Sendikaların Kamu İşçileri İçin Talep Ettikleri Zam Oranları Belli Oldu!

Türk İş ve Hak İş, 2021-2022 yıllarında kamu işçileri için en düşük ne kadar brüt ücret istedi? Sendikaların talep ettiği zam oranı ne kadar oldu? Sendikaların sosyal yardım taleplerinde neler var?

Sendikalar, kamu kurumlarında çalışan 700 bin işçinin 2021 ve 2022 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturdu.

Sendikalar ile Çalışma Bakanlığı arasında yürütülecek görüşmelerin ardından, bu talepler baz alınarak 2021-2022 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu üyesi sendika Genel Başkanları, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya geldi.  İmzalanacak toplu iş sözleşmeleri hakkında görüş ve taleplerini gözden geçiren heyet, HAK-İŞ konfederasyonu ile birlikte kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin 2021 ve 2022 yılı maaş zamları için ortak talep metnini oluşturdu.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat BİLGİN ile bir araya gelen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyeti, 2021-2022 yıllarında kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL’ye yükseltilmesi, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+ %3 refah payı talep etti. Ayrıca sosyal yardım ödemelerinde içinde bulunduğu idari ve mali taleplerde bulunuldu.

 İşte Türk İş ile Hak İş’in ortak talepleri:  

1- TABAN ÜCRET

Bu kapsamda olan tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4.800 TL’ye çekilecektir.

Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında olmayacaktır.

İşe giriş ücreti; ikinci, üçüncü ve dördüncü altışar aylık dönemde, ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak belirlenecektir.

2- KIDEM ZAMMI

Düşük ücretlerde çekme işlemi (taban ücret) yapıldıktan sonra, işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için kıdem zammı 35 TL/ay olarak uygulanacaktır.

3- ÜCRET ZAMMI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin ücretlerine (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra, aylık brüt çıplak ücretlerine,  yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı yapılır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

4- EK ÖDEME  

Toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ayı içinde 1.500 TL ve Eylül ayı içinde 1.500 TL olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere “ek ödeme” yapılır.

5- SOSYAL YARDIMLAR

1. Yıl2. Yıl
a)Sosyal Yardım:700 TL/Ay800 TL/Ay
b)Yemek Parası:    20 TL/ Gün    25 TL/ Gün
c)Giyim Yardımı:700 TL/Yıl800 TL/Yıl
d)Aile ve Çocuk Yardımı:Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir.
e)Bayram Yardımı:Her yıl Ramazan Bayramında 1.000 TL ve Kurban Bayramında 1.500 TL ödenir.
f)Yol Yardımı:Servis sağlanamadığı durumlarda işe bir gidiş-bir geliş ücreti belediye rayiç bedel üzerinden ödenir.
g)İşin Gerektirdiği Belgeler:İşçilerin, görev tanımlarındaki işleri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler işverence karşılanır.
h)Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır.
i)Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.
j)Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.

 

6- 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN DURUMU

İlk defa toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinde de, işbu kapsamda belirlenen sosyal yardım ödemeleri uygulanacaktır. Bu kapsamdaki işçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte toplam 112 gün ikramiye ödenecektir.

7- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.

8- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere, belirlenen işbu ücret ve sosyal yardım artışları, imza tarihinden itibaren, avans niteliğinde ödenir.

9- GECE DÖNEMİ ÇALIŞMASI

Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 20 zamlı ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranın üzerinde olması durumunda, yüksek olan oran uygulanır.

10- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ve ÖDENMESİ

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve Dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden 8 saati geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir. 

Mevcut uygulamanın, bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

11- KAPSAM

Belediyeler ile belediye kuruluşları ve şirketleri işbu protokol kapsamında değildir.

  • MÜZAKERELERDE SENDİKALARIN DOĞRUDAN GÖRÜŞECEĞİ KONULAR

 12- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

Kamu Çerçeve Protokolü ile düzenlenen hususların dışında kalan konularda,  işyeri/işletme/işkoluna özgü olan ücret, skala ayarlaması,  iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi,  işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb. mali hükümler ile çalışma ilişkileri gibi sorunlar, toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.

  • GENEL TALEPLER

13- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan ve fakat halen KİT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler, kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrosuna alınacak ve böylece kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sonlandırılacaktır.

14- GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilecektir.   

15- 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI

  • Re’sen emekliliğin önlenmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. İşçiler, yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile, Anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde, diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edeceklerdir.
  • İşçilerin hastalık, eş vb. zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapabilmesi, gerekli durumlarda tayin hakkı verilmesi sağlanacaktır.
  • Engellilik durumu, sağlık durumu vb. zorunlu hallerde işçinin talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılır.

 16- GELİR VERGİSİNDE İŞÇİ LEHİNE DÜZENLEME

Mevcut gelir vergisi tarife ve oranlarının işçiler lehine iyileştirilmesi için düzenleneme yapılacaktır. Bu kapsamda vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak gelir vergisinin ücretliler açısından birinci dilim olan yüzde 15 oranında sabitlenmeli ve bundan sonraki oranlardaki vergi mükellefiyeti işveren tarafından karşılanmalıdır.

17- DAYANIŞMA AİDATI ve ÇERÇEVE PROTOKÖLÜN BAĞLAYICILIĞI

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma süreçlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılacaktır. Uygulama sorunları Kamu İşveren Sendikası ile giderilecektir.

6356 Sayılı STİS Kanunu Ek Madde 2 ile getirilen ve hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında, işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere imzalanacak kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün bağlayıcı niteliği konusunda gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

Not: Müzakereler sırasında Konfederasyonlarımız gerektiğinde yeni tekliflerde bulunabilecektir.

 

 

31 May 2021 - 14:09 - Sendika Haberleri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.