kurumunuza ilgili bilgiler ışığında dilekçe yazabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
68

Kral - Teşekkürler Zübeyde hmm.ne yapmam gerek kime veya nereye başvurmak gerekir ,kuruma mi,yoksa başka bir yere mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
67

Zübeyde Nur Yatgın - Yasal bir uygulama değildir. Hiç yemek yardımı almayan işçiler için 5 lira uygun görülmüştür. Fakat idare sizin yemek yardımınızda bir eksiltmeye gitmiş. 4857 sayılı İş Kanunu madde 22’ye göre işçinin çalışma koşullarında yapılacak esaslı bir değişiklik (yemek ve yol yardımlarını kaldırma ve eksiltme de buna dahil) mutlaka işçinin yazılı muvafakati alınarak yapılmalıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
66

Kral - Yemek parası 5 TL ödediler.kadroya geçmeden önce 10 TL alıyordum.bu yasalmi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
65

Mert poyraz - Merhaba Bursa teknik Üniversitesi’nde güvenlik olarak çalışmaktayım yemekek paramız 10 lira iken toplu iş sözleşmesinde ki belirtilen 5 tly düşürüldü fakat biz 2017 de 10 liradan Aralık ayına kadar aldık kadroya geçtikten sonra iş sözleşmesinde belirtilen 5 liradan ilk maaşımız yattı 150 tl bir kaybımız söz konusu ne yapmam gerekli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
64

Zübeyde Nur Yatgın - Tekrar dilekçe yazarak vermiş olduğunuz dilekçenin iptalini, yemek yardımından faydalanmak istediğinizi ifade edebilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
63

Nihal - Bi sorum daha olacak ben fakülte mezunuyum FAKAT kadrodan önce üniversite parası alanlar yine alıyor ben alamıyorum.bu konuda ne yapabilirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
62

Nihal - Merhabalar bizde sürekli işçi olarak kadroya alındık.24 saat çalışıyoruz.yemek ücretimizin odenmemesi için Kurum bizden dilekçe istedi verdik FAKAT bu ücretin tarafımıza ödenmesini istiyoruz.dilekçemizi geri alabilirmiyiz bunun bi süresi varmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
60

Taseronusak - Merhaba. Ikramiyeler ve sirketlere verilen paralar iscilere verilirmi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
59

Zübeyde Nur Yatgın - Sosyal yardımlar ayni olarak verilirse nakit yemek ve yol ücreti ödemesi yapılmaz. Bu sebeple maaş+yol+yemek ücreti şeklinde maaş ödemesi yapıldığı için maaşınızda düşüş olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
58

oğuz - öğrenmek istediğim,kurumumuz yol ve yemeği ayni olarak verse.yemekhane de ücretsiz yemek yesek servisten normal faydalansak maaşımızda bir düşüş olur mu.biz maaş+yol-yemek alıyoruz ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
57

Zübeyde Nur Yatgın - KADROYA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERİN YOL VE YEMEK YARDIMI HAKLARI KALDIRILABİLİR Mİ?

