Taşeron İşçilerin Güvenlik Arşiv Sonuçları Komisyonlarca Nasıl Değerlendirilmelidir?

Tespit komisyonları sürekli işçi kadrosuna geçecek taşeron işçiler hakkındaki arşiv araştırma sonuçlarını nasıl değerlendirecek? Sabıka kaydı çıkan her işçi kapsam dışına bırakılabilir mi? Ölçü ne olmalıdır? Arşiv araştırma sonuçları ile memur olma yeterliliğini düzenleyen 657 Sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi’nin A bendin

Haber albümü için resme tıklayın

Ali Hikmet UĞURLU

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı

GİRİŞ

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri hızla ilerliyor. Kadroya geçişte bir kriter olarak belirtilen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması” sonuçları İdarelere ulaşmaya başladı.

Tespit komisyonları sürekli işçi kadrosuna geçecek taşeron işçiler hakkındaki arşiv araştırma sonuçlarını nasıl değerlendirecek? Sabıka kaydı çıkan her işçi kapsam dışına bırakılabilir mi? Ölçü ne olmalıdır? Arşiv araştırma sonuçları ile memur olma yeterliliğini düzenleyen 657 Sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi’nin A bendinin 5. Maddesi arasındaki bağ nasıl kurulacaktır?

Bu makalemizde yukarıdaki soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

TESPİT KOMİSYONU DEĞERLENDİRMEYİ NEYE GÖRE YAPACAK?

Arşiv araştırması, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde şu şekilde tanımlanmıştır.

“Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını ifade eder.”

Buradan açıkça anlaşılacağı üzere, kişi hakkındaki adli sicil kayıtları, kişinin geçirdiği soruşturma, kovuşturma ve aranıp aranmadığına ilişkin bilgiler, arşiv araştırmasıyla tespit edilen temel bulgulardır.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) uygulama usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ’de Tespit Komisyonlarına arşiv araştırma sonuçlarını değerlendirme görev ve sorumluluğu verilmektedir. Tebliğ’in 7. ve 32. maddelerinde sürekli işçi kadrolarına başvuran taşeron işçilerle ilgili arşiv araştırması yapılacağı belirtildikten sonra, “… İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlık ve merkezi Ankara’da bulunan idareler için Emniyet Genel Müdürlüğü, illerde ise Valilikler tarafından yapılan arşiv araştırma sonuçları, işçiyle ilgili kabul veya ret verilmesi yönünde bir hüküm ya da kanaat içermemekte, sabıka kaydı ve diğer bilgiler derlenerek bunların değerlendirilmesi Tespit Komisyonlarına bırakılmaktadır.

Ancak Tespit Komisyonlarının arşiv araştırma sonuçlarını hangi esaslara göre değerlendireceğine ilişkin Tebliğ’de bir hüküm yoktur. Bu durumda bazı Tespit Komisyonları, sabıka kaydı çıkan her işçiyi eleme yoluna gidebilmektedir.

MEMURLAR İÇİN GEÇERLİ OLAN HÜKÜMLER, TAŞERON İŞÇİLER İÇİN DE GEÇERLİ KABUL EDİLMELİDİR

Tebliğ’in ‘Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi’ başlıklı 5. Maddesi’nin a bendindeki şu hüküm yer almaktadır.

“a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,”

Bu madde ile 657 Sayılı Kanunu’nun devlet memurluğuna kabulde aradığı şartların, yaş ve eğitim dışında taşeron işçiler için de aranması benimsenmiştir. Bu nedenle devlet memurluğuna kabule ilişkin esaslar, emsal kabul edilmeli, taşeron işçilerin durumu da aynı kapsamda değerlendirilmelidir.

Bu aşamada 657 Sayılı Kanunu’nun devlet memurluğuna kabule ilişkin 48/A-5 Maddesi’ne bakılmadır. Madde metni şu şekildedir;

“Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

Buna göre taşeron işçinin kadroya alınabilmesi için,

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması,
  • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemiş olmaması,
  • Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkumiyet almış olmaması gerekir.

CEZASI, PARA CEZASINA ÇEVRİLİP ERTELENENLERİN DURUMU NE OLACAKTIR?

Tartışmalı durumlar içinse Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) görüşlerine başvurmak gerekmektedir. DPB’nin 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlar kapsamında yer alan hırsızlık suçundan ceza almış, ancak cezası para cezasına çevrilerek ertelenmiş olanların da memuriyete girişinde engel bulunmadığı yönünde görüşü söz konusudur. Başkanlığın, 13/01/2015-168 tarih ve sayılı görüşünde şu ifadelere yer verilmiştir.

“Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ilgilinin elektrik hırsızlık suçunu işlemiş olduğu tarihte yürürlükte bulunan 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince cezasının paraya çevrilerek ertelenmiş olması sebebiyle, bu durumunun memuriyete girişte engel teşkil etmeyeceği mütalaa edilmektedir.”

Sonuç itibariyle “zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık” suçlarından ceza almış, ancak cezası paraya çevrilerek ertelenmiş (tecil edilmiş) taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde bir engel yoktur.

BİR YILDAN AZ HAPİS CEZASI ALMIŞ OLANLARIN DURUMU NE OLACAKTIR?

Devlet Personel Başkanlığı’nın 26/02/2015-1408 tarih ve sayılı görüş yazısında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5 maddesinde sayılan nitelikteki suçlar dışında herhangi bir suçtan dolayı bir yıldan daha az hapis cezası alanların devlet memuru olarak atanabilecekleri belirtilmektedir. Bu görüş yazısında şöyle denilmektedir.

“Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgili hakkında verilen hapis cezalarının 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlar kapsamında yer almaması ve 1 yıldan az süreli olması sebebiyle atamasının yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığı mütalaa edilmektedir.”

Kasten işlenen suçlar nedeniyle bir yıldan az hapis cezası alan taşeron işçilerin kadroya geçişinde bir engel yoktur.

Ancak işlenen suç 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlardan ise (zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık) kadroya geçiş başvurusunun reddedilmesi gerekir.

MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ALDIRMIŞ OLANLARIN DURUMU NE OLACAKTIR?

Memnu hakların iadesi, kişinin ceza nedeniyle yasaklanmış haklarının geri verilmesidir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun “Yasaklanmış hakların geri verilmesi” başlıklı 13/A maddesinde;

(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla,

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,

b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, gerekir.

(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.

(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.

(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir.

(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir.

(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.

Yukarıdaki Kanun maddesi düzenlemesine göre memnu hakların iadesi kararı aldırmış olanların memur olmasında engel bir durum olup olmadığı konusunda, Danıştay İdari Dava Daireleri’nin 17/11/2011 tarihli ve E: 2007/2368 ve K: 2011/1214 sayılı kararında,

Memnu hakların iadesi kararı, 657 sayılı Kanunun anılan 48/A-5. maddesinde sayılan yüz kızartıcı suçlar dışında kalan suçlar bakımından devlet memuru olabilme koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük olarak ortadan kaldırmakta…” denilmektedir.

Danıştay’ın bu kararı ile temel bir hüküm bina edilmiş, 657 Sayılı Kanunun 48/A-5 maddesindeki kısıtlayıcı hükümlerin, yüz kızartıcı suçlar hariç, memnu (yasaklı) hakların iadesi kararı aldırmış olan kişiler açısından memuriyete engel olmayacağı karara bağlanmıştır.

DPB’nin 21/07/2015 tarih 4917 sayılı görüşünde ise;

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kasten işlediğiniz suç dolayısıyla 1 yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkum olmanız nedeniyle, ancak 5352 sayılı Kanunun 13/A maddesi uyarınca yasaklanmış hakların iadesi kararı verilmiş olması durumunda, Devlet memuru olarak atanabileceğiniz mütalaa edilmektedir” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Tespit Komisyonlarının yasaklı hakların iadesi kararı almış olan taşeron işçilerin durumunu ayrıca değerlendirmesi ve Danıştay kararına göre uygulama yapması gerekmektedir.

 

SONUÇ

Arşiv araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, Tespit Komisyonlarının görev ve sorumlulukları kapsamındadır. Bu yetki başka bir kişi veya kurula da verilmemiştir. Komisyonların, bu görevi yerine getirirken 657 Sayılı Kanun’un 48/A5 maddesiyle bağ kurmaları, Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerini de dikkate alarak karar vermeleri gerekmektedir.

Tespit komisyonlarınca karar alınırken, taşeron işçiye verilen hapis cezası para cezasına çevrilmişse, hükmün açıklanması geriye bırakılmışsa, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa veya kasten işlenmeyen suçtan dolayı bir yılın üzerinde mahkûmiyet varsa bile bu durumların “memuriyete (kadroya geçişe) engel teşkil etmediği” bilinmelidir.

Hakkında memuriyete engel teşkil edecek şekilde kasten işlenmiş bir suçtan dolayı, bir yıldan fazla süreli mahkumiyet kararı olan taşeron işçilerin, “yasaklanmış hakların iadesi kararı” almış olup olmadıklarına bakılarak ayrıca değerlendirme yapılmalıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle tespit komisyonu tarafından başvurusu reddedilen taşeron işçilerin, verilen bu karara karşı 60 gün içinde İdare mahkemesine dava yoluna gitme hakları vardır. Yargılama neticesinde güvenlik soruşturması ve arşiv kayıtlarının memuriyete (kadroya alınmalarına) engel teşkil etmediğinin anlaşılması halinde ise taşeron işçinin mahkeme kararıyla kadroya alınması ve bu süre zarfında mahrum kaldığı tüm özlük ve maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi söz konusu olabilecektir.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

YASAL UYARI

Bu çalışma Kamutech Yazılım A.Ş. mevzuat grubu uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Makalenin her türlü yayın hakkı Kamutech Yazılım A.Ş.'ye aittir. Kaynak göstermek ve link vermek kaydıyla alıntı yapılabilir.

Ekli Dosyalar

24 Şub 2018 - 10:15 - Kamu İşçi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.

243

İhsan Gezer - Yargı süreci devam ediyor. Mahkeme kararı herkes için bağlayıcıdır. Yargı sürecini beklemenizi öneririz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
242

Emir - Merhaba nisan ayındaki belediye şirketlerine geçişteki işlemlerde sakincalı göründüm hiç bir karakol kaydım herhangi bir illegal veye legal siyasi bir partiyle örgütle baglatım olmamasina ragmen sakıncalı göründüm. Sonrasında çalıstigim belediyenin parti genel başkanı güvenlik soruşturmasından dolayi kimse işinden olmayacak dedi ve bizi tekrar geri aldılar ve nedenini ögrenemedik. Benim sorum şu yönde bu güvenlik arşiv soruşturmasını daha sonraki süreçde benim önüme koyup seni işten çikartiyoruz diyebilme yetkisi varmıdır belediyenin bunun ögenmek istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
241

Zübeyde Nur Yatgın - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanıza, gıyabınızda ilerleyen dava dosyaları etki edecektir. Yani bu bilgiler kuruma ulaşır. Alıp almamak kurumun inisiyatifinde. Fakat olumsuz olması durumunda idarenin eylem ve işlemlerine yargı yolu açık. İdari dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
240

Mustafa - Merhabalar.ben eski hukumluyum yuzkizartici suçtan 6/7 dosyam var 2014 ceza evinden çıktım.saglik bakanlığı kura usulunden nigdeyi kazandım güvenlik ve arşiv soruşturma sürüyor işimin olma ihtimali nekadar bani aydinlata bilirmisiniz tşk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
239

Metin Öztürk - 30.05.2003 suç tarihi 20.02.2014 karara bağlandı 342/1 645/6 ertelendi 765 sayılı kanun 23.01.2018 aynı mahkemeden yasaklanmış haklarımı geri aldım fakat taşeron olarak çalıştığım kurum kadroya geçmeme engel mahkümiyetin dedi ve işten çıkışım verildi bende idari mahkeme ye dava açtım esasen baki olmamış sayılacağından dolayı sizce nasıl bir karar çıkar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
238

Mehmet - Merhaba benim 2016/1/28 tarihinde Ağır ceza mahkemesinde Şahsımla beraber tanımadığım 23 kişiye dava açıldı. Dava sürecinde Kamuda işci olarak atandım daha sonra beraat eden davam sebebiyle komisyon tarafından atamam iptal edildi. Tebligattan sonra mahkeme sonucu ben beraat ettim grupta 4 kişi ceza aldı. Akabinde dava bölge idare mahkemesine gitti. Dava şuan inceleme aşamasında ve ben başka bir kuruma KPSS atandım güvenlik soruşturmam başlamış bulunmakta. Beni tedirgin eden konu benim beraat ettiğim davanın İstinaf mahkemesine gitmesi yeni atandığım kurumda olumsuzluk teşkil edermi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
237

mehmet - selam ali abi az içimize su serptin 3 yıl 8 ay taşaron ve 4 d olarak 4 5 ay gibi çalıştım arşifde 1 yıl 8 ay erteli ceza var 2018 /8/14 iş aktime son verildi içmek için aldığım sigarayı 5607 ve 4733 sayılı kanuna muhalefet te 1 yıl 8 ay ceza verdiler derdi mi anlattım polis ve hakim allamak istedikleri gibi anlayıp bu 1 yıl 8 ay erteli cezayı verdiler çalışmış olduğum huzur evine dönme imkanım var mı abi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
236

Halil - Cinsel taciz sucundan dolayı 1860 tl para adlı para cezası aldimarsiv kaydında forulmekte resmi kuruma ise girmekte sıkıntı olurmu. Cinsel taciz. Istismar saldırı yada tecavüz değil 3 aydan 5 yıla kadar diye bahsediliyor ben sadece 1860 tl adlı para cezası 1 yılın altındaki suçlar kapsamına giriyor mu.

