İşçi, Sağlık Nedeniyle İstifa Edip Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İşçinin çeşitli sağlık sorunlara yaşaması durumunda, sağlık gerekçesiyle kıdem tazminatını alarak istifa etmesi mümkün müdür?  

İşçilerin çalışma hayatını sürdürürken çeşitli sağlık sorunları yaşaması ve bu durumun çalışmalarının önünde engel oluşturması, hayatın olağan akışı içerisinde sık rastlanılan bir durumdur.

Peki işçinin çeşitli sağlık sorunlara yaşaması durumunda, sağlık gerekçesiyle kıdem tazminatını alarak istifa etmesi mümkün müdür?  

İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin ‘Sağlık Sebepleri’ başlığını taşıyan 1. fıkrasının (a) bendinde, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilebileceği hususu düzenlenmiştir.

Dolayısıyla işçinin yaptığı işin, bir diğer ifade ile iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli oluşturuyorsa, işçi iş sözleşmesi sonlandırıp kıdem tazminatı alabilir.

Bu noktada işin niteliğinden dolayı işçi için sağlık açısından tehlikesi oluşturmasının nasıl tespit edileceği önem taşımaktadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2015/22327 Esas ve 2017/25282 sayılı Kararıyla, işçinin yaptığı işin sağlığı ve yaşayışı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespitinde nasıl bir yol izleneceğini ortaya koymuştur.

22. Hukuk Dairesi’nin kararındaki ilgili bölüm şu şekildedir:

“Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi ... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen rapor ile kendisine astım teşhisi konulduğunu, raporda nemli ve tozlu ortamlarda çalışmasının sakıncalı olduğunun bildirildiğini, bu sebeple iş sözleşmesini sağlık sebeplerine dayanarak feshettiğini ileri sürmüştür.

Mahkemece tek doktor tarafından düzenlenen rapora itibar edilerek, davacının sağlık sebebi ile iş sözleşmesini feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmış ise de, bu konuda yapılan araştırma yeterli değildir.

Dosya kapsamına göre davacının davalı işverene ait iplik fabrikasında bobin bölümünde çalıştığı anlaşılmaktadır.

Davacı nemli ve tozlu ortamlarda çalışmasının sakıncalı olduğunu ileri sürmüş olup, tanık beyanlarında, işyerinde çalışılan ortamın tozlu olduğu, istedikleri takdirde çalışanlara maske verildiği, davacının çalıştığı bölümün en az tozlu bölüm olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca dosya içinde Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından verilen ve davacının astım hastalığı nedeni ile tozlu, dumanlı, rutubetli ve kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda çalışmasında sakınca bulunduğuna dair durum bildirir rapor mevcut ise de; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/1-a maddesinde öngörülen şartlar yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup olmayacağı yönünden mahkeme tarafından aldırılmış bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 24/1-(a) maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma şartları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınarak davacının ileri sürdüğü sağlık sebepleri bakımından araştırma yapılmalı ve Mahkemece, davacı için tam teşekküllü meslek hastalıkları yahut devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılarak iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple davacının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı belirlenerek, buna göre işçi feshinin haklı olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir.”

Sonuç olarak Yargıtay içtihatlarına göre işçinin sağlık nedenleriyle istifa edip kıdem tazminatı alabilmesi için; işyerinin özellikleri, çalışma şartları ve yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınmalı, bütün bu unsurların işçinin sağlık ve yaşayışı için tehlike oluşturup oluşturmadığı tam teşekküllü meslek hastalıkları yahut devlet hastanesinden sağlık kurulu raporuyla tespit edilmelidir.

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporuyla işçinin fiilen yaptığı işin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli oluşturduğu tespit edilirse bu durumda işçi istifa edip kıdem tazminatı alabilmesi mümkündür.

22. Hukuk Dairesi         2015/22327 E.  ,  2017/25282 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: İş Mahkemesi
DAVATÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti
Davacı vekili, davacının 19.10.2007 tarihinden itibaren davalıya ait işyerinde çalıştığını, davacıya astım teşhisi konulması üzerine,... Devlet Hastanesi tarafından verilen raporda nemli ve tozlu ortamda çalışmasında sakınca görüldüğünü, bu sebeple iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmek istediğini işverene bildirdiğini, davalının feshi kabul etmesine rağmen, daha sonra fesih yazısı göndermek suretiyle iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ve  yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının değişik sağlık kuruluşlarından değişik sebeplerle rapor aldığını, davacının son olarak mazeret bildirmeksizin işe gelmediğini, iş sözleşmesinin 22.10.2013 tarihinde İş Kanunu’nun 25/2-(e) ve (g) alt bentlerine istinaden haklı sebeple feshedildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle kıdem tazminatı alacağının kabulüne, yıllık izin ücreti alacağının reddine karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının iş sözleşmesini, İş Kanunu’nun 24/1-a alt bendi kapsamında haklı sebeple feshedip etmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir.4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin ‘Sağlık Sebepleri’ başlığını taşıyan 1. fıkrasının (a) bendinde, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilebileceği hususu düzenlenmiştir. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi ... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen rapor ile kendisine astım teşhisi konulduğunu, raporda nemli ve tozlu ortamlarda çalışmasının sakıncalı olduğunun bildirildiğini, bu sebeple iş sözleşmesini sağlık sebeplerine dayanarak feshettiğini ileri sürmüştür. Mahkemece tek doktor tarafından düzenlenen rapora itibar edilerek, davacının sağlık sebebi ile iş sözleşmesini feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmış ise de, bu konuda yapılan araştırma yeterli değildir.
Dosya kapsamına göre davacının davalı işverene ait iplik fabrikasında bobin bölümünde çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı nemli ve tozlu ortamlarda çalışmasının sakıncalı olduğunu ileri sürmüş olup, tanık beyanlarında, işyerinde çalışılan ortamın tozlu olduğu, istedikleri takdirde çalışanlara maske verildiği, davacının çalıştığı bölümün en az tozlu bölüm olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca dosya içinde Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından verilen ve davacının astım hastalığı nedeni ile tozlu, dumanlı, rutubetli ve kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda çalışmasında sakınca bulunduğuna dair durum bildirir rapor mevcut ise de; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/1-a maddesinde öngörülen şartlar yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup olmayacağı yönünden mahkeme tarafından aldırılmış bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı anlaşılmaktadır. Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 24/1.-(a) maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma şartları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınarak davacının ileri sürdüğü sağlık sebepleri bakımından araştırma yapılmalı ve Mahkemece, davacı için tam teşekküllü meslek hastalıkları yahut devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılarak iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple davacının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı belirlenerek, buna göre işçi feshinin haklı olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

 

Ekli Dosyalar

07 May 2022 - 09:00 - Kamu İşçi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.