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sonucunda işçilerin faydalandıkları bu yemek ve yol yardımlarının devam edip etmeyeceği, devam edecekse ne şekilde devam edeceği merak konusudur. Burada bahsetmemiz gereken husus işçilere uygulanan bu sosyal yardımların niteliğidir. Kadroya geçen işçilerin bu haklarının kaldırılması mümkün görünmemektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesinde, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.’’ ifadeleri geçmektedir. İşçilere sağlanan yemek ve yol yardımları da İş Kanunu’na göre ‘’iş yeri uygulaması ile oluşan çalışma koşulları’’ kapsamına girmektedir. Bu sebeple işçilere tanınan bu hakların kaldırılması veya benzeri değişiklikler, esaslı değişikliklerdir. İş Kanunu’na göre Çalışma Koşullarındaki Esaslı Unsurlar; – Ücret ve ilave ücretler, – İşin nerede görüleceği, – İşin ne zaman görüleceği, – İşyerindeki çalışma süreleri, – Yıllık izin süreleri, – Ara dinlenmesi, – Evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar, – Varsa özel sağlık sigortası uygulaması, – İşverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik üyeliği, çalışma koşulları kavramına dahildir. Bu tür değişiklikler, ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir. İşçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ücret indirimine ve işyerinde uygulama haline gelmiş bir durumun kaldırılmasına dair esaslı değişikliği işçi açıkça kabul etmemesine rağmen ödeme döneminde daha az ücret ödenmesi, (hatta bu ödemeye dair ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması durumunda dahi) işçinin fark ücret isteme hakkı devam eder, denmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17670 numaralı kararına göre de işçilere verilen sosyal yardımın kaldırılması, iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Yine aynı kararda bizim de belirttiğimiz ölçüde yapılan bu yardımların ayni ya da nakdi ödenmesine yönelik ise; İşçiye yapılan yemek ve servis gibi aynî yardımın kaldırılıp yerine ikamesi nakdî ödeme yapılması ya da tam tersi nakdî servis ve yemek ücretinin kaldırılıp ikame olarak işyerinde yemek verilmesi yahut otobüs bileti verilmesi, işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, bu tür uygulamalar Medenî Kanun’un 2. maddesine aykırı olmamak koşuluyla esaslı değişiklik sayılmaz. Ancak yapılan sosyal yardımın, işverenin tek taraflı kararı ile niteliği değiştirilmeden miktarının düşürülmesi veya ödenmemesi, esaslı değişiklik sayılacağından buna yazılı onay vermeyen işçiye talep hakkı verecektir. İşçiye yapılan yemek ve servis gibi ayni yardımların kaldırılıp yerine nakdi ödeme yapılması esaslı bir değişiklik sayılmaz. Yargıtay’ın da belirttiği üzere yol ve yemek yardımlarının veriliş şeklinin değiştirilmesinden ziyade bu haklarının engellenmesi kaldırılması, uygun görülmemektedir. Bu haklara dair geri adım atılması durumunda ise mutlaka işçilerin yazılı onayı alınmalıdır.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/kadroya-gecirilecek-isciler-yol-ve-yemek-hakkina-sahip-mi-2347.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
56

KAĞAN KAĞAN - bununla ilgili yasal dayanağımız nedir benim kurumum kesileceğini iddia ediyor nasıl cevap vermeliyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
55

özkan özdemir - iyi günlerkamuya geçiş yapan taşeronum . bugün cıkan bodroya göre 12 tl olan yol uzretimiz 8 tl ye 11 tl olan yemek ucretimizde 6 tl ye düşürülmüş yapılan işlem doğrumudur sendika sözleşmemiz 01.12.2017 de sona ermişti yeni iş sözleşmesi gereği yılbaşından bugüne kadarki sözleşme farklarını alabilirmiyiz alabilirsek hesabını kurummu yoksa son şirketmi hesaplayacak yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
52

Halil Halil - Biz bir belediyede temizlik işçişi olarak 6.30ile 18.00 arası çalışıyoruz bu yasadan önce taşerondayken 2300tlmaaş alıyorduk 30 aralıkta teşerondan çıkışlarımız yapıldı maaşlarımız o günder beri 1850tl olarak yatırılıyor imzaladığımız belirsiz süreli iş sözleşmesindede işçinin aylık brüt üçreti askari ücret tutarı tl.dir diyor şimdi bizim alacağımız maaş ne olur keşke taşeronda kalsaydık diyoruz kafamız karıştı bizi bilgilendirirseniz seviniriz teşekkürler…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
50

Zeynel - Ben kadroya gecen bi isciyim kadro gecmeden once yolparasi aliyordum simdi alabilecekmiyizz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
49

Zübeyde Nur Yatgın - Düşmeyecek. Aynı yemek parasını almaya devam edeceksiniz. 5 TL hiç yemek parası almayan ya da emek verilmeyen işçiler için geçerli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
48

Arda Duran - Merhabalar Büyük Şehir belediyesinde taşeron firmada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydım. Bize belediye maaşın içinde nakit yol ve yemek parası veriyordu. Benim sorum bize belediye çalıştığımız gün başına 13TL yemek parası veriyordu. Çsgb nin yayınladığı toplu sözleşmede yemek parası 5TL çalışılan gün olarak yazıyor. Bizim ücret düşecekmi? Bakan eski açıklamalarında Haklarınızla geçiş yapılacak demişti aydınlatırsanız sevinirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
47