Teşekkür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
235

Zübeyde Nur Yatgın - İcralık olmanız kadroya geçişinizin önünde bir engel teşkil etmez fakat tazyik cezası için biz bir hüküm veremeyiz. Hakkınızda kesinleşmiş yargı kararları güvenlik soruşturmanızda edinilen bilgiler arasındadır fakat, alıp almamak kurumunuzun inisiyatifinde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
234

Ali - Benm daha once ozerimde sirket vardi batti mal varliginda bulunmadim 2 ay 15 gun tazik cezasi aldim kadrumu engel olurmu ayretten birde icra lig I’m maas 4/1 kesiliyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
233

Abdullah - Merhaba 2011 talihsiz bi teror suclamasi yuzunden 3 gun gozalti sonrasi serbest birakildim sonra tazminat davasi actim bu kazandim parami cebime koydum bu guvenlik sorusturmasinda red yememin sebebimidir.itiraza ek olarak su dum 4 aydir bekliyom bu komisyon baktigi her dosyayi gununde gonderiyormu yoksa ohalkomisyonubaskanligi altinda red veya ise iade resmi gazete yayinlaniyo nasil oluyo bilgilendirirmisiniz.tesekurler simdiden bilginiz icin iyi calismalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
232

Recep - Uyuşturudan denetim serbestlik aldım ve aradan 5 sene gecti dosyam arşive kaldırılmış. Bu durumda memuriyete geçerken red kararı aldım eğer dava açsam bu davada olumlu bir yönü olurmu tekrardan kadroya alınabilirmiyim. Cvp ınızı bekliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
231

Zübeyde Nur Yatgın - TCK 22 gereği suç ve cezalar şahsidir, kimse başkasının suçundan dolayı sorumlu tutulmamalıdır. Fakat arşiv araştırmasında kişinin 1. derece yakınları araştırıldığından, ilgili suç anayasal düzene karşı işlenen suçlardan sayıldığından kurum bu istihbari bilgiye dayanarak sizi kadroya almama yönünde inisiyatif kullanabilir. Fakat idarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolu açık. 60 günlük süreyi geçirmeden iptal davası açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
230

Kuzey özden - Merhabalar sorum şu = diyelimki abisi yada kardeşi terör suçundan aranıyor fakat yurt dışına kaçıp iltica ettiği için bulunamıyor ve herhangi bir mahkumiyeti yada yargılamada yapılmamış bir kişi arşiv soruşturmasından dolayı kadrodan mahrum edilir mi? Abisi yada kardeşinin işlediği suçtan dolayı hiç bir suçu olmayan şu güne kadar karakola yolu hiç düşmeyen biri kadrodan yararlanabilecek mi? Yoksa kardeşinin suçu taşaron garibanıda ekmeğinden edecekmi? Teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
229

Zübeyde Nur Yatgın - Takdir yüce mahkemenin olmakla birlikte, idari dava açıp kazanarak göreve dönen bir çok personel var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
228

Zübeyde Nur Yatgın - Ceza kanunu açısından gerek cinsel saldırı gerek cinsel taciz; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmekte. İDARE BU BİLGİYE DAYANARAK TAKDİR YETKİSİNİ ALMAMA YÖNÜNDE KULLANABİLİR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
227

Yusuf açıkgöz - Düzenlemede cinsel saldırı ya da çocuğun cinsel istismarı yazıyor.teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
226

Yusuf açıkgöz - Peki bununla alakalı sizce ideri mahkeme ile geri dönüşüm sağlanabilir mi? Teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
225

Zübeyde Nur Yatgın - Cinsel taciz, çocuk istismarı gibi suçlardan yargılamanız yapıldığı için böyle bir karar verilmiş. İlgili suçlar eski hükümlü kapsamı dışında.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
224

yusuf açıkgöz - merhaba; benim sorum şu yaklaşık 10 yıl önce cep telefonu ile atttığım mesajlardan ötürü cinsel taciz suçundan yargılanıp 6 ay hapis cezası ya da 3600 tl para cezası aldım.son yapılan khk kapsamından arşiv araştırmasına takılarak işten çıkarıldım.bunun ile ilgili yorumunuz nedir? teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
223

Zübeyde Nur Yatgın - Mevcut konjonktürde bahsettiğiniz sebep güvenlik soruşturmasından elenmenize sebep olmuş olabilir. Fakat idarenin her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolu açık olduğundan idare mahkemesine konu ile ilgili 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
222

mekansiz - iyi çalışmalar aldığım son bilgi benim güvenlik soruşturmamin gelmeme nedeni 2014_27 ocak ve 20 mart tarihinde hesabında bir miktar para olması bu tarihten sonra herangi bir hesap hareketi yok ondan sonra hesap kapatılmış bu suç teşkil edermi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
221

Zübeyde Nur Yatgın - Mevcut konjonktürde bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz var fakat, bu sebeple güvenlik soruşturmanızın yahut arşiv araştırmanızın olumsuz sonuçlanması durumunda idarenin her türlü işlem ve eylemlerine yargı yolu açık olduğundan dava açma hakkınız bulunmakta. Umarım sıkıntı yaşamazsınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
220

Zübeyde Nur Yatgın - İşçi alacak davalarında öncelikle arabuluculuya sonrasında iş mahkemesine başvurursunuz. Fakat idare mahkemesine başvurmanız için böyle bir ön şart yok. Vakit kaybetmeden arabulucuya başvurun fakat; aynı zamanda idare mahkemesine de (güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanması ile ilgili) başvuru yapabilirsiniz. Süre şartlarını söz önünde bulundurursak vakit kaybetmeden işlemlerinizi başlatmanızı öneririm.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
219

Muhammet - Ben eski hükümlü evraglglml kurumu verdim yine red clktl mahkemeye bas vurdum arabuluculuk mahkemesi acllmadan idere mahkemeye bas vuramazslnlz denildi bi yardlmcl olursanlz sevinirim zaman benim alayhime işliyor 15 gün oldu red kagldl gelelim kaldl 45 gün arabuluculuk mahkemesi sonuclanmazsa ne olacak 45 gün icinde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
218

mekansiz - 2007 den beri sağlık sektöründe çalışmaktayım 2007 de çalışmaya başladığımda bağlı bulunduğum sirket banka asyada hesap açıp maaşımı ordan almaya başladım sunada hala çalışmaktayım kadroyada gectim yanlız benim güvenlik soruşturmam gelmedi banka asyada hesabim çıkarmışlar diye duydum 2015 yılında hesap kapatıldı dosyam komisyona gonderilmis olumsuz bir durum olurmu.bu durumda ne yapmalıyım sonuçta çalıştığın kurum açmış bu hesabı bugüne kadar herhangi bir suçtan dolayı sabikam olmadi olumsuz bir durum olurmu beni aydinlatirsaniz sevinirim çok stres yaşıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
217

mekansiz - iyi çalışmalar ben 2007 den beri sağlık sektöründe çalışmaktayım 2007 de çalışmaya başladığımda calistigim sirket banka asyada hesap açıp maaşımı ordan almaya başladım sunada hala çalışmaktayım yanlış benim güvenlik soruşturmada banka asyada hesabim cikti yanlız 2015 yılında hesap kapatılmış dosya komisyona gitti olumsuz bir durum olurmu.bu durumda ne yapmalıyım sonuçta çalıştığın kurum açmış bu hesabı bana bugüne kadar sabikakaydim hiç olmadi. çok stres yaşıyorum lütfen yardımcı olun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
216

Zübeyde Nur Yatgın - İdare mahkemesine 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
215

Zübeyde Nur Yatgın - Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara gönderilen yazı ile böyle bir karar alındı. Yazıda geçtiği gibi soruşturma sonucu olumsuz gelen işçilerin iş akitleri maalesef tazminatsız feshedilecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
214

Zübeyde Nur Yatgın - Konu ile ilgili 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden idare mahkemesine dava açabilirsiniz. Hukuki destek alabilirsiniz. Bunun ötesinde bir yorum yapamıyoruz maalesef.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
213

md - Mrb benm arsiv kaydimin olumsuz oldugu soylenerek isten cikarildim ancak sebebini bilmiyorum idare mahkemesine gitcem sizce beni neye istimaden isten cikarmis olabilirler suphelendikleri bisimi var ben anlayamadim sok oldum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
211

Cengiz demir - 2 nisan itibari ile isten cikartilmistuk.hapis yatmadim yani eski hukjmlu degilim adli sicilden dolayi red gelmisti ve il deki kuruma itiraz ettim ç bassavciligindan aldigim cezasi i yerine gwtirme belgesi i verdim ve orda benim. Evraklari kaydedip ankaraya gonderecgi dediler.baska bir arkadasim il mudurlugunden red aldi .yani kafam karisti iyiden .suan hala bejliyoruz ve bir muhatap bulamihoruz evRklar gervwkten gittimi yokda bende il mudurlugunde kaldimmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
210

Cengiz demir - Adli sicil yuzunde beklememiz devam ediyor acaba yeni bir. Bilgi varmi bakanliktan. Kendi kurumumuz bilgi paylasmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
209

Mehmet 21 - Merhaba Ali bey sormak istedigim konu hakinda bilgi almak .calistigimiz kurumda bazi arkadaslarin arşiv sorusturmalrinin gelmedigi ve idarece bu arkadaslara arsiv arastirma belgesinin gelmedigi hakinda bilgi verilip bazi belgelere imza atildi ve sonradan cikacak bir sorun oldugunda isten cikarilacaklarini beyaninda bulunulmustur bunun akibetini sizlerden ogrenebilirmiyim teşekkür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
208

Zübeyde Nur Yatgın - Güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanması durumunda; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolunun açık olduğunu unutmamakta fayda var. Yani bölge idare mahkemesine 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
207

serpil adıyaman - merhaba ben eşimle tartışma yasadım karsılıklı darp raporu aldık.daha sonra barışıp dilekce verdik.basıt yaralama dan.mahkeme tek celsede bitti. ama bize hakım beş yıl boyunca hiçbir olaya karışmama kararı verdi.karışırsanız 1500 tl para cezası verdi. ben tasorenden işe başladım .ama yeni guvenlik soruşturmaları gelmiş.bizden adli siçil kagıdı istediler.siçil kagıdım temiz görünüyor.ama komisyon kurulup karar verilecekmiş.acaba red gelirmi.gelirse nasıl bir yol izlemeliyim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
206

süreyya - merhaba devlet hastanesinde 5 yıldır çalışmaktaydım.kadroya geçişde arşiv araştırmasında uygun görülmediniz diyerek yazı geldi . itiraz dilekcesi yazdım .tekrar ret geldi. hakkımı nasıl aramam gerekiyor. bana yol gösterirseniz sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
205

kemal - merhaba ben uzman cavusum suan egitimdeyim benim 10 ayda mahkemem var hakaret sucundan müsteki sanıgız iki tarafda kufur etmeden acıldı dava güvenlik sorusturmami etkilermi sonuclanmadıgi icin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
204

Ümitsiz vaka - Hiç adli sicil kaydım Yok adıma mahkeme Yok belirtilen maddelerden red aldım ortada sebepte Yok 1.5 yaşında çocuğum var işsiz kaldım parada kalmadı Allahtan korkmazsam intihar düşünürdüm. Hangi örgütün mensubu olduğum belli değil .. mahkeme açtım avukatımda Yok kazanma ihtimalim de Yok gibi sizce ben yaşamayı hak ediyormuyum ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
203

Zübeyde Nur Yatgın - 60 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ GEÇMEDEN İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇABİLİRSİNİZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
202

Rumuz - Ali bey ben bir büyükşehir belediyesinde tasaron olarak çalışıyordum sonra bu kadro meselesi oldu bana red geldi .8 ay 27 gün sahte evrak ‘tan ceza yatmış tim suç tarihi 2006 ceza yattığım 2015 sonra çıktım tasaron ışe girdim. Bu belediye neden bana red diyor benim suçum terör değil cinsel istismar değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
201

Şahin Yıldız - Tehdit ve hakaret davasinda müşteki sanık olarak yargılandım ilk duruşma da şikayetlerden vazgeçildi hagb kararı çıktı beraat ettim herhangi para ceZasi verilmedi e dev UYAP da gözükmüyor dosya emniyetten GBT aldım orada da kayıt bulunamadı diyor bu turk silahlı kuvvetlerine girmeye engel mi assubayliga uzmanlığa

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/taseron-iscilerin-guvenlik-arsiv-sonuclari-komisyonlarca-nasil-degerlendirilmelidir-1959.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
200

Şahin Yıldız - Tehdit ve hakaret davasinda müşteki sanık olarak yargılandım ilk duruşma da şikayetlerden vazgeçildi hagb kararı çıktı beraat ettim herhangi para ceZasi verilmedi e dev UYAP da gözükmüyor dosya emniyetten GBT aldım orada da kayıt bulunamadı diyor bu turk silahlı kuvvetlerine girmeye engel mi assubayliga uzmanlığa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
199

Zübeyde Nur Yatgın - İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine yargı yolu açıktır. 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden dava açabilirsiniz. TCK 22. maddesi gereğince kardeşiniz suçlu dahi bulunsa; suç ve cezaların şahsiliği ilkesi gereği bu durum size yansıtılmamalıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
198

