4-D Sürekli İşçilere Yol Harcırahı (Görev Yolluğu) Ödenir mi? İşçilerin Geçici ve Sürekli Yol Harcırahı Nasıl Belirlenir? Sürekli İşçilere Ödenecek Harcırah Miktarı Ne Kadar Olacaktır?

İşçilere görev yolluğu ödenir mi? İşçilerin geçici ve sürekli yol harcırahı nasıl hesaplanır? İşçilerin harcırah miktarı ne kadar olacaktır?

İşçilerin görevli bulunduğu yerden geçici bir görevle başka yerlere gönderilmesi veya görev yerinin değiştirilmesi dolayısıyla yol masrafı, yer değiştirme masrafı gibi harcamalar karşılığında duruma bağlı olarak “görev yolluğu” veya diğer adıyla “yol harcırahı” alıp alamayacağı, alacaksa bu görev yolluğunun ne kadar olması gerektiği açıklığa kavuşturulması gereken bir husustur.

Kurumlardan ve işçilerden; “4-D sürekli işçilere Yol Harcırahı (Görev Yolluğu) ödenir mi?”, “İşçilerin geçici ve sürekli yol harcırahı nasıl belirlenir?”, “Sürekli işçilere ödenecek harcırah miktarı ne kadar olacaktır?” gibi sorulara sık sık muhatap olmaktayız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; 13/06/2018 tarih ve 77078042-125.03-(523-2223)-4860 sayılı yazısı ile taşerondan kadroya geçen işçilerin de görev yolluğu alabileceğini açıklamış ve Bakanlığın yazısında şu ifadelere yer verilmiştir:

 “Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.”

Dolayısıyla kamu kurumlarındaki eski kadrolu sürekli işçilerle beraber; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında taşeron işçi olarak çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23’üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan işçilere de memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, geçici görev yolluğu ödenmesine imkân bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘100 Soruda Harcırah Rehberi’nde, işçilerin yol harcırahı hususu açıklığı kavuşturuldu.

Buna göre; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, “Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar” harcırah verilecek kişiler arasında sayılmış, “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinin (d) bendinde de hizmetli; “Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler” olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla sürekli işçilerin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ‘harcırah verilecek kimseler’ arasında olduğu açıktır.

Öte yandan, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 14’üncü maddesinde, kurumlara ait bir vazifenin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla geçici nitelikte başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı yeme ve yatma ücretleri ile taşıt giderleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir.

Bu bağlamda, Harcırah Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (d) bendine göre, iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler “hizmetli” olarak kabul edilmiş olup, söz konusu bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı yapılmaması nedeniyle, her iki durumda da kamu kurumlarındaki işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer almalarından dolayı, memuriyet mahalleri dışında bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğuna hak kazanacakları söylenebilir.

Bu yazının PDF formatı için tıklayınız

İŞÇİLERİN HARCIRAHI NASIL HESAPLANIR?

İşçilerin harcırahının nasıl hesaplanması gerektiği, Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Rehberde şu şekilde yer almaktadır:

“6245 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (d) bendinde, “hizmetli”, personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında da “Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4’üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, işçilerin harcırahının, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine, gündelik ile çalışmaları halinde de gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanması; ancak, bu şekilde hesaplanan harcırahların hiçbir suretle 4’üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Sürekli görev yolluğunun, bir göreve naklen atanan işçilere eski görev mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9’uncu maddesinde naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyet mahallerinden yeni memuriyet mahalline kadar sürekli görev yolluğu verileceği, 10’uncu maddesinin (1) numaralı bendinde de yurt içindeki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinin birlikte verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle sürekli görev yolluğu işçinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 3’üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde memur ve hizmetlinin tanımı yapılmış olup, bu tanıma göre; “Memur; personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç), Hizmetli; personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler,” olarak tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar olan giderlerine karşılık olarak verilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca da harcırah verilecek kişiler sayılmış olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanununa göre görev yapan işçiler hizmetli tanımı içerisinde yer almaktadır.

HARCIRAH MİKTARI NE KADAR OLACAKTIR?

Bu itibarla, kamuda çalışan işçilerin harcırahı hesaplanırken yapılacak hesaplamalarda hizmetli olarak tanımlanan kişilere ilişkin yapılan düzenlemelerin esas alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 6245 sayılı Kanunun “Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan, hizmetlilerin harcırahının, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanacağı, bunların harcırahlarının hiçbir suretle 4’üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemeyeceğine yönelik hüküm uyarınca, kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici ve sürekli  görev yolluklarında almış oldukları maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacağını ve işçiye ödenecek geçici ve sürekli görev yolluğundaki günlük yevmiye tutarının hiçbir şekilde dördüncü derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyeceğini ifade edebiliriz.

Bu bağlamda, 2020 yılında kamuda çalışan işçiler geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu hesaplamalarında, 2020 yılı Bütçe Kanunu (H) cetvelinde yer alan yevmiye tutarlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu nedenle, kamuda çalışan işçilere geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğu ödeneceğine yönelik hukuki düzenlemenin kaynağının ise, 6245 sayılı Harcırah Kanunu olduğunu söyleyebiliriz.

Açıklandığı üzere, 6245 sayılı Kanun uyarınca, kamu işçilerine yapılacak ödemelerde hizmetlilere ödenecek harcırah (gündelik) tutarlarının esas alınması gerekmektedir. Hizmetlilere ödenecek gündelik miktarlarının ne olduğu ise, 6245 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde açıklanmış olup, bu bağlamda, 2020 yılında geçici görevle görevlendirilen veya naklen atanan ve sürekli görev yolluğu ödenecek olan işçilerin alabilecekleri gündelik miktarları “Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15” TL, buna karşın “Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35” TL şeklinde belirlenmiştir.

Buna göre, işçilerin sürekli ve geçici görevde alabilecekleri gündelik yevmiye tutarları maaşlarına en yakın memur maaşına göre belirlenecek ancak her halükarda gündelik tutarı 43,35TLyi aşamayacaktır.”

SONUÇ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın hazırladığı rehberi de göz önüne alarak; kamu kurumlarındaki eski kadrolu sürekli işçilerle birlikte 696 KHK ile merkezi kurumlarda kadroya geçen işçilerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ‘harcırah verilecek kimseler’ arasında olduğunu, kamuda çalışan işçilere geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğu ödenmesinin hukuki dayanağının 6245 sayılı Harcırah Kanunu olduğunu ve bu kişilerin memuriyet mahalleri dışında bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri veya naklen atanmaları halinde, yeni görev mahallerine taşınma ve zorunlu giderlerine karşılık olarak görev yolluğunun (harcırah) ödenebileceğini değerlendiriyoruz.

Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın yaptığı değerlendirmeye göre; kamu kurumlarında çalışan işçilerin harcırah miktarını hesaplarken, kamu kurumlarında memur olarak çalışan ve  hizmetli statüsünde yer alan kişilere ilişkin düzenlemelerin esas alınması gerektiği; bu kapsamda 2020 yılında işçilerin alabilecekleri gündelik harcırah miktarlarının maaşlarına en yakın memur maaşına göre belirlenecek şekilde günlük 42,15 TL olduğunu, ancak her halükarda günlük harcırah tutarının 43,35 TL’yi aşamayacağını değerlendirmekteyiz.

 

 

 

Ekli Dosyalar

24 Kas 2020 - 12:04 - Kamu İşçi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.