Kenan - 15 gunluk maas diye 628 lira yatmis saka gibi bu konuda bilgisi olan varmi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
46

Hakkı - Mrb. Ben Büyükşehir belediyesi Buskide Güvenlik görevlisiyim. Bizim taşeronda sözleşmemiz hali hazırda devam etmekteydi. 200tl yol parası 350tl yemek parası almaktayız. Çsgb Yeni yayınladığı sözleşmede yemek yardımı 5 tl yazıyor. Buda 26 günde 130 tl yapar. Bizin mevcut yemek yardımı belediye şirketine geçince düşermi hani mevcut haklarla birlikte geçiş sağlanacaktı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
45

mert niksar - merhaba ben 11.09.2017 de sendikaya üye oldum şuandada kadroya geçtim şimdiye kadar 1600 den fazla maaş almadım yol yemek yok yoplu sözleşme farkında bu ödemeler verilecekmi acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
44

Zübeyde Nur Yatgın - 696 sayılı KHK ile düzenleme bu şekilde yapıldı. Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmış süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesini beklemek zorundasınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
43

barbaros - merhabalar. belediye şirketine geçişlerimiz oldu. diğer norm kadrolu işçilerin sahip oldukları haklardan faydalanmamız neden 2020 den sonra olacak. iyi çalışmalar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
42

Zübeyde Nur Yatgın - Toplu sözleşmeye taraf olabilirsiniz. Fakat 696 sayılı KHK gereği, ücret mali ve sosyal haklarınız, taşeron olduğunuz dönemdeki bulunduğunuz işkolunda YHK tarafından karara bağlanan süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek. Yani o sözleşmedeki haklardan fazla haklara sahip olamayacaksınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
41

Misafir - Hocam kolay gelsin cvp icin tesekkurederim bi sorum daha olacakti.Biz turk is sendikasiyla irtibata gectik bize 4 ay sonra 2019 ve 2020 tarihlerinde gecerli olmak uzere toplu sozlesme imzalanacak dedi.Biz bu sendikaya uye oldugumuz takdirde en gec 2019 ocakta toplu sozlesmeden yararlanabilirmiyiz yoksa sadece bizim adimiza ayri bi sozlesme yapilmasimi gerekiyo tesekkurler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
40

Zübeyde Nur Yatgın - https://www.kamuiscileri.net/kamu-iscileri-maas-bordro-toplu-sozlesme-ozluk-yazilimi-3700.html Konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
39

halil - Merhaba ben nüfus müdürlüğünde güvenlik olarak çalışmaktayım.Ayın 15 inde bordrolarımızın hazırlanması gerekiyomuş yanlız bununla ilgili ne bir resmi yazı geldi nede bilgi.Nasıl yapacağımız hakkında bilgi verebilirmisiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
38

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İlgili makalemizi okudu iseniz, ayni olarak verilen yol yardımlarının nakdi olarak verilmesinin idarenin takdirinde olan bir husus olduğunu belirttik. İlgili mesele iş sözleşmesi açısından (4857 sayılı İş kanunu gereği) esaslı bir değişiklik değildir. İş ilişkisinde esaslı bir değişiklik yapılmadığı sürece işçinin muvafakatinin alınması gibi bir zorunluluk yok. Yani idare nakdi olarak verdiği yemek ve yol yardımlarını eğer dilerse ayni olarak da verebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
37

GÖKHAN ÇELİK - merhabalar siteniz çok faydalı çok teşekür ediyorum benim sorum ben 10 yıldır devlet hastanesinde biyomedikal teknikeri olarak çalışmaktayım. son genelge gereği ödenecek ücretler idarenin insiyatifine bırakılmıştı benimle aynı işi yapan başka hastanelerdeki meslektaşlarımız idarelerinin insafından dolayı kimi hastane asgari ücretin %70 fazlası kimi % 60 kimide %80 fazlasını veriyor bizim hastane yüzde 50 fazlasını veriyor bize defalarca konuştuk ama anlatamadık yükseltmediler. şimdi kadroya geçeceğiz aynı şartlarla fakat aynı şehirde farklı hastanelerde çalışan aynı meslek gurubu arkadaşlarız birbirimizden 400.500 tl az ücret alacağız yada fazla alacağız bu haksızlığı nasıl çözebiliriz bu konuda danışmak istedim. cevaplarsanız çok memnun olurum saygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
36