Erkan - Mrb kardesim daga terisler tarafinda kacirdilar ve geldi bir gun bile ceza almadi simdi askerligi bitmek uzere ben tahminimce bu yuzeden isten cikardilar neyapa bilirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
196

Zübeyde Nur Yatgın - Aldığınız idari para cezası güvenlik soruşturmanız açısından bir sıkıntı teşkil etmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
195

Ozan - Mrb maddeyi size tam olarak yazayım bakın ve Yapa bileceğim bir şey varsa yardımcı olun red gelirmi soruşturma gelirse kanunen yapabilecek bir şey varmı kanunenSulh Ceza Mahkemesinin 22/04/2003 tarihli 2001/111 E. ve 2003/66 K. Sayılı İlamı ile verilen hakkımda; “765 sayılı TCK. nun 421/2,59/2 maddeleri gereğince 711750000.-TL (EskiTL)para cezası verilmiştir.İş bu ceza 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 maddeleri gereğince paraya çevrilmiş ve ertelenmiştir. İş bu karar 23/05/2003 tarihinde kesinleşmiş ve erteleme süresi dolmuş ve ceza bu şekilde infaz edilmiştir. Süresi dolduğu için adli sicil dn de arşiv kaydindada sildirdim ne olur bana bir yol gösterin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
194

Can - İyi günler bir konuyu size danışmak istiyorum aydınlatırsanız sevinirim.2009 yılında yanlış hatırlamıyorsam gözaltına alınıp bırakıldım.Sabıkam ve arşiv kaydım temiz daha önce hiç mahkemeye de çıkmadım ancak polis gözaltına aldığı için bu gözaltı sorun olurmu.Polis mahkemeye sevk etmedi bıraktı yani ortada karar belgesi falan yok.Eğer polis de kaydım çıkarsa nasıl sildirebilirim bir yolu varmı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
193

Zübeyde Nur Yatgın - Size konu ile ilgili cevap vermiştim yanılmıyorsam. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolu açıktır. Maalesef mevcut konjonktur gereği sizin durumunuzda olan birçok işçi var. Konu ile ilgili bulunduğunuz ilin bölge idare mahkemesine 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden iptal davası açabilirsiniz. Size anladığım kadarıyla gerekçe ”Bankasyaya para yatırmak” olarak bildirilmiş. Karar size gerekçeli olarak bildirildi ise (yani güvenlik soruşturmanızın neden olumsuz sonuçlandığı size bildirildi ise) İlgili banka hesabının; çalıştığınız belediye şirketi tarafından açtırıldığını, 4 lira tutarında bağışta bulunurken ilgili oluşuma dair bir suçlama bulunmadığını, (26 Mayıs 2016 tarihinde MGK toplantısından sonra FETÖ olarak ilk defa bu yapıyı ilan edilmişti.) mutlaka dava dilekçenize ekleyin. Haksız nedenle fesihten işçi alacağı davası ya da 3 ay içerisinde işe iade davası da açabilirsiniz. Fakat zaten idari davanız olumlu sonuçlanırsa işe dönersiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
192

caner - merhaba sayın uzman belediyede 5 sene calıstım sonra kadroya gececekken güvenlik arsiv arastırmasının sonucuna göre bank asyadan fetöye ait bir kurulusa 4 32 .tl bagıs yapmıssım bu yüzden isten cıkarıldım .kim olgunu bilmeden bagıs yapmıssım.

1 tazminat hakkım varmı

2 işime geri dönebilmem için ne yapmam lazım

3 güvenlik arsiv arastırma sonucunu nasıl temizlerim.,vereceginiz cevap için şimdiden tesekür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
191

Zübeyde Nur Yatgın - Takdir idarenin olmakla birlikte kadroya geçişte sıkıntı yaşama olasılığınız yüksek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
190

Zübeyde Nur Yatgın - İlgili kolluk kuvvetlerinin iş yükü ile alakalı olarak güvenlik soruşturmanız henüz kuruma ulaşmamış olabilir. Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması ile size ait bilgier kuruma sunulur, sizin de dediğiniz üzere kurumun takdiri doğrultusunda sonuca varılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
189

Zübeyde Nur Yatgın - Kurumunuz güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dair tebligatı size gönderecektir. Bulunduğunuz ilin bölge idare mahkemesine 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açabilirsiniz. Dilekçe ekinize herhangi bir adli sicil kaydınız yok ise ona dair belgeyi, size yapılan tebligatı mutlaka ekleyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
188

Umutsuz - Ben universite hastanesine 4b olarak basvuru yaptim asli olarak atandim fakat guvenlik sorusturmam olumsuz geldi. Itiraz etmek istiyorum itiraz surem izlemem gereken yol nedir bana yardimci olurmusunuz param yok avukat tutamadim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
187

Ela - MERHABALAR KOLAY GELSİN MEB DE TAŞERON KADROYA GEÇTİM ŞUAN AKTİF ÇALIŞIYORUM ARKADAŞLARIN ÇOĞUNUN GÜVENLİK ARŞİV SORUŞTURMALARI GELDİ AMA BENİM GELMEDİ NEDEN ACABA EMNİYETIN YETİŞTİREMEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR BİRDE EMNİYET VEYA VALILIK KURUMA SADECE GÖRÜŞMÜ SUNAR YANİ İŞÇİYİ ALIP ALMAMAK KURUMUN MU TAKTİRİNDEDİR. LÜTFEN CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
186

sedat - merhaba hocam . BAŞARILI , KADROYA GEÇİŞİNİZ ONAYLANDI. ANCAK ARŞİV ARAŞTIRMA İŞLEMLERİNİZ DEVAM ETMEKTEDİR. ARŞİV ARAŞTIRMANIZ OLUMSUZ SONUÇLANDIĞI TAKTİRDE İŞ AKTİNİZ BİLDİRİMSİZ VE TAZMİNATSIZ FESHEDİLECEKTİR. simdiye kadar iki mahkemeye ciktim birinde mağdur digerinde şahit olarak ama bi türlü arsiv araştırma sonucu daha tam aciklanmadi kamuda da iki ayri kâğıda taahhütname yazdirip imzalattılar ve kime sorabiliriz bilmiyoruz guvenlik soruşturması ni bekliyoruz kesilecek koyun gibi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
185

Ali Oktay özver - Taseron Slm 2003 yılında sarkıntılık tan ceza aldım hapis yatmadım para cezası verdiler onuda iyi halden sildiler yalnız sicilime işledi sildirdim arşivde gözüküyor du onuda sildirdim güvenlik soruşturması kapsamında bu durum dikkate alınır mı yardımcı olursanız sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
184

Zübeyde Nur Yatgın - Ceza evinde kaldığınız döneme ilişkin tahliye durumunuzu bildirir belgeyi kuruma verdiniz mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
183

Ersin günen - Merhaba brn 2009 ve 2015 görevli memura direnme ve hakaretten ceza aldım 2009da 45 gün cezaevinde yattım 2015 de para cezası aldım para cezası denetimli serbestlikten cami temizlemesine karar verdi ben özel güvenlik olarak kredi yurtlar kurumunda çalişyorum taseron kadrosundan red geldi benim durumum hakkında bilgi verebilir misiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
182

Atilla tunc - Mrb.11 yildir calisdigim bakanlikdan guvenlik ve arsiv sorusdurmasindan dolayi red aldim.hicbir sucum yok.kayitli davam sorusdurmam yada ifadem yok.2014 yilindakurumun ihalesini verdigi temizlik firmasinin bizlere acmis oldugu maas aldimiz hesaba para yatirmamdan dolayi isimden oldum.ne yapmam lazim üstat…tesekkurler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
181

Zübeyde Nur Yatgın - Bu duruma ilişkin belgeyi yani cezanızın ertelenmesine ilişkin belgeyi kuruma iletmiş miydiniz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
180

aykut - ben adana şehir hastanesinde taseron olarak çalışıyordum tum evraklari verdim sabika kaydim hirsizlik sucundan 100 gün hapis cezasi ve 2000 tl adli para cezası aldim bunu odemedim ve 4 gun acik ceza evinde yatip denetimli serbestlikten faydalandim Hastane müdürü eski hükümlü evragi getirin dedi ama adliye ceza az diyerek vermedi belgeyi ve biz hala iş basi yapamadik adimiz ckys denen sistemde bile gözükmedi ve ben hala taşeron sirkete çalışıyor gozukuyorum tarafima harhangibi bir tebligat yapilmadi benim ne yapmam ve nereye baş vurmam gerekiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
179

Yasin - Alkollu arac kullanirken maddi hasarli kaza yaptim1 ay20 gun ceza aldim.ceza 5 yil ertelendi bekcilik sorusturmasinda elendim avukat tutmadan hakkimi arayabilirmiyim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
178

deniz akdeniz - Merhaba ben devlet hast. Taşeron vhki olarak çalışıyordum. Kadroya geçtim çkys ismim düştü fakat 2009 yılında bank asyaya eşimle ortak hesap açmıştık. Bir miktar para yatırıp bir sene bile dolmadan parayı çektimdaha sonra o hesabı hiç kullanmadım fakat kapatmadım da. Arşiv araştırmam henüz gelmedi. Sizce bundan dolayı olumsuz gelirmi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
177

Mahsun - MERHABALAR KOLAY GELSİN MEB DE TAŞERON KADROYA GEÇTİM ARKADAŞLARIN ÇOĞUNUN GÜVENLİK ARŞİV SORUŞTURMALARI GELDİ AMA BENİM GELMEDİ NEDEN ACABA BİRDE TESPİT KOMİSYONU IL MILLI EĞITIM Mİ EMNİYET VE VALILIK SADECE GÖRÜŞMÜ SUNUYOR CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN KALARIM TEŞEKKÜR EDERİM

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
176

Mustafa arslanbas - Saglik bakanliginda calisyorum taseondan kadroya geciste bir arkadsimiz 3 nisan itibari ile adli sicilinden dolayi isten cikarildi ve kendis. Bu belgeleri cumhuroyet bassavciligindan aciklamalari ile iatenildi. Bu arada bende sendika sorumlusu oldugum icin konuyu bana bu sekilde acti…1 yim 8 ay hirsizlik sucindan ceza almis bu sure dolmus demetimli serbest birakilmis uc haftadir bekliyoruz. .Bu dosyanin ankaraya gonderildigi soyleniyo. Il midurlugunce dogrumudur.

Bu kisi kadroya gecebilirmi.

.karari i. Mudurlugumu yoksa ankarami verir. Tesekkur edrim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
175

Zübeyde Nur Yatgın - Mevcut konjonktürden dolayı red gelebilir. Fakat idarenin eylem ve işlemlerine yargı yolu açıktır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız dava açma hakkınız var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
174

Zübeyde Nur Yatgın - Bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
172

Taşeron - Merhabalar, yaklaşık bir hafta önce bir iddianamede adım geçti diye ifadem alındı. Savcılık mahkemeye sevk etti ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldım. Bu karara da itiraz ettik sonucunu bekliyoruz. Taşeron dan kadroya geçtik, bununla ilgili nasıl bir süreç izler. Komisyonun kararında mıdır yoksa bakanlık uzaklaştırma yetkisi var mıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
171

Gokmen - Mrb iyi çalışmalar.

Yuz kızartıcı bır suctan 1yıl 4ay 20 gun ceza aldım bu ceza habg a çevrıldı. Habg kararı taşeronda kadroya gecmede engel olurmu. Daha önce sabıka kaydı veya sicilim yok…

Ek olarak taşeronda güvenlik soruşturması bittimi…

Kadroya geçiş süresi devam ederken benım mahkeme sonuclanmamıstı. 1bucuk ay önce sonuclandı.

Hükümetten yapılan acıklamaya göre terör ve cinsel suclar harıc dıger suclar gecebiliyor denıldı ve zaten hagb kararıyla ilgili danıstay kararı var engel teskıl etmediğine dair.

Tesekkurler….