Zübeyde Nur Yatgın - 2020’ye kadar mevcut kadrolu işçilerin faydalandığı haklardan yararlanma hakkınız yok. Mevcut haklarınız ile kadroya geçtiniz. İlave tediye hakkında bir netlik yok fakat hakkaniyet gereği almanız gerekir. Biz alacağınızı düşünmekteyiz. Maaşlarınız çalıştıktan sonra ödenecek. İlk maaşınızı 15’inde alacaksınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
35

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Kadroya geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçiler için, kurumla işçi arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacak. Kurumunuzdaki mevcut işçilerin kullandığı toplu iş sözleşmesi hükümlerinden faydalanmayacaksınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
34

Misafir - Kolay gelsin sitenizi yeni gordum cok faydali bilgiler var.

Ben vergi denetim kurulun da calisiyorum ve sendika sozlesmemiz yok hic imzalanmadi 4d kadrosuna 2 nisanda gectik bizim sendikal haklari alabilmemiz icin toplu sozlesme yapmak zorundamiyiz yoksa guncel olan sozlesmeden otomatik olarak faydalana bilirmiyiz tesekkurler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
33

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Belediye şirketine geçirilmişsiniz. Bu düzenlemeniz hakkında subjektif bir yorum yapamam fakat, belediye şirketlerine geçenler de devletin koruması altında. Bu soruna bir çözüm getirilip, çalışma saatlerinizin fiilen çalıştığınız şekli ile bildirileceğini düşünüyoruz. Haftalık 45 saati geçen çalışmalarınız için, fazla mesai ücreti alırsınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
32

sedat - Merhaba; belediyede çalışan işçiyim taşaronda calismakta iken maaş bodromda 22 çalışıp 8 gün izinli gösterilip 26 gun çalışıyordum mesai farkı alamıyordum… çalıştığım kurumda yüztanıma programı ile işe giriş çıkış yapıyoruz.. kadroya geçiş olduktan sonra yine belediye aynı şekilde mesai yatırmaya bilirmi beni aynı şekilde caliştirabilirmi teşekkür ederim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
31

Zübeyde Nur Yatgın - İlave tediye konusunda henüz bir düzenleme yok. Ama hakkaniyet gereği biz yararlandırılacağınız kanaatindeyiz. 2020’ye kadar da bahsettiğiniz haklardan yararlanma durumunuz yok maalesef.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
30

Yunus - Mrh.ben belediyede çalışıyorum sendika uyeligimiz yoktu sözleşmemiz yoktu hiç bir sosyal hakkımız da yoktu sadece maaş aliyoruz.peki 2 nisandan sonra biz 2020 ye kadar hiç bı sosyal haktan yararlanamayacagizmi? Ve tediye alamayacagizmi?ve 14 unde mi alicaz artık maaşları? Şimdiden teşekkürler…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
29

Yunus - Mrh.ben belediyede çalışıyorum sendika uyeligimiz yoktu sözleşmemiz yoktu hiç bir sosyal hakkımız da yoktu sadece maaş aliyoruz.peki 2 nisandan sonra biz 2020 ye kadar hiç bı sosyal haktan yararlanamayacagizmi? Ve tediye alamayacagizmi?ve 14 unde mi alicaz artık maaşları? Şimdiden teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
28

Seçkin Kara - Tekrar merhabalar üstadım, Kurumumuz taşoren döneminde imzalanan ihale sözleşmelerine göre işçilerle yapılacak iş sözleşmelerini hazırladıklarını iletiyorlar. Kısacası 1 kişilik personele dayalı ihale sözleşmemizde geçen ayni yol ve yemek yardımı yerine idare olarak işçinin de yazılı onayını alarak nakdi yol ve yemek yardımı vermemiz mümkün müdür? İşçiyle yapılacak iş sözleşmesinde bunun belirtilmesi gerekir mi? İdare takdirini hak kaybı olmayacak gibi bu şekilde kullanabilir mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
27

YILMAZ USTA - Peki bu yorumunuz için teşekkür ederim. bir sorum daha olacak size bugün iş yerinde iş akdi imzaladık ancak belgede sözleşme tarihine yer verilmiş 02,04.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar yazıyor bu ne anlama gelmektedir ? yani her sene giriş çıkış mı yapılacak izin vs kıdem haklarımız yanacak mı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
26

Zübeyde Nur Yatgın - Yemek ve yol yardımları taşeron olduğunuz dönemde veriliyor ise kadroya geçtikten sonra da verilmelidir. İş kanununa göre; yemek ve yol yardımlarının artık verilmeyecek olması iş sözleşmeniz açısından esaslı değişiklik sayılır. Ancak sizin yazılı onayınızın alınması durumunda idare böyle bir değişikliğe gidebilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17670 numaralı kararına göre de işçilere verilen sosyal yardımın kaldırılması, iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Yine aynı kararda bizim de belirttiğimiz ölçüde yapılan bu yardımların ayni ya da nakdi ödenmesine yönelik ise; İşçiye yapılan yemek ve servis gibi aynî yardımın kaldırılıp yerine ikamesi nakdî ödeme yapılması ya da tam tersi nakdî servis ve yemek ücretinin kaldırılıp ikame olarak işyerinde yemek verilmesi yahut otobüs bileti verilmesi, işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, bu tür uygulamalar Medenî Kanun’un 2. maddesine aykırı olmamak koşuluyla esaslı değişiklik sayılmaz. Ancak yapılan sosyal yardımın, işverenin tek taraflı kararı ile niteliği değiştirilmeden miktarının düşürülmesi veya ödenmemesi, esaslı değişiklik sayılacağından buna yazılı onay vermeyen işçiye talep hakkı verecektir. İşçiye yapılan yemek ve servis gibi ayni yardımların kaldırılıp yerine nakdi ödeme yapılması esaslı bir değişiklik sayılmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
25

YILMAZ USTA - Merhabalar taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçişte iş yeri döner sermaye saymanlığından bize söylenene göre yemek ve yol yardımı kesilecekmiş bunu hangi duruma istinaden yapıyorlar? yemek ve yol yardımını kesme hakları var mı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
24

Zübeyde Nur Yatgın - Hizmet alım ihalelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde (taşeron oldukları döneme dair tis’nde) yol ve yemek yardımı alanlar almaya devam edecektir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
23

İnci cin - Taşerondan sendikaya geçen işçi yol yemek yardımı alabilecekmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
22

Zübeyde Nur Yatgın - Çalışma saatiniz haftalık 45 saat ise 45 saati aşan tüm çalışmalarınız için fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaksınız. Kadroya geçtikten sonra maaşlarınız kamu idareleri tarafından yatırılıp hesaplanacağından mağdur edileceğinizi düşünmüyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
21

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. 696 sayılı KKH gereğince; hizmet alım ihalelerinde geçen ”yapmakta olduğunuz işi” yapmaya devam edeceksiniz. Meslek kodu bildiriminiz de 696 sayılı KHK gereğince taşeron olduğunuz dönemde bildirilen kod ile aynı bildirilecektir. Fakat İdarelerin taşeron işçilerin gerçekte yapmakta oldukları işe uygun olarak pozisyon/unvan değişikliğini yapması yönünde, ilerleyen dönemde yasal düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.(sizin için de meslek kodunuzun aşçılık olarak bildirilmesi gerekmekte) Fakat bu durum şu an için geçerli olmadığından ve yine 696 sayılı KHK gereği mevcut ücret haklarınızla geçirileceğinizden herhangi bir maaş artışı olmayacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
20

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. 3 aylık sözleşmenizin süresi dolmuş. Yani kadroya geçişte tabi olduğunuz bir toplu iş sözleşmesi yok. Sizin durumunuzdaki işçiler ile kadrosuna geçirildikleri idareler arasında belirsiz süreli iş sözleşmeleri imzalanacak. Haklarınız bu sözleşmelere göre belirlenecek. Fakat mevcut ücret ve sosyal haklar ile kadroya geçirileceğinizden maaşınızın 1750 TL olarak devam etmesi muhtemeldir. Zaten sigortanız eski maaşınız üzerinden yatırılmış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
19