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
170

İbrahim - Merhaba Sayın Admin. Bir Vatandaş olarak taşeron işçilere kadro konusun da sayın çalışma bakanımız amasız, şartsız, kayıtsız tüm işçilerimizi kadroya alacağız demişlerdi şimdi bakıyoruz yüz binden fazla kişi kadro dan men edildi gerekçe arşiv soruşturması sıradan özellikle gene belirtiyorum sıradan bir hükümlü yıllarda kamu kurumunda çalışmış ve kadro arşiv araştırması sebebi ile hüküm giydiği için işinden edilmiştir. Bu ne kadar doğru sizce? Sayın çalışma bakanımızın şu dediğine de %100 katılıyorum Terör, Cinsel istismar, Çoçuk istismarı gibi suçlar kadro alamayacak bırakın böyle rezil bir suç işleyen insanlara kadro TC Vatandaşlığı bile vermesinler. Ama adam yıllar önce kavga etmiş yada namus için suç işlemiş bana göre namus adına işlenen suç değildir de sonuçta hukuk var ama yüz bu tür insanları da işllerinden etmesinler. Sayın Cumhur Başkanımız bile bir şiir okuma gerekçesiyle ceza evinde yatmış ve Rabbimin adaleti tecelli etmiş şu anda Türkiye’nin Reisi Cumhur Başkanı Baş Komutan , Buradan şunu demek istiyorum her hükümlü suçlu değildir. Ama Terör, Cinsel istismar, Çoçuk istismarı gibi suçlara karışanlar tamamen rezil insanlardır. Bu çalışmaya leke sürülmesin gerekirse tüm kamu ve belediye kurumları bilgilendirirsin bu suçlulara bulaşmamış insanları işinden edip toplumdan uzaklaştırmasınlar. Benimde arşiv araştırmam gelmedi ve buradan duyuruyorum. Allah’ıma şükürler olsun Terör, Cinsel istismar, Çoçuk istismarı gibi suçlarla yargılanmadığım halde anayasa düzene karşı hareket içerisinde bulunmadığım halde işimden edilirsem ben kendimi bu ülke de dışlanmış sayarım. Ve Ankara Ulus Meydanın da kendimi asarım…. Bunu buradan yayınlamayan ve benim gibilerin seslerini duyurmayanlar da olacaklar dan bu dünyada olmazda ahirette kesinlikle hesabını veremezler…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
169

Hak - İşçiyi alıp almamak kurumun takdirinde ise neden o zaman julide sarıeroğlu çalışma bakanımız Terör, Cinsel İstismar, Çocuk istismari, Hırsızlık suçlarını saf dışı bırakıp diğer hükümlü kardeşlerimizin kadroya geçişinizi sağlayacağız diyor.? Taşerona kadroda konusunda şu anda leke şürülmüştür. Sonuçta bu insanları devlet memuru olmuyor senin benim mahkumum olayı olmasın Terör, Cinsel İstismar, Çocuk istismari, Hırsızlık bu suçluları tabi ki de almasınlar bu suçlardan mahkemelik olup beraat edenleri bile almasınlar bunda hem fikirim. Bunların dışın da herhangi bir suça karışmış olanların da işine son verilmesin cezalarını çekmişler ellerine çalışma fırsatı geçmiş ve çalışıyorlar da namussuzluk yapmıyorlar, vatanını satmıyorlar insan gibi çalışıyorlar belirttiğim gibi Terör, Cinsel İstismar, Çocuk istismari, Hırsızlık suçu işleyenlere değil ama diğer hükümlüere sahip çıkın kadro verecekler diye milletin onuru ve şerefi ile oynamasınlar ben de hükümlüyüm bacıma iftira attılar diye vurdum yine bacıma iftira atsalar gözümü kırpmadan yine vururum. Namusumu kadroya satmam sevgilerimle.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
168

Ser. - Bn 2012den beri kamuda taşeron olarak calismaktyim güvenlik soruşturması halen gelmedi 2015yilinda bnkasyaya altın hesabı acip vadesi dolmadan kar edip cektim ama hesabi unuttum bu sorun olurmu acaba yada sorun olsaydı güvenlik sorusturmasi gelmeyen 9kisi içinde yim daha önce red gelirmiydi bunun hakkında gorslerinizi bekliyorum saygilarimla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
167

Aslan - Merhaba benim 2010 yılında kaçakçılıktan 3000 bin tl para cezası verildi ayrıca telefon dinlemesindende 3000 benim arşiv kaydım var güvenlik soruşturma sında sıkıntı çıkarmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
166

Zübeyde Nur Yatgın - Koşullu salıverilmişsiniz. Eski hükümlü belgenizle kuruma başvuru yaptınız mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
165

Ahmet4141 - Merhabalar

Eski kız arkadasım benim onu taciz edytiğim şeklinde karakola gitmişti bende buna istinaden tokat atmıştım 5 sene önce, savcıya şikayet etmişti iftira attığı anlasıldı ki -Ben mahkemede sadece basit yaralama ve tehtidden yargılandım dava konusunda hiç bir şekilde taciz istismar söz konusu olmadı Yani dava konusu tehtid ve basit yaralamaydı . Sonuc olarak 5 sene adli kontrol verildi baska 90 günlükde para cezası ancak para cezaso ödetmediler maddiyattdan dolayı ; sicilim temiz sorun olur mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
164

özgür - yeni khk taseron olarak calistigim igdas isime son verildi gerekce olark guvenlik sorustumasi oysa ne bir sabikam nede simdiye kadar karakola gitmisligim var ne yapmam geriki yardimci olala bilirmisiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
163

Zübeyde Nur Yatgın - Verilen ceza para cezasına çevrilmiş. Bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
162

Zübeyde Nur Yatgın - Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, hükümete karşı işlenen suçlar. KISACA TERÖR VE CASUSLUK GİBİ SUÇLAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
161

Zübeyde Nur Yatgın - Eski hükümlü düzenlemesine baktıysanız benzer suçlardan hüküm giymiş işçilerin kadroya geçişleri yapılacak. Siz eski hükümlü değilsiniz fakat düzenleme kapsamındaki yargılanma konuları sizin için de geçerli. Umarım sizin durumunuzdaki arkadaşların durumları tespit komisyonu tarafından gözardı edilmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
160

Berna - HALİL bey dört yıl önce evlilik yaptım, velayetleri bende olan iki çocuğum var, ailem Almanya da yaşıyor dört yıl önce yaz tatilinde yanlarına gittiler o dönem kızım 16, oğlum 17 yaşında idi, ve dönmek istemediler döndüremedim ailem orada iyi ve mutlu olduklarını söyledi, o dönem çok uğraş verdim ve pes ettim, iyi mutlu olduklarını bilmem tesellim oldu, bir ara kalabilmeleri için oradaki bir akrabamıza velayet verelim resmi bir yol izlensin diye

dava açtık lakin çok uzun karmaşık olmayacak bir süreç olduğundan kaldı, sorum ise nasıl kalabildiklerini hiç anlayamadım, ve bir yılı aşkındır öğrendiğim ise azul oldukları için kalabildikleri idi bu benim soruşturmam için bir sorun teşkil edermi, biz vatansever insanlarız ve çocuklarım o dönem çocuktular şuan kızım 18 oğlum 20 yaşında

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
159

Zübeyde Nur Yatgın - Ohal sürecinde kapatılan kurumlarda mı gazete dağıtımı yaptınız?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
158

Zübeyde Nur Yatgın - Bu durum arşiv araştırmanızda çıkar. Takdir tespit komisyonuna bırakılır. Fakat mevcut eski hükümlü düzenlemesi gereği kadroya geçişinizde bir sıkıntı yaşamamanız gerekmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
157

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Anormal bir durum değil. sizin durumunuzda olan çok işçi var. Arşiv araştırma sonucunuzun gelmemesi ilgili kolluk kuvvetlerinin iş yükü ile alakalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
156

Zübeyde Nur Yatgın - Beraat almışsınız. Davanız beraat yönünde sonuçlanmış. Bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
155

Ulas. - Slm… 2003 yilinda bir polis sikayeti ile mahkemeye sevk oldum … nitelikli dolandırıcılık olarak yargilandim ve hakim karari ile hic bir ceza almadan sucsuz oldum ortaya cikti berat aldim kadro guvenlik sorusturmada bana engel olurmu… saygilar iyi gunler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
154

Öğretmen - Öncelikle kadroya geçiş yapan çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Benim gibi hala arşiv araştırmasını bekleyen varsa da inşallah hayırlı haber alınmasını dilerim. Benim de adli sicil kaydı vs her şey temiz ama hala bugüne kadar arşiv soruşturmamın sonucu gelmedi. Bu normal bir durum mudur acaba çünkü artık tedirginlik başladı ister istemez… Şimdiden teşekkürler…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
153

Nano11 - Eski kız arkadasım benim onu taciz edytiğim şeklinde karakola gitmişti bende buna istinaden tokat atmıştım 5 sene önce, savcıya şikayet etmişti iftira attığı anlasıldı ki

-Ben mahkemede sadece basit yaralama ve tehtidden yargılandım dava konusunda hiç bir şekilde taciz istismar söz konusu olmadı

Yani dava konusu tehtid ve basit yaralamaydı .

Sonuc olarak 5 sene adli kontrol verildi baska 90 günlükde para cezası ancak para cezaso ödetmediler maddiyattdan dolayı ;

sicilim temiz sorun olur mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
152

Zübeyde Nur Yatgın - Arşiv araştırması, kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması işlemidir. İlgili işlemleri emniyet yani kolluk birimleri yapmaktadır. Emniyet kişiye dair arşiv araştırması bilgilerini ilgili kuruma gönderir. İşçiyi alıp almamak kurumun takdirindedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
151

niyazi - Merhaba Ali Bey; Arşiv soruşturmasını kim yapar olumlu yada olumsuz kararı çalışana çalışmış olduğu kurum mu karar verir yoksa Emniyet mi karar verir bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
150

Zübeyde Nur Yatgın - Devam eden dava (kesinleşmemiş) ve soruşturmaların kadroya geçişte engel teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
149

Zübeyde Nur Yatgın - İdari davaların süresi konusunda net bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Bölge idare mahkemesine açılan davaların ortalama 2 3 ayda sonuçlandığını görüyoruz. Fakat dosyanızın bir üst mahkemeye gitmesi durumunda süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
148

Mine - İyi günler.ben 9 ay önce eşimden şiddet gördüğüm için ayrıldım ve şikayetçi oldum.buna istinaden oda benden şikayetçi oldu.henüz mahkeme olmadı yani ortada bir mahkeme kararı yok ama güvenlik soruşturmam devam ediyor.bu olaydan dolayı kadroya geçişimde sıkıntı olurmu.şimdiden teşekkür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
147

Gaye yeşil - İyi günler ben 18 yıldır aynı kurumda çalışmaktayım fakat güvenlik soruşturmam bankasyadan para yatırma dolayısıyla olumsuz geldi fakat sana kafar hiçbir soruşturma geçirmedim adli ve sabıka kaydım temiz dava çtığımız takdirde ne kadar sürede sonuçlanır ve sonuç bizim lehimize olduğunda işe iade söz konusu olurmu ve aynı görevimizemi iade ediliriz teşekkür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
146

Zübeyde Nur Yatgın - Türk Ceza Kanunu madde 20 gereği ”Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.”

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
145

Selahattin - Benim kızım 11 yıldır bir hastanede taşeron işçi olarak çalışıyor.kadroya geçiş işlemlerinde güvenlik soruşturması hala devam etmektedir diyor.kızımın hiçbir şekilde bir suçu en küçük bir sıkıntısı yok.ama kardeşi şuanda uyuşturucu suçundan cezaevinde yatıyor.kardeşinin suçu kızımın kadrosuna engel olurmu? Yani birinci derece akrabalar dikkate alınırmı.şimdiden tşkr ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
144

Zübeyde Nur Yatgın - Sizin de bildiğiniz gibi idarenin her türlü işlem ve eylemlerine yargı yolu açıktır. Güvenlik soruşturmanızın hangi nedenle olumsuz sonuçlandığı size bildirilmez, fakat kurum mahkemeye bilgi vermek zorundadır. Size haksızlık yapıldığını düşünüyor iseniz, üstelik adli sicil kaydınız yok ise, dava açmak en doğal hakkınızdır. Dava açmanız kurumunuzdan mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Mahkemeler “Türk Milleti adına” yargılama yaparak hakkınızı size verecektir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
143

Gaye yeşil - Ben mahkemeye vermek istiyorum işime tekrar iade için fakat bankasyadan dolayı olumsuz geldiğini düşünüyorum işe iadem söz konusu olabilirmi bu konuyla ilgili bana buzamana kadar herhangi bir soruşturma yada başka birey gelmedi benim nasıl bir yol izlemem gerekir ben kurumda 18 yıl çalıştım ve en ufak bir soruşturmam dahi olmadı işime dön ek istiyorum suçsuzum çünkü mahkeme aleyhime işlermi acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
142

Zübeyde Nur Yatgın - İş akdiniz feshedildiği için kıdem tazminatı hakkına sahipsiniz. Kıdem tazminatı hakkınız, 4857 sayılı İş kanunu gereği güvence altına alınmıştır. İş kanununa göre; geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu sebeple öncelikle kıdem tazminatınızı son çalıştığınız firmadan talep etmeniz gerekmektedir. (fakat KHK’da bununla alakalı bir düzenleme yapılmaması karışıklığa sebep oluyor) Aksi durumda yargı yolu da her zaman açıktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
141

Gaye yeşil - İyi günler 18 yıl aynı kurumda çalışmaktayım güvenlik soruşturmam sebep belirtilmeden olumsuz geldiği için bu zaman kadar çalışmış olduğum haklarımı kıdem tazminatımı mahkemeye başvurmadan alabilir iyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
140

Vekil - Merhaba Hocam, Adli sicil kaydı temiz, Adli sicil arşivi Temiz olan bir Vatandaş. Yıllar öncesinde mahkemeye çıkarak herhangi bir hapis cezası almayanlar var ama bazı kişiler de mesala cinsel, terör, anayasal düzene karşı mahkemece sanık olarak yargınlansa ve beraat etse bile arşiv soruşturması olumsuz gelir diye düşünüyorum bu konuda haklıysam belirtirmisiniz. Birde misal alkollü araç kullandığı için para cezası alan, kumar oynadığı için kumara yer ve imkan sağlama ile mahkemeye çıkarılıp para cezası alanlar bu ve bunun gibi ufak suçlarında kadroya alınmasında sakınca yok görüşündeyim doğru ise bana katılırmısınız yada kaltılmasınız…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
139

GÜLER - Merhaba 2 Nisan itibariyle kadroya geçtik fakat güvenlik soruşturmanız hala devam ediyor deyip,haklarımdan feragat ettiğim yazılı kağıt aldılar.2013 yılında İŞ BULAMADIĞIM için gazete dağıtımı yaptım.10 ay sigortam gözüküyor.2014 yılının başındada yeni işime basladım,4 senedirde devam ediyorum.Soruşturma bundan dolayımı devam ediyor bilemedim.Hiç bir yerden bilgi alamıyorum.Bunun sıkıntı olup olamayacağını merak ediyorum.Teşekür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
138