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İhale sözleşmeniz 12 ay olarak yapıldı ise yani hizmet sözleşmenizde yıl boyunca devam etme şartı var ise siz de sürekli işçi statüsüne geçirileceksiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
18

baris - Ben okuldatemizlik ve teknik olarak çalışıyorum acaba devamli kadroda olcak yoksa sadece gecicimi olcak yazın da boya tatilat yapıyorum devamli ordayım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
17

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İşçilere yol yardımı ya nakdi ya da ayni surette yapılmaktadır. Şöyle ki hem servis hakkından yararlanıp hem de yol yardımına dair ücret alamazsınız. Kadroya geçtikten sonra sizin ihale sözleşmenize göre yol ve yemek yardımınız ne şekilde yapılıyor ise o şekilde ödenmeye devam edecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
16

Anıl Aycı - Merhabalar.Çalıştığım kamu kuruluşundaki taşeron işçilere aylık 160 TL yol yardımı yapılmakta.Bu verilen yol yardımı,idare tarafından maaşımdan direk kesiliyor ve memurların kullandığı personel servisini kullanıyorum.Sorum şu :Kadroya geçtikten sonraki durumum nasıl olacaktır? Servis kullanmaya devam etmem durumunda,idare maaşımdan yol yardımını kesmeye devam edecek mi ? Yoksa kesinti olmayacak,servisten ücretsiz yararlanacak ve 160 TL fazla maaş mı alacağım? Bu konuda beni aydınlatabilirseniz çok memnun olurum.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
15

Mehmet - Merhaba .ben bi kurumda temizlikçi olarak calisiyorum ama aşçılik yapiyorum suan kadro kapsaminda da temizlikci gozukmekteyim kadro aldigim zaman aşçı olarak gozukebilirmiyim eger olursa maasda bi farklilik olur mu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
14

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Sürekli işçi kadrosuna, mevcut ücret ve sosyal haklarınızla geçecek ve yapmakta olduğunuz işi yapmaya devam edeceksiniz. Fakat kadroya geçtikten sonra İdare gerekli gördüğü takdirde sizi başka bir işte görevlendirebilir. Yapılan görev değişikliği mali ve sosyal haklarınızda bir değişiklik yaratmayacaktır. Sürekli işçi kadrosunda eğitim durumunuz ve yaptığınız işe bağlı olarak terfi, nakil, eş durumundan tayin, görevde yükselme gibi haklarınız bulunmamaktadır. Yani işe hangi unvan ve pozisyon ile başlarsanız, (Maliye Bakanlığı ve DPB tarafından vize edilen pozisyon/unvan) emekli olana dek o şekilde devam edeceksiniz. Fakat sizin durumunuzda bir husus daha var. Meslek kodunuz taşeron firma tarafından yanlış bildirilmiş olabilir. İdare kadroya geçtiğinizde,(böyle bir yanlışlık varsa) fiilen yapmakta olduğunuz işi doğru bildirerek meslek kodunuzu sonradan düzeltebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
13

Demet - Temizlik olarak Biz saat 5 ve 7 arasi ayda 8 saat fazla mesai yapiyoruz ayda 2 kezde 8er saat olmak uzere toplam 16 saat fazla mesai yapiyoruz fakat hic para alamiyoruz kadrolu olduktan sonradami bu boyle devam edecektir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
12

Demet - Ve sunuda belirtmek istiyorum. Ayni isi yaptigim arkadaslarimdan hep dusuk maas aldim en az 400 lira fark var bu boylemi devam eder

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
11

Demet - Merhabalar ben temizlik sirketinden ise basladim fakat hic temizlikte calismadim 6 yildir verigiris olarak calisiyorum sirketim temizlik oldugundan kadrom temizlikten geldi. Unvan degisikligi hic olmayacakmi yada mahkeme yoluna gitsem bisey yapamazmiyim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
10

suleyman caliskan - Merhaba ben bir üniversitede çalışmaktayım yılbaşından önce 1750 tl alıyordum yılbaşında yapılan sözleşme 3 aylık oldu bizim maaşlar 2000 telden yattı ama sigorta asgari ucretten yapılmış budurumda kadroya geçtiğimizde maaslarimiz ne olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
09

Ali Hikmet UĞURLU - Merhaba işçi kadrosunda olanlar için maaşlar çalıştıktan sonra ödenmektedir. Kamu işyerlerinde maaş ödeme dönemleri ayın 15-14’ü olarak gerçekleşmektedir. Yani ilk maaşınızı 15 Nisan 2018 tarihinde KIST olarak alacaksınız. Maaş ödeme dönemleri kurum tarafından değiştirilmek istenirse ayın 1-30’u olarak da maaş döneminiz olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
07

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dün bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında emekliliği gelmiş ama emeklilik işlemlerini gerçekleştirmememiş işçilerin geçişlerinin sağlanacağını ifade etti. Konu ile alakalı https://www.kamuiscileri.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-eski-hukumlu-iscilere-dair-aciklamalarda-bulundu-2586.html haberimizi incelediğinizde göreceksiniz. Sizin durumunuzda olan işçilerin haklarını yeni bir KHK ile düzenleyecekleri kanaatindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
06

ela çidem - Merhaba Zübeyde hanım. Ben bir belediyede çalışan engelli personelim beni SGK ya gönderdiler. Erken emekliliğe hak kazanmışsınız dediler. Benim yaşım çok genç çalışmaya ihtiyacım var. Kime sorsam bilmiyorum diyor. Bende size sormak istedim. Kadro benim hayalimdi. Yeni çıkan yasa kapsamında biz engelliler olarak geçemiyoruz. Bizim için yasaya ek bir madde geldimi.? Lütfen bana bir cevap yazın. :(

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
05

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Siz kadroya geçmeden yararlandığınız toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi dolmuş. Bu sebeple, ücret ve mali haklarınız mevcut iş kolunuzda uygulanan ve, süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesindeki mali yardım hükümlerine göre belirlenecektir. Yani mevcut mali ve sosyal haklarınız ile birlikte sürekli işçi kadrosuna geçirileceksiniz. Kadroya geçiş tarihinden önce almakta olduğunuz brüt ücret ve yan haklar (yemek, yol) neyse onlar aynen ödenecektir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
04

Salih - Merhaba ben 112 de ambulas soforu olarak calismaktayim. Ancak 3 yillik sozlesmem 31.12.2017 de bitti. Sozlesme yenilenmedigi icin bu 3 aylik surede sendikanin verdigi haklardan faydalanmiyoruz. Maasimiz 2.400 den 1900 tl ye dustu. 4d kadrosuna gecerken ucretlerimiz nasil belirlenecek. Yardimlarinizi rica ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
03

hasan eren - Çok teşekkür ederim İlginiz İçin Ali Hikmet UĞURLU Bey

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
02

Ali Hikmet UĞURLU - Merhaba mevcut mali ve sosyal haklarınız ile birlikte sürekli işçi kadrosuna geçirileceksiniz. Kadroya geçiş tarihinden önce almakta olduğunuz brüt ücret ve yan haklar (yemek, yol) neyse onlar aynen ödenecektir. Ayrıca devam eden toplu iş sözleşmesi varsa süresi bitene kadar bu toplu sözleşmesinin ücretleri ödenir. Bunun dışında unvan/pozisyon değişikliği, terfi, tayin durumu söz konusu olmayacağından ücretiniz de değişmez. Toplu sözleşmeler ile her yıl hükümet ve sendika arasında belirlenen zam oranında artış yapılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26
01

hasan eren - Merhabalar taşeron yasası çıktığından beri bu siteyi takip ediyorum çok faydalı bilgiler veriyorsunuz teşekkür ederim.

Ben bir kamu hastanesinde taşeron işçi olarak 13 yıldır ekip sorumlusu olarak çalışmaktayım 3 yılda bir ihale yapılıyor ve ihale şartnamesinde özellikleri belirtilen ekip sorumlusu asgari ücretin %35 fazlasını alıyor 13 yıldır bu farkı ben alıyorum halende almaktayım. Sorum: 2 Nisanda kadroya geçerken %35 farkım korunur mu? Yoksa direk asgari ücretten mi geçiş yaparım idarenin inisiyatifinde olan bir şey var mı? geçiş ücretleri belirlenirken ne temel alınacak cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:26