Tolga - Merhabalar kamu kurumları kuruluşları adına dolandırıcılık suçundan mahkemem 8 yıldan beri devam ediyor şimdi beni kadroya aldılar fakat güvenlik soruşturmaları bitmemiş devam ediyormuş acaba bundan dolayı güvenlik araştırmam olumsuz cikarmi işten cikarilirmiyim eski hükümlüler bile kadroya alınacakmış ben hukumlu de değilim devam eden mahkemen var sonuç ne olur acaba ,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
137

Yakup - Ben askerde kavgaya karıştım 7 gün hapis cezasi aldım teskere aldım diye 5 güne düştü 5 günde para cezasına dönüştü parayı yatırdım 2 sene olayın üstünden 10 sene geçti soruşturmaya takildim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
136

selen - kumar oynarken yakalanan biri kabahatler gereği para cezası alıyor bu sorun olur mu. Yoksa kurumların insifiyatinemi bırakılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
135

selen - Terör ve cinsel istismar suçlarına karşına suç işlememiş olanları saten işten çıkardılar. Siz ce burada bir oyun yok mu. Bu insanları dışlayan bir ülke yönetimi varken bu vatandaşlar nasıl bir topluma faydası olu? sonuçta kendisi dışlanmış İş işten geçtikten sonra çıkan karar anca kendi alacakları mahkumları bağlar. Oda su anlama geliyor benim aldığım mahkum çalışır. Eski hükümlerin terör, cinsel istismar, vatan hainliği yoksa almalıdırlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
134

Atilla yusuf - Ben devlet hastanesinde taşeron olarak çalışıyorum. 2009 yılında bank asyaya eşimle ortak hesap açmıştık 2000 TL para yatırıp bir sene bile olmadan çektim.başkada hesap hareketimiz yoktur. Fakat hesabımı kapatmayı unuttum. Bundan dolayı arşiv araştırmam olumsuz gelirmiş. Ssygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
133

mehtap - anayasal düzenine karşı suçlar nelerdir efendim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
132

Zübeyde Nur Yatgın - Sorduğunuz husus ile ilgili düzenleme yapıldı. Devlet Personel Başkanlığı konu ile ilgili görüş bildirdi. Bu sebeple kurumlar arşiv araştırması gelmeyen işçilere böyle bir sözleşme imzalatılıyor. https://www.kamuiscileri.net/arsiv-arastirmasi-sonucu-gelmeyen-iscilerin-durumu-netlesti-5303.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
131

muhammed - Merhabalar adli sicil kağıdı aldığımda adli sicil ve adli sicil arşivim temiz çıkıyor. 2009 senesinde bir kumarhanede bulaşıkcılık yaptım diye sanık olarak mahkemeye çıktım duruşmam yapıldı ve serbest bırakıldım sadece gayri resmi olmayan yerde bulunduğum ve çalıştığım için kahabetler kanunundan para cezası aldım başkada herhangi bir karakolluk olayım bile yoktur. Sizce benim kadroya geçmem de bir sıkıntı varmıdır. Nolursunuz bir cevap verin düşünmekten verem olacam herkesin arşiv soruşturması geldi benim gelmedi 2 nisanda kadro için imza da attım 3 nisanda da arşiv soruşturman gelmedi diye bana kağıt imzalattılar nolacak benim halim ben ne bir ceza evinde yattım ne karakorlda yattım hayatım boyunca sadece bir kumarhanede bulaşıkcılık yaptım diye ceza yedim.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/taseron-iscinin-arsiv-arastirma-sonuclari-hangi-asamada-kim-tarafindan-degerlendirilecek-1703.html#comment-1869

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
130

Zübeyde Nur Yatgın - Arşiv araştırmanızda bu bilgi yer alır. Fakat ceza almamış olsanız da , kadroya geçememe ihtimaliniz yüksek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
129

Zübeyde Nur Yatgın - Cezanız ertelenmiş. Kurumunuza sonucunuz ulaştığında, Siz de eski hükümlülere dair yapılan düzenleme kapsamında olduğunuz için tahliye durumunuza ilişkin belge ile başvuru yapabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
128

Zübeyde Nur Yatgın - Herhangi bir ceza almamışsınız. Eski hükümlü kapsamında değilsiniz fakat, bu konudan en çok muzdarip olan eski hükümlülere dair bile düzenleme yapıldı ise sizin de kadroya geçişiniz de bir sıkıntı olmayacaktır. Bir sıkıntı yaşarsanız, yani olası bir arşiv araştırması sonucunuzdan dolayı red almanız durumunda kurumunuza itirazda bulunabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
127

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Hakkınızda herhangi bir adli işlem gerçekleşmemiş. Kadroya geçmenizde bu durumun bir sıkıntı yaratmayacağı kanaatindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
126

Hüseyin toz - Öncelikle tşkler oğlumun hal ve hareketlerinden dolayı bir tokat attım karakola gitmiş şikayetçi olmamış ifadesini almışlar 17 yaşında soruşturmanın devam ediyor yazıyor her hangi bir suçum bugüne kadar sabıka kaydimda annesi ve bende ifade verdik eve gelmiyor okulla gitmiyor baba ve annesi olarak devlete millete birer iyi fert yetiştirmek amacımız mahkeme falan olmadı ama orda dosya gözüküyor bundan sıkıntı yaşar mıyım tşkler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
125

serkan - Merhaba benim kadrom kabul edildi ve sınavda başaralı oldum denildi ve 3 nisanda imza attım. 5 nisan da beni çağırdılar arşiv araştırmam gelmedi diye bana kağıt imzalattırdılar. adli sicil kaydım ve adli sicil arşivim temiz sadece 2010 yılında bir kumarhane de garsonluk yaparken kabahatler kanunundan para cezası aldım bu benim kadro alamama sebep olur mu. Sonuçta ben ekmek parası için çalıştım sanık olarak yargılandım ve herhangi bir ceza almadım sadece kaahatlar kanunu gereği ceza aldım. Bilgi verirseniz sevinirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
124

Kemal Ağılönü - Merhaba 3 yıl önce çalıştığım mağaza yakaladığım hırsızdan zarar karşılığı. Aldığım para yüzünden dolandırıcılık sucundan yargılandım ve almış olduğum ceza 2 yıl ertelendi bugün kadroya geçiş evraklarını imzaladım fakat birde güvenlik sorturmamın bitmediğini ve bu yüzden ekstra bi evrak imzaladık soruşturma sonucu olumsuz gelirse iş akdinin feshi olacak dediler yazınızda ertelemeye bi şey olmaz demişsiniz ama çok tedirginim yardımcı olurmusunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
123

Emre985411 - Merhaba 2013 sonuclanan bir mahkemede sanık durumundaydım basit yaralama ve tehtid için suçlanıyordum hapis cezası yoktı ancak 25 gündem dolayı şu kadar para ceası 90 gün den şu kadar para cezası gibi birşeyler yazıyordu

Sonuç olarak para cezasınında maddi imkanlarsan dolayı ödetmediler karar böyleydi 5 sene infaz verdiler güvenlik sorusturması halen sonuclanmadı sorun çıkar mı ? Sicilim temiz görünüyor ve 5 sene infaz 1 ay sonra bitiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
122

İbrahim bag - 7258 sayılı yasanı 5 a madesinden muhalefet ben bundan dolayı 2 yıl 6 ay 4 gün ceza aldım dosya yargıtayda temizse kadroya geçişte sorun olurum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
121

Murat - Birde sorusturmamiz nezaman bitecek herseyimiz onaylandi hala sorusturmaniz devam ediyor diyip isten cikarilabilirsiniz diyorlar kendi el yazimizla arsiv arastirmasi sonucu kanun ve mevzuatta belirtilen sartlari tasimadigim anlasildiginda gorevime son verildigi hususunu okudum yazili olarak teblig etdim yazisi imzalatdirildi bu nedir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
120

Murat - Basit yaralama sucundan 3 aylik bir cezam oda paraya cevrildi odedim. kadro dumum hersey onandi fakat bugun bir kagit imzalattilar bu kagitta arsiv arastirmaniz devam ediyor arsiv arastirmaniz olumsuz ciktiginda tazminatsiz cikarilmayi kabul ediyorym diye.boyle birsey olabilirmi cikarabilirlermi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
119

Ahmet - Cinsel tacizden mahkemeye gidip ceza almayanin ve berat edenin durumu ne olur kadro almaya manimi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
118

Murat - Mrhba ben 2010 yılında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan mahkemeye çıktım hakim denetimli serbestlik dedi sorunsuz bitirdim üzerinden 6 yıl kadar geçti bakanlıkta taşeron işçi olarak çalışıyordum herhangi bi red cevabı gelmedi sınava girdim 29 martta atamanız yapıldı aynı kurumda bi arkadaşımı emniyetten güvenlik soruşturuması için aradılar acaba benim için bi engel varmı daha sonra bi sorunla karşılaşırmıyım cvp verirseniz çok sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
117

İsmail koç - 23/24madde nin 2.bölüm 7.madde nin3.bendi gereği RED edildim başka içerik yok sanırım bank asya hesabından terör suçlusu sayılı yorum ne yapmam gerek veya bizede bi kolaylık varmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
116

Mustafa - Şu anda taşeron işçisi olarak çalışmaktayım kadro için başvuruda bulundum güvenlik soruşturma henüz gelmedi önceden icralık borçlarım vardı bunlar kadroya girmeme engel olur mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
115

Zübeyde Nur Yatgın - Eski hükümlülere dair yapılan düzenlemeye baktıysanız, cinsel taciz suçlarından yargılananlar kapsam dışı bırakıldı. HAGB de alsanız, kadroya alma tespit komisyonlarının takdirinde olan bir durum olduğu için kadroya geçişiniz gerçekleşmeyebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
114

Zübeyde Nur Yatgın - Devam eden davalar kesinleşmedikçe memuriyete girişe ve dolayısıyla sürekli işçi kadrolarına geçişe engel olmamalı. Konu ile ilgili takdir idarenin fakat, aksi bir durum olması durumunda dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
113

hasan - merhaba , benım sorum , hızmet nedenıyle gorevı kotuye kullanmak nedenıyle ceza aldım ve bu cezayı temyız ettım 2015 yılında halen sonuclanmadı arsıv bolumunde beklemekte

ben ıse beledıyede calısmaktayım bu gun ıtıbarıyle halen sorusturma cevabım gelmedı olumsuz olabılırmı tesekkur ederım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
112

Zübeyde Nur Yatgın - Merkezi idare kapsamında kadroya geçiriliyorsanız bununla alakalı düzenleme geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, cinsel taciz, anayasal düzene karşı işlenen terör ve casusluk suçları, çocuk istismarı dışındaki suçlardan yargılanan eski hükümlülerin kadroya geçişi gerçekleşecek. Konu ile ilgili; https://www.kamuiscileri.net/taserondan-kadroya-geciste-eski-hukumlu-duzenlemesi-kimleri-kapsiyor-5352.html yazımıza göz atın. Bahsettiğiniz hususlara göre kadroya geçişinizin önünde bir engel yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
111

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Öncelikle kurumunuz tarafından size redde ilişkin bir tebliğ yollanması gerekmektedir.Yani ortalama 1 2 hafta içerisinde yollanacaktır. Yazılı tebliğ size ulaştıktan sonra kurumunuza gerekçeli ve yazılı olarak itirazda bulunabilirsiniz. Tabi ki bu yolun dışında bir de dava açma hakkınız bulunmaktadır. Şöyle ki; bölge idare mahkemesine yazılı tebliğin size ulaşmasından itibaren 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden dava açabilirsiniz. Dava dilekçenize ekte SGK hizmet dökümünüzü, adli sicilinizin temiz olduğuna ilişkin belgeyi mutlaka sunun. Kurum size almama sebebini sunmasa da mahkemeye sunacaktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
110

Ciwan - Kurum biz en red cevabının yazılı olarak tebliğ etmedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
109

Ciwan - Herhangi bir mahkumiyet veya müdahil olduğum herhangi bir dava olmamasına rağmen red cevabı aldım sınav aşamasını ve geri kalan bütün aşamalı balarıyla geçmeme rağmen 31 mart 2”18 sözlü olarak bildirim yapıldı yazılı herhangi bir şey tebliğ edilmedi tespit komisyonu neye istinaden bu red cevabını kuruma sözlü olarak tebliğ etmiş ve bize yazılı bir gerekçe ile tebliğ edilmesi gerekmez miydi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
108

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Düzenleme kapsamında cinsel taciz, anayasal düzene karşı işlenen suçlar (terör casusluk vb.) çocuk istismarı gibi suçlardan yargılanmış olmanız durumunda iş akdinize son verilebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
107

Çelik - teşekkürler. İşe başladım çok şükür. dava devam ederken çıkartmayacaklarına hem fikiriz o zaman peki hangi davalar sonucunda iş akdime son verilebilir ? para cezası alsam bile

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
106

Zübeyde Nur Yatgın - Öncelikle güvenlik soruşturması henüz gelmeyen işçiler için Devlet Personel Başkanlığı görüş verdi. İşe başlatılmaları gerektiğini bildirdi. Diğer meselenize gelince, davaya davalı olarak müdahil olmuşsunuz. Komisyon burada davanın içeriğini değerlendirecektir. Fakat devam eden davalar kesinleşmedikçe memuriyete girişe ve dolayısıyla sürekli işçi kadrolarına geçişe engel olmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
105

Çelik - biraz önce sorduğum soruda belirttiğim gibi bana karşı açılan bir dava ? 6 kişi adına açıldı benimde adım geçiyor yeni dava

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
104

Çelik - Merhaba

Hakkımda güvenlik soruşturması halen gelmedi. 6 kişi adına açılan ve benimde içerisinde bulunduğum davalı olarak müdahil olduğum adımıza yeni açılan bir dava var 1 ay bile olmadı. Bu durum nasıl değerlendirilecek güvenlik şoruşturmasında gözükürse ? teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
103

Doruk - Merhaba lar ben 2015 yılında uyuşturucu kullanmaktan denetimli serbestlik 5 yıl kamu davasının ertelenmesi kararı aldım denetimli serbestliği sorunsuz eksiksiz bitirdim uyapta yada adlı kaydimda bir kayıt gözükmüyor taseronda arşiv arastirmam olumsuz gelir mi bidaha asla kullanmadım baska da bir suçum yok yanitlarsaniz çok sevirinirim iyi günler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
102

Uz cyp - Kamuda çalışıp red alan kişilere çıkış kağıdı verilmemesi işe gelmeme denmesi sözlü olarak belirtilmesi çalışma vardia çizelgesinde adının yazmamasi bu işlerin on gün sürer denmesi hukuki açıdan bir dayanağı varmı anayAsamizda acaba ? Tebliğ kağıdı dahi verilmezken red cvp tebliğ yerine geçer mi sizce ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
101

Uz cyp - Kamuda uzun yıllar çalışıp red aldıktan sonra yarın ise gelme yönetim tarafından sözlü solenmedi in bir hukuki dayanağı varmıdır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
100

Tolga - Bir basit cinsel saldırı davadan dolayı. 5 yıl hagb uygulandı. O süre bitti. 7 yıl aradan geçti. Mahkmeden düştüm. Karar aldım. Sabıka kaydında adli sicil kaydı ve arşiv kaydı yok. Memuriyete engel mi acaba ? Güvenlik soruşturmasında ortaya çıkar mı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
99

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir” hükmü ile güvenlik soruşturması sebebiyle iş akdi feshedilen işçilere, kamu kurumlarının kıdem tazminatlarını ödemelerine imkan sağlanmıştır.

Sorunuzla ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.kamuiscileri.net/kadroya-alinmayan-taseron-isciler-issizlik-maasi-kidem-ihbar-ve-izin-ucretini-alabilir-mi-1921.html makalemize göz atabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
98

yalçın - Merhaba. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle kadroya alınmayan taşeron işçiye kıdem tazminatı ödenir mi? Ödenip ödenmemesinin mevzuattaki yeri nedir?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
97

hasan - iyi günler uyusturucu bulundurmaktan para cezasına cevrilmiş ve ödenmiş arşiv dosyam bulunmakta herhangi bir hüküm giymişliğim yok sadece arşiv dosyam mevcut sınavdan geçtim şirkete geçiş kabul yazıyor fakat arşiv araştırması devam ediyor yazıyor herhnagi bri sıkıntı olurmu bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
96

Enes - 2016 da cinsel taciz den 3 ay uzaklaştırma cezası alıp başka bir ilçeye gönderilip aynı ise devam ettim 2sene sonunda da ceza aldım bunun sonucunda Helen davam istinaf da bu durumda kadroya gecebilirmiyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
95

Enes - Slm iyi geceler hocam 2010 dan itibaren hastane de çalışıyorum 2016 da bir iftira ile cinsel istikrar suçundan 2 sene süren dava sonucu 2 sene 1 ay gün aldım şuan istinaf mahkemesinde güvenlik soruşturması ,sınav i geçtim bütün belgeler verildi idareye. Cuma günü benden tekrar mahkemenin son durumuna ait bir belge istediler gelen kesin bir sonuç olmadı için kadroya geçişte bir sıkıntı olurmu ? Saygılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
94

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Öncelikle devam eden ve sonuçlanmamış davalar arşiv araştırmasında sorun teşkil etmemelidir. Ayrıca, Eski hükümlülere dair düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili kapsama ilişkin Bilgi vereceğiz. Pazartesi sonucunuzu bildirilseniz daha çok yardımcı olabilirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
93

İbrahim bag - 7258 sayılı yasanı 5 a madesinden muhalefet ben bundan dolayı 2 yıl 6 ay 4 gün ceza aldım dosya yargıtayda temizse kadroya geçişte sorun olurum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
92

Tamer - Merhabalar benim adlı sicil kaydım yok sabıka da temiz 6 yıldır süren davam var banka hesabimi kullandırmak tan kontür dolandırıcıları benim hesabıma para yatırıp dolandirdilar milleti birbucuk yıl hapis ve 5 bin TL para cezası çıktı Yargıtay’a gönderdim bozma kararı çıktı uzlaşma vermiş Yargıtay Mayıs ayında mahkeme var çalıştığım kurum sınavdan red geldi itiraz ettim ama pazartesi cevap gelcek ne yapmalıyım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
91

savaş - çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma nedenli hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmişti üzerinden 10 yıl geçti biz otomatik siliniyor diye sildirmemiştik komisyon olumsuz karar vermiş mahkemeden iadeyi itibar için başvuruda bulunduk mahkeme ile haklarımızı geri alabilirmiyiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
90

Ahmet - Merhaba ben bir üniversite güvenlik olarak çalışıyorum düne kadar kadroya geçtiniz denildi bugün güvenlik soruşturmasından kaldığım söylendi 3 yıl önce iş için bizi dolandırdılar arkadaşlarda benden şikayetçi oldu mahkeme temhize gönderdik sonuç gelmedi hala sicilime işlemedi ama bu nedenden dolayı kadro için Red kararı vermişler ne yapmalıyım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
89

Ahmet - Merhaba ben bir üniversite güvenlik olarak çalışıyorum düne kadar kadroya geçtiniz denildi bugün güvenlik soruşturmasından kaldığım söylendi 3 yıl önce iş için bizi dolandırdılar arkadaşlarda benden şikayetçi oldu mahkeme temhize gönderdik sonuç gelmedi hala sicilime işlemedi bu yüzden bana kadroya almiyorlar ne yapayım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
88

FENERLİ - selamun aleykum güvenlik sorusturması ve adli sicil ve arsiv arması bitmeden atamamız oluyor daha halen devam ediyor selametle kalın ALLAHA EMANET OLUN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
87

Acil - Merhabalar, benim arşiv araştırma henüz gelmedi, eşimle yaşadığım bi tartışmada fiziksel şiddet oldu ve darp neticesinde 5 yıl hükmün geriye bırakılması kararı verildi, 2ci si bekar bi kızla önce telefonda tehditli konuşmam ardında çalıştığı iş yerinin kapısını zorladığım için kız karakola şikayetçi oldu ve mahkemeye çıkmadan nöbetçi savcı tarafından 1 ay o bölgede bulunmama kararı verildi. Bu suçlardan red alırmıyım. 2.ci sorum ise arşiv araştırması; komisyona bu bilgileri harfi harfine aktarıyor bu yani ifşa durumu söz konusu mu ? Teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
86

Seher ayla - Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler benim sorum şu olucak bizim sınav sonuçları açıklandı ancak altında güvenlik soruşturması devam etmektedir yazıyor benim adlı sicilim yok ancak 3 hafta kadar önce internetten tartistigim biri hakaret nedeniyle şikayetçi olmuş gidip ifade verdim 10 gün önce bu durum kadroya geçişi engellermi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
85

Seda - Merhaba , eşim 20 yıl önce 1 mayıs yürüyüşüne katılmış herkese kimlik kontrolu yapılmış büyük ihtimalle bir kayıt almışlardır diye düşünüyoruz.elham yaptık başka bir ters durumumuz yok.gbt sabıka kaydı …vs. herşeyimiz temiz.bundan bir sorun çıkar mı artık paranoyak olduk:)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
84

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Sorunuzu tekrar edebilir misiniz? Çok yorum olduğu için bulamadım. Eşinizin durumu neydi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
82

Seda - Mrb ,eşim 20 yıl önce 1 mayıs yürüyüşüne katılmış orada kimlik kontrolü yapmışlar haliyle bir kayıt almışlardır.gbt , sabıka kaydı ..vs. her şeyimiz temiz.bir sorun çıkar mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
81

Zübeyde Nur Yatgın - Hagb kararlarında suçun niteliğine bakılmaktadır. Aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile mahkemede verilen mahkûmiyet kararı açıklanmamakta ve açıklanması koşullu olarak geri bırakılmaktadır. Bu nedenle de, sanık hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü olmadığından sanık hükümlü sıfatını almamaktadır. Bu nedenle olumsuz sonuçlanmaması gerekir. Bununla ilgili örnekler mevcut.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
80

Zübeyde Nur Yatgın - Bu kapsamda olmayabilirsiniz. Çünkü Bankasya A.Ş. terör örgütüne destek kapsamında kapatılan bir kurum olarak belirlendi. Fakat dava hakkınız bulunmaktadır. İdare mahkemesine 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
79

Gaye yeşil - Yani 3 nisanda bakanın bakanın açıklamasında güvenli soruşturmasından kalanlar için yeni bir düzenleme olacağını söyledi fakat Bankasyaya yatıralan paradan dolayı Red gelenlerde bunu kapsarmı acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
77

Gaye yeşil - Peki 3 nisanda yeni bir düzenlemede bankadaki para yatırmak arda bu kapsama girerim acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
76

ali - merhaba 2011 yılında suç eşyasını satın alma suçundan hakkımda hagb verildi sorunsuz bitirıp mahkemeden düşme kararı aldım emniyete gidip gbt sorgusu yaptırdım kayıt çıkmadı kadro için arşiv arsştırması olumsuz gelebilirmi iyi çalışmalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
75

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa bu durumun kadroya geçişte engel teşkil etmemesi gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
74

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Ertelenmiş cezalar ile ilgili durumlarda öngörülen cezanın miktarı ve suçun niteliği önem taşımaktadır. Ama konu ile alakalı Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) görüşlerine baktığımızda ertelenmiş cezaların memuriyete girişte engel teşkil etmediği gibi, kadroya geçişte de engel teşkil etmemesi gerekmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
73

Ekrem - Merhaba.eski eşimi basit yaralamadan 5 yıl erteleme aldım kadroya geçerken sıkıntı olabilirmi bu durum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
72

Efendi - Kişilerin huzur ve sukununu bozma suçundan 5 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kadroya geçmeye engel teşkil eder mi? Teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
71

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Beraat almışsınız sorun yaşamamanız gerekmektedir. Ancak bu durum kadrosuna geçirileceğiniz idarenin takdir yetkisindedir. Herhangi bir red cevabı ile karşılaşmanız durumunda dava yolu açıktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
70

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Tebliğde komisyonun itirazınızı inceleyip, karar bağladığı durumda size tebliğ edilen karar kesin yazsa da; idarenin her türlü işlem ve eylemlerine yargı yolu açıktır. Komisyon size bir gerekçe sunmaz fakat, en son yol olan dava sürecini başlattığınızda ilgili mahkemeye gerekçe sunmak zorundadır. 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden idare mahkemesine dava açmalısınız. Memnu haklarınızı iade aldığınıza dair belgeyi de mahkemeye ekte sunmalısınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
69

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden bulunduğunuz ilin bölge idare mahkemesine dava açma hakkınız bulunmakta. Hakkınızda geçmişte herhangi bir adli tahkikat yapılmadığına dair, adli sicilinizin temiz olduğuna dair ve yıllardır bu kurumda çalışmanız sebebiyle kadroya geçmeye hak kazandığınıza dair belgeleri ekte sunmanız iyi olacaktır. Biz bu konuda bir şey söyleyemeyiz fakat tabi ki olumlu sonuçlanması gibi bir ihtimal var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
68

Gaye yeşil - Merhaba benim arşiv soruşturmam temiz geldi herhangi bir suçum yok fakat güvenlik soruşturmam olumsuz geldi 19 yıldır aynı kurumda çalışıyorum bir sebepten belirtmediler ünv. Bankasyadaki para yatırma olabilirmi sebep bu nedenle işe iade edilirmiyim mahkeme lehime işlermi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
67

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Red almanız durumunda bahsettiğiniz yerel mahkemede verilen beraat kararına ilişkin belgenizi de ekleyerek yazılı gerekçeli ve kapsamlı bir itiraz dilekçesi yazmalısınız. Böylece sonraki aşamada yargı yoluna başvurma hakkınız olur. Anladığım kadarıyla beraatiniz Yargıtay tarafından onanmamış henüz. Burada da henüz devam eden bir dava söz konusu. Devam eden davalar kesinleşmedikçe zaten sürekli işçi kadrolarına geçişe engel olmaması gerekmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
66

Yaşar - Birine yaşı tutmadı için kontörlü hat çıkardım, o kişi çalıntı telefona benim adıma olan hatı takmış ilk mahkeme de çalan kişi suçu işlemediğini söyledi hakim bana 3yıl,4ay ceza kesildi sonra bu kişi suçunu kabul etti mahkeme berat verdi ama gbt, de benim suçum görülmete yargıtay temiz kağıdı gönderip dava kapanmadı. Bu sebepten dolayı belediye den çıkış alırım sam! Nasıl bir yol çizmeliyim?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
65

Bekir - İyi günler;kaçakçılık suçundan 2014 senesinde kesinleşmiş 20 ay hapis cezam var daha önceden suçum olmadığı için 2 yıl boyunca başka suça karışmama şartı ile serbest bırakıldım ve yakın tarihtede mahkeme kararı ile memnu haklarımı geri iade aldım ama çalışmakta olduğum belediyenin kadroya geçiş komisyonu tarafından red cevabı aldım ardından valiliğe yapmış olduğum itiraz neticesindede red cevabı aldım.Ben hapis yatmadığım ve memnu haklarımın iade olmasına rağmen red cevabı vermelerinin bir gerekçesi vermıdır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
64

Gamzeli - Mrb ben masaj salonu çalıştırdığım İçin fuhuşa yer temin etmekten toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası aldım. Bölge adliye mahkemesine itiraz ettik sonuç daha gelmedi. Ortada bir kanıt yok 3müşteri ifadesine dayalı bu cezayı verdi.Şu an hukuk okuyorum ilerde bu avukatlığa engel olur mu memnu hakların iadesiyle bu haklarımı geri alma durumum var mı ve fuhuşa yer temin etmek o sayılan devlete karşı işlenen suçtan sayılıyor mu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
63

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Suç cinsel istismar olduğu için ve bir yargılanma aşaması geçirdiğiniz için red alabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
62

Ali - Güenlik sorusturmasını gectm sınavıda gectim bugun 2011 yılındacinsel istismar sucundan iki defa mahkemeye cıktım 2.de hiç ceza almadan dosyam kapandı sucsuz yargılandım dosyayı istediler red gelir mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
61

Ali - Adli sicil ve arşiv kaydımbulunmamaktadır güvenlik arşiv araştırmasında uyuşturucu ile alakalı kaydım çıkmış olayla alakam olmadığı için 10 yıl önce beraat etmiştim sorun olurmu teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
60

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. “Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık” suçlarından ceza almış, ancak cezası paraya çevrilerek ertelenmiş (tecil edilmiş) taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde bir engel olmaması gerekir.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/taseron-iscilerin-guvenlik-arsiv-sonuclari-komisyonlarca-nasil-degerlendirilmelidir-1959.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
59

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Konu ile ilgili beraat almışsınız. Normal şartlarda kadroya geçişinizin önünde bir engel bulunmamaktadır. Fakat öyle bir durum olması durumunda kurumunuza itiraz edebilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
58

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Bakanın açıklamalarına göre cinsel istismar, çocuk istismarı ve terör suçlarının dışında kalan suçlardan yargılanan eski hükümlülerin kadroya geçişi 3 Nisan’dan sonra sağlanacak. Yakın zamanda bununla alakalı düzenleme bekliyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
57

Binali - Ben 2005 hırsızlık suçundan 6. Ay 20 gün ceza aldım ve erteledi o zaman 18 yaşındasın ve bakardım 10 sendedir devlet su işleri 2 bölgede çalışıyorum şimdi evliyim ve 2 çocuğum var biri okuyor komisyon ret edildim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
56

Selim - Eski Kız arkadaşımın şikayet edip sonra alması sonucu hakkımda hırsızlıktan kamu davası açıldı ve bu davadan beraat aldım konu duygusal görüşme yaptığını dusunerekten telefonuna bakmak için almaktı. Beraat almama rağmen sorun olusturabilirmi komisyon yasaya göre varmı hakları. Değerlendirmeyi onlar yapacaksa. Başka bir karakola adliyeye uğramışmışım yokk.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
55

Esen - Hocam merhabalar. Babamın 27 yıl önceye ait arşiv kaydı çıktı. Hırsızlık galiba. Para cezası ödenmiş sizce bi sorun olur mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
54

bulent - merhaba ben beledıyede taseronum halen arşiv araştırması sonucu beklıyoruz bu arada sınav olduk başarılı bulunduk benim 11 yıl once çalıştıgım markette patron tarafından sigortamız yatırlıyordu biz oyle bılıyorduk calıştıgımız marketin muhasebecisi bizim sigortaları yatırıyor gibi gosterıp yatırmamışlar sgk yı dolandırmışlar bu konuda ifademiz alındı serbest bırakıldık bizim birseyden haberımız yok 11 yıldır dava suruyor herhangı bır tutuklama olmadı sabıka kaydımız temiz bu dava sonuçlanmadıgı için bizi etkilermi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
53

Mehmet alayci - Merhabalar ben 2010 yilinda 18 yasinda basit hirsizlik sucundan yargilandan 23 gub tutuklu kaldim daha sonra 1 yil 8 ay ceza verildi fakat ertelendi 5 infaz aldim devaminda 2016 yilinda infazi dusurdum guvenlik sorusturmasinda herhangi bir sıkıntı yasamadim fakat bugun personel daire baskanligi karar yazisi istedi benden her hangi bir sıkıntı teskil edermi cevabiniz icin şimdiden tesekkur ediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
52

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Mevcut konjonkturde sıkıntı yaratabilir. Fakat İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Red alırsanız Tespit komisyonuna itirazda bulunup, itirazınızdan da olumsuz sonuç almanız halinde İdare mahkemesine 60 gün içinde başvuruda bulunabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
51

Uz cyp - 2013 eylul yatırıp 2015 nisan çekilen banka hesabina istinaden de olsa malum banka yüzünden arşiv güvenlik araştırması red cevap alınabilir sizce?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
50

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Cezanız para cezasına çevrilmiş. İlgili mevzuatı incelediğimizde, “zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık” suçlarından ceza almış, ancak cezası paraya çevrilerek ertelenmiş (tecil edilmiş) taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde bir engel olmaması gerekmektedir. Sizin de takip ettiğiniz üzere Çalışma bakanımız da bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Durumunuzun kadroya geçişinizde bir engel teşkil etmeyeceği kanaatindeyim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
49

Mert - 657 dmk 48 maddesinin a bendinin 1.4.5.6.7.8 maddelerine bakilmiyor mu. Eger bu sekilde aliniyorsa cinsel suclar bu kapsamda bile degil. Nasil oluyorda red karari veriliyor. Ayrica bu alimlarda kanun degilde lafla mi iş yapiliyor. Bakan cinsel suclar dedi ama kanun oyle demiyor.

MADDENİN YENİ HALİ;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinin yeni hali şu şekildedir:

“5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
48

sinan soylu - Sayın uzman hususi evakta sahtecilik sundan 1 yıl cezamı para cezası olarak ödedim bakanın açıklamasına göre terör tecsvüz ve cinsel istismar dışındaki suçlar kadroya geçecek diyor buna göre benim suçum kadroya geçmeme bir engel olurmu eski hükümlüleri alacaklar ise teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
47

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Tespit komisyonlarınca karar alınırken, taşeron işçiye verilen hapis cezası para cezasına çevrilmişse, hükmün açıklanması geriye bırakılmışsa, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa veya kasten işlenmeyen suçtan dolayı bir yılın üzerinde mahkûmiyet varsa bile bu durumlar kadroya geçişte engel teşkil etmez. Ancak “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” “Yüz Kızartıcı Suçlar” “Cinsel Taciz, İstismar Suçları” “Sahtecilik Suçları” gibi nitelikli suçlar için HAGB de alınsa komisyon tarafından RED kararı verilebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
46

Mert - Cinsel suç da alınan hagb kararinin suresinin dolmasiyla düşme karari alindi yine engel olur mu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
45

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Durumunuzun kadroya geçişinizde bir sıkıntı yaratmayacağı kanaatindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
44

ferdi - ben hiç cezaevine girmedim yalnız bana bu 1sene 15 gün verilen cezayı biz temyiz için yargıtaya gönderdik ve yargıtayda bozulması yönunde ilam vermiş 11 nisanda tekrar yerel mahkemem olucak sabıkamda arşivimde e devletten bakınca yokdur yazıyor yani şuan kesinleşmiş bir karar yok 2 nisanda kadroya geçişlerde sıkıntı yaratırmı efendim ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
43

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Çalışma Bakanı geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında taşeron olarak çalışan eski hükümlülerin cinsel taciz, terör ve çocuk istismarı gibi suçlar dahil edilmeksizin kadroya geçeceğini söyledi. Siz de bu kapsamda değerlendirilebilirsiniz. Bahsettiğimiz açıklamaya ilişkin yakın zamanda bir düzenleme yapılacağı kanaatindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
42

ferdi - merhaba bundan yaklaşık beş sene önce işlemiş olduğum hırsızlık suçundan ötürü yerel mahkemeden 1sene15gün ceza aldım ve yakın zamanda yargıtay kararı geldi ve dosyamın bozulması yönünde ilam vermş ve burdaki yerel mahkeme tarihide 11 nisanda görülcek belediyede çalışıyorum ve bildiğiniz üzre 2 nisanda geçişler olacak bu devam eden ceza davamdan ötürü güvenlik soruşturmamda bır sorun olurmu efendim lütfen yardımcı olurmusunuz aylardır bu sorundan ötürü uyuyamıyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
41

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Yargılanmışsınız ve beraat almışsınız. Ayrıca Çalışma Bakanı geçmiş günlerde yaptığı açıklamasında bu durumda olanlara ilişkin ”terör suçu olmamak üzere, cinsel saldırı olmamak üzere, çocuk istismarıyla bağlantılı herhangi bir suç olmamak üzere” yargılananların (eski hükümlülerin) kadroya geçişlerinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-eski-hukumlu-iscilere-dair-aciklamalarda-bulundu-2586.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
40

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın mahkumiyet gibi algılanmaması ve sürekli işçi kadrosuna geçişinizde engel olmaması gerekir. Tespit komisyonlarınca karar alınırken, hükmün açıklanması geriye bırakılmışsa, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa veya kasten işlenmeyen suçtan dolayı bir yılın üzerinde mahkûmiyet varsa bile bu durumların kadroya geçişte sıkıntı yaratmaması kanaatindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
39

Selim - Merhaba kız arkadaşımın iftirası sonucu yargılandim hırsızlıktan sonuç beraat aldım beraat almama rağmen komisyonun red verebilme imkanı varmı yasalara göre başka karakola bile uğramışmışım yok .şimdiden tessekurler cvp için .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
38

Ersin - Mrb 1 yil 8 ay silahla tehdit sucundan ceza aldim.bu sucumun cezasi “hagb” verildi ve 19.03.2018 tarihinde 5 yılını doldurdu…

Digeri ise yaralama bundanda 2000 tl para cezasi aldim buda “hagb”oldu.bunun sureside 16.02.2018 tarihinde 5 yilini doldurdu.

Sorum

1. tasorende kadroya engelmi?

2.bu suclar arsiv guvenlik arastirmasinda cikip kadroda engel teskil edermi?

3.Arsiv ve guvenlik arastirmasini yaptilar sanirim calistigim kurum. ben yeni adli sicile basvuru yaptim bunlari sildirmek icin sonradan silinse ne ifade eder sorun cikmasi halinde.

Tesekkurler simdiden cevabiniz icin…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
37

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Çalışma Bakanı geçtiğimiz günlerde bu konu ile alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Bakan açıklamasında, cinsel istismar, terör gibi suçların haricinde tutulan eski hükümlülerin kadroya geçirilişini 3 Nisan’dan itibaren gerçekleştireceklerini söyledi. İlerleyen günlerde bununla alakalı düzenleme yapılacaktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
36

Abidin - Hocam merhaba. Ben 2013 yılında kaçakçılıktan 1000 lira para cezası aldım. Ödedim. İyice araştırdım bu benim özel güvenlik görevlisi olmama engel olmasına rağmen ben 2014 yılında silahlı ö.g.g.kartını aldım ve 2 yıldır çalışıyorum. Kadrodan istifade edebilecek iyim?red alırsam memnu haklarım için mahkemeye başvurursam nasıl sonuçlanır? Teşekkür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
35

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” “Yüz Kızartıcı Suçlar” “Cinsel Taciz, İstismar Suçları” “Sahtecilik Suçları” gibi nitelikli suçlar HAGB kararı verilmiş olsa dahi komisyon tarafından RED kararı verilebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
34

Ahmet - 14 yasinda iken cinsel suctan yargilandim hagb karari verildi ve kararin uzerinden 12 sene gecti.18 yas alti islenen suclardan dolayi veya hagb karari olanlar memuriyete engel degil diye biliyorum .ama taseron icinkurulan komisyon bunlari goz ardi edip ret verebilirmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
33

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. 696 sayılı KHK düzenlemesi hükümleri gereğince, mevcut mali ve sosyal haklarınızla geçecek ve yapmakta olduğunuz işi yapmaya devam edeceğinizi ifade edilmektedir. Ancak kadroya geçtikten sonra İdare gerekli gördüğü takdirde sizi başka bir işte görevlendirebilir. Yapılan görev değişikliği mali ve sosyal haklarda bir değişiklik yaratmayacaktır. Sürekli işçi kadrosunda eğitim durumunuz ve yaptığınız işe bağlı olarak terfi, nakil, eş durumundan tayin, görevde yükselme… gibi bazı hakların olmadığının altını çizelim. Yani işe hangi unvan ve pozisyon ile başlarsanız, (Maliye Bakanlığı ve DPB tarafından vize edilen pozisyon/unvan) emekli olana dek o şekilde devam edersiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
32

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Hakkınızda Bimer’e bir şikayet olmuş. Komisyon bu durumu inceleyip bir karara varacaktır. Komisyon kararının red olması durumunda tekrar inceleme için başvuruda bulunabilirsiniz. Fakat ikinci kez red olması durumunda İdarenin her türlü işlemine yargı yolu açıktır. 60 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden bulunduğunuz ilin Bölge İdare mahkemelerine dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
31

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Tespit komisyonlarınca karar alınırken, taşeron işçiye verilen hapis cezası para cezasına çevrilmişse, hükmün açıklanması geriye bırakılmışsa, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa veya kasten işlenmeyen suçtan dolayı bir yılın üzerinde mahkûmiyet varsa bile bu durumların “memuriyete (kadroya geçişe) engel teşkil etmediği” bilinmelidir. Ancak “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” “Yüz Kızartıcı Suçlar” “Cinsel Taciz, İstismar Suçları” “Sahtecilik Suçları” gibi nitelikli suçlar için komisyon tarafından RED kararı verilebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
30

bekir - Bir cinsel saldırı davadan dolayı 5 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulandı. O süre bitti. 6 yıl aradan geçti. Sabıka kaydında adli sicil kaydı ve arşiv kaydı yok. Memuriyete engel mi acaba ? Güvenlik soruşturmasında ortaya çıkar mı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
29

Süleyman - Selam benim bir sorum olacak geçen hafta sınav giydim cuma günü is yeri beni cagırdı benim Facebook’ta bir paylaşım vardır semih le Nuriye ögretmen açlık grevi o paylaşım yaptım için beni bimer şikayet etmişler bende savunma yazdım kadro geçerken bu paylaşım önüme gelir mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
28

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İdarenin her türlü işlemlerine yargı yolu açıktır. Dava açmanızın önünde engel bir durum yoktur. Başvurusu reddedilen taşeron işçi, Tespit Komisyonunun ret işlemine ilişkin yapacağı yazılı bildirim ile idare mahkemelerine 60 gün içerisinde dava açabilir. 60 günlük süre, hak düşürücü süredir. Bu süreyi kaçıran dava hakkını kaybeder.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/basvurusu-reddedilen-taseron-isci-itiraz-dilekcesinde-hangi-hususlara-dikkat-etmelidir-1653.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
27

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Tespit komisyonlarınca karar alınırken, taşeron işçiye verilen hapis cezası para cezasına çevrilmişse, hükmün açıklanması geriye bırakılmışsa, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa veya kasten işlenmeyen suçtan dolayı bir yılın üzerinde mahkûmiyet varsa bile bu durumların “memuriyete (kadroya geçişe) engel teşkil etmediği” bilinmelidir. Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/taseron-iscilerin-guvenlik-arsiv-sonuclari-komisyonlarca-nasil-degerlendirilmelidir-1959.html Ancak “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” “Yüz Kızartıcı Suçlar” “Cinsel Taciz, İstismar Suçları” “Sahtecilik Suçları” gibi nitelikli suçlar HAGB kararı verilmiş olsa dahi komisyon tarafından RED kararı verilebilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
26

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Komisyonun size red sunması durumunda ikinci kez itirazda bulunabilirsiniz. Eğer bu sebeple red aldığınızı düşünüyorsanız; idarenin her türlü işlemine yargı yolu açıktır. Bulunduğunuz ilin bölge idare mahkemesinde 60 gün içinde dava açabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
25

Onur - Selam benim facebook da bir paylaşım vardı onu şikayet etmişler bimer ye paylaşım şöyle iki öğretmen açlık grevi yapıyor du semih le erdem diye iki kişi o paylaşım başka bir sıkıntı yok du kadro gecerken bir sıkıntı olur mu iş yeri benden dün savunma yazmamı istemiş di

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
24

Onur - İyi akşamlar benim bir sorum olacak benim facebook bir paylaşım vardı semihle erdem diye iki öğretmen görev den alınmış di onun paylaşım yapmıştım o paylaşmak şikayet etmişler bimer ye bir sıkıntı olurmu kadro geçerken

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
23

Ali Yılmaz - Merhaba,ben bi bayan arkadaşıma telefonda küfür edip mesaj attım şikayetçi oldu,bana cinsel taciz.şantaj,hakaret davası açıldı.sonra arkadaş şikayetten vazgeçti.cinsel taciz ve hakaret davası düştü.şantajdan 10 ay ceza aldım.oda hagb oldu.kadroda bana sıkıntı olurmu acaba şantajdan 10ay hagb almam.Saygılar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
22

murat daglı - adım murat .merhaba 2006da yankesicilikten 3 yıl ceza aldım 2 yılını yatım ve çıktım çıktıktan sonra. Büyük şehir belediyesinde.10 yıldır şöför olarak çalışıyorum banada ret verdiler itraz ettim memnuh haklarımı aldım tekrar itiraz ettim yine ret geldi bu konuda ne yapmam gertigini açıklarsanız sevinirim teşekür ederim saygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
21

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Geçtiğimiz günlerde, Çalışma Bakanı açıklama yaptı. https://www.kamuiscileri.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-eski-hukumlu-iscilere-dair-aciklamalarda-bulundu-2586.html Terör ve cinsel istismar suçları hariç diğer eski hükümlülerin kadroya geçişi için bir düzenleme gelecek. Takipte kalmanızı öneriyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
20

Mehmet - Merhaba hocam bn bundan 6yil once almis oldugum bi ceza vardi Icerigi ise iftiraya maruz kaldik ..basit usual yaralama sucunndan 100 gun adli para cezasi aldim bu taseronlarla ilgili cikan kanunda bnm kadroya gecmrmde bi sakincasi olurmu idare son mahkeme kararini istedi sonic Dana soylenmedi ama sinava girdik sizce red gelme ihtimali nedir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
19

rumuz - Peki ben sunu sormak istiyorum güvenlik sorusturması ve adli sicil ve arsiv rması bitmeden nasıl oluyorda valilikten gelen dosyalarda kabul deyip sınava tabi tululabiliyoruz bunda bir celiski yokmu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
18

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. sorunuzla alakalı net bir cevap olmamakla birlikte, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” “Yüz Kızartıcı Suçlar” “Cinsel Taciz, İstismar Suçları” “Sahtecilik Suçları” gibi nitelikli suçlar için para cezasına çevrilmiş olsa dahi komisyon tarafından RED kararı verilebilir. Konu ile ilgili, https://www.kamuiscileri.net/taseron-iscilerin-guvenlik-arsiv-sonuclari-komisyonlarca-nasil-degerlendirilmelidir-1959.html yazımıza göz atabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
17

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İtirazınızdan sonuç alamamanız durumunda, dava açma hakkınız bulunmaktadır. Tespit komisyonundan gelen yazılı bildirim size ulaştıktan sonra 60 gün içinde bulunduğunuz ilin Bölge İdare Mahkemesine başvuruda bulunabilirsiniz. Konuyla ilgili; https://www.kamuiscileri.net/basvurusu-reddedilen-taseron-isci-itiraz-dilekcesinde-hangi-hususlara-dikkat-etmelidir-1653.html yazımıza göz atabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
16

rumuz - Merhaba hocam benim soru su size 1999veya2000yılları arasında askerde yüz kızartıcı suç iftirasıyla askeri hakim karşısına çıktım verilen karar 13 gün hapis cezası ve bu ceza para cezasına cevrilip ertelendi aradan bir yıl sonra sivilde tekrar bagli bulundugum ilce garnizonuna dosyam gelmis ve asker olmadıgım icin beni yanlıs hatırlamıyorsam asliye ceza mahkemesi nöbetci savcılıgına gittim ve aynı hükümle aynı cezayı verdi ve hemen aynı gün parayı ödedim.benim sorum şu aradan 16 yıl gecti belediyede taseronda calısıyorum adliyeden aldıgım adli sicil ve adli sicil arsiv kaydım yoktur yazısı cıkıyor polis arkadaslarada kimlik kontrolünde gbt cıkmıyor kadroya gecisimde sorun teskil edermi daimi isci kadrosu basvurum kabul edildi ve sınavada girdim lakin güvenlik ve adli sicil arastırması bitmedi diyorlar buda kafa karıstırıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
15

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İzleyebileceğiniz ikinci bir yol, dava açmanızdır. Bu aşamada öncelikle Tespit Komisyonlarının yapacağı yazılı bildirim beklenmelidir. Yazılı bildirim size ulaştıysa, bulunduğunuz ilin bölge idare mahkemesine 60 günlük süre içerisinde dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili; https://www.kamuiscileri.net/basvurusu-reddedilen-taseron-isci-itiraz-dilekcesinde-hangi-hususlara-dikkat-etmelidir-1653.html yazımıza bakabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
14

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İzleyebileceğiniz ikinci bir yol, dava açmanızdır. Bu aşamada öncelikle Tespit Komisyonlarının yapacağı yazılı bildirim beklenmelidir. Yazılı bildirim size ulaştıysa, bulunduğunuz ilin bölge idare mahkemesine 60 günlük süre içerisinde dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili; https://www.kamuiscileri.net/basvurusu-reddedilen-taseron-isci-itiraz-dilekcesinde-hangi-hususlara-dikkat-etmelidir-1653.html yazımıza bakabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
13

Uz cyp - Kamu çalışanına red alması akabinde dilekçe itirazında sonrada 2. Red yazilmasi açıklamanın ve sebebin yazılmadığı durumda bunun asıl nedenini nasıl öğrenebiliriz hiçbir suça katılmamış adli temiz idari temiz sabıka yok kefalet yok cezaevi yok icra yok anlamak mümkün deil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
12

Uz cyp - Kamu kurumunda 8 senedir çalışmaktayım hiçbir idari adlı ceza mahkemesi sanılan yokken red almış olmam nedir sebep solenmefigi halde nereye basvurcam ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
11

HAMDİ BALDIRCI - merhaba ben 2007 yılında arabamı takıpçiye verdim arabaya sahte muayene yapılmış benim haberim yoktu ben arabayı 1 yıl sonra sattım sattıktan sonra muayenenın sahte oldugunu öğrendim arabayı bağladılar biz mhkemelik olduk ben 1 yıl 8 ceza aldım bana herhangi bir tebligat gelmedi 2009 mahkeme sonuçlanmıs bitmiş şimdi sicil kaydı göründügü ıçın red kararı aldım ikinci defa memnu haklarımı ıstıyorum diye dilekçe verdm o yazıyı tekrar verdim ıkıncı defa red geldi ne yapmam gerekiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
10

Ali Hikmet UĞURLU - Tespit komisyonlarınca karar alınırken, taşeron işçiye verilen hapis cezası para cezasına çevrilmişse, hükmün açıklanması geriye bırakılmışsa, kasten işlenen suç olsa bile verilen hapis cezası bir yılın altındaysa veya kasten işlenmeyen suçtan dolayı bir yılın üzerinde mahkûmiyet varsa bile bu durumların “memuriyete (kadroya geçişe) engel teşkil etmediği” bilinmelidir.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/taseron-iscilerin-guvenlik-arsiv-sonuclari-komisyonlarca-nasil-degerlendirilmelidir-1959.html

Ancak “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” “Yüz Kızartıcı Suçlar” “Cinsel Taciz, İstismar Suçları” “Sahtecilik Suçları” gibi nitelikli suçlar HAGB kararı verilmiş olsa dahi komisyon tarafından RED kararı verilebilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
09

Alii - Asıl sormak istedigim komisyonlar memur alım koşullarina göre almiyorlar mi. Hagb kararı olan birine sizin gorusunuz nedir engeller olur mu. Teşekkurler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
08

Ali Hikmet UĞURLU - Merhaba, verilen red kararının haksız olduğunu düşünüyorsanız, itiraz ve dava yolu açıktır. Komisyonlarca yapılan hatalı değerlendirmeler, sonradan yargı kararlarıyla düzeltilebilmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
07

Alii - Hükmün açiklanip geri birakilmasi bir mahkumiyet karari degildir diye bir ibare var yani verilmiş bir mahkumiyet karari yok. Cezanin ertelemesi farkli bisey bu farklidir. Hagb karari olanlar ne yapacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
06

Ali Hikmet UĞURLU - Terör ve cinsel içerikli suçlarda cezanın ertelenmiş, paraya çevrilmiş, affa uğramış olması durumunda da red kararı verilmektedir. Bu suçlar hem mevcut hem de ileride yapılacak düzenlemelerde kapsam dışında bırakılmıştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
05

Alii - Cinsel suça karisıp da hukmun açiklanip geri birakilmasi karari alanlar ne olacak..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
04

Ali Hikmet UĞURLU - Merhaba sizlerin de takip ettiği üzere, terör ve cinsel istismar suçları hariç diğer eski hükümlülerin kadroya geçişi için bir düzenleme gelecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
03

Ali Hikmet UĞURLU - Merhaba sizlerin de takip ettiği üzere, terör ve cinsel istismar suçları hariç diğer eski hükümlülerin kadroya geçişi için bir düzenleme gelecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
02

Arif - Merhaba çok güzel yazmışınız ben 18 yaşımda ehliyetim bile yokken kamyon hırsızlığından bir şebeke kurbanı oldum bu şebekenin içinde polis memuru bile vardı ben 1p yaşımda fişlendim şimdi 40 yaşındayım 22 senedir hiçbir suç işlememişim 8 senedir devlet dairesinde taşoron olarak calışıyorum ben gece gündüz demeden yeri geldi 24saat calıştık yeri geldi darp edildikyeri geldi 8 katlardan hastayı sırtımızda indirdik cana can katmak için tüm gayretimle 8 yıldır calışıyorum şimdi sen suç işlemişin calışamazsın ne halin varsa gör mü demek istiyorsunuz benim iki cocuğum var bekar olsam bir simitle zamanımı geciririm onların okul fasrafı var şimdi soruyorum size ben ne iş yapabilirim o cocukları nasıl okutabilirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15
01

Fuat - 16 yaşindayken yüz kizartici suc işlemiştim üzerinden 9 yil gecti adli sicil kaydimda da arşif kaydimdada bi sıkınti yok 7 milyar para cezasi aldim ödedim bir sikinti olurmu